Fremtidens undervisning

Skoleudvikling med UgeskemaRevolutionen fremtidens undervisning

Vi til­by­der kom­pe­ten­ce­løft til lære­re, pæda­go­ger og lede­re i hele lan­det – også i Grøn­land, på Færø­er­ne og på de dan­ske sko­ler i Tys­kland.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ska­ber et lærings­fæl­les­skab, hvor alle børn lyk­kes, dan­nes og bli­ver så dyg­ti­ge, de kan. Vi sik­rer, at lære­ly­sten beva­res, og at hver ene­ste elev bli­ver set, ind­dra­get og udfor­dret både fag­ligt, per­son­ligt og soci­alt. Det giver mod på livet.

Under­vis­nings­me­to­den byg­ger på aner­kendt teo­ri og forsk­ning, men er udvik­let i klas­se­rum­met, så det vir­ker i prak­sis!
 

”Jeg gik fra træt med træt på til over­skud på 3 uger”
Lou­i­se, lærer

 

Nyeste indlæg

Trivselskommissionens folkehøring

Triv­sels-kom­mis­sio­nen er i gang med en fol­ke­hø­ring, og vi hjæl­per dig til at fin­de deres side. Inden du sen­der dit svar…
Læs mere
Trivselskommissionens folkehøring

Billedstøttet kommunikation — piktogrammer i massevis

Pik­to­gram­mer i mas­se­vis Jeg faldt lige over en hjem­mesi­de med omkring 30.000 gra­tis pik­to­gram­mer. Tog mod til mig og instal­le­re­de…
Læs mere
Billedstøttet kommunikation — piktogrammer i massevis

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i Nuuk ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gav­net rig­tig godt, for­di det har skabt ro, struk­tur, inklu­sion og…
Læs mere
Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det…
Læs mere
Få tid, overskud og lettere forberedelse

Aktuelle kurser

Kur­sus­for­løb med fag­lig spar­ring — 4 kur­ser På kur­set lærer du at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring,…
Læs mere
Aktuelle kurser

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen…
Læs mere
Sådan udfordrer du højt begavede elever

Tjanseskema – alle elever bidrager

Vil du have pænt og ordent­ligt i dit klas­se­lo­ka­le hele året? Så er det tjan­se-ske­ma­et, du skal have fat i.…
Læs mere
Tjanseskema – alle elever bidrager

Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen giver – sam­men med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne – mulig­hed for at ska­be en sko­le med over­skud…
Læs mere
Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le … Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål…
Læs mere
Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi…
Læs mere
Decembers daglige knallert

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Ude­sko­le, fjer­nun­der­vis­ning, almin­de­lig under­vis­ning på sko­len og en kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge model­ler. Sådan går kaba­len op. Der er meget…
Læs mere
Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Klar til genåbning af skolen

Gui­de til genåb­ning af sko­len. Få helt kon­kre­te red­ska­ber og inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er kan gøre for,…
Læs mere
Klar til genåbning af skolen

Rullende indskoling og Ugeskema

Nog­le sko­ler væl­ger at plan­læg­ge rul­len­de ind­sko­ling med alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning på stam­hold, ‘far­ve­hold’ og tvær­fag­li­ge hold. Men det kan gøres…
Læs mere
Rullende indskoling og Ugeskema

Skoleleder: God undervisningsform til hjemmeundervisning

Skole­le­der peger på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som en god under­vis­nings­form — også til hjem­me­un­der­vis­ning. I en arti­kel i Born­holms Tiden­de for­tæl­ler skole­le­der…
Læs mere
Skoleleder: God undervisningsform til hjemmeundervisning

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af…
Læs mere
Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

En stille revolution breder sig i skolen

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge på Røn­bæks­ko­len i Hin­nerup, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma. Sko­le­e­le­ver…
Læs mere
En stille revolution breder sig i skolen

Magasinet Skolen anmelder

Meg­af­lot anmel­del­se i Maga­si­net Sko­len! ⭐⭐⭐⭐⭐ “Over­sku­e­lig trods man­ge infor­ma­tio­ner – lil­le geni­streg” Anmel­de­ren frem­hæ­ver, at bogen behand­ler emner, som…
Læs mere
Magasinet Skolen anmelder

Magasinet Skolen — Få inspiration til bedre trivsel i klassen

Maga­si­net Sko­len brin­ger arti­kel, der giver et godt ind­blik i under­vis­nings­me­to­den. Tea­se­re … Slip kon­trol­len, giv ele­ver­ne ind­fly­del­se Bry­der med…
Læs mere
Magasinet Skolen — Få inspiration til bedre trivsel i klassen

Bladet Skolestart anmelder …

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊 ”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.” Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken…
Læs mere
Bladet Skolestart anmelder …

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklu­sion af alle dine ele­ver er en reel mulig­hed – Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for, at det kan lade sig gøre.…
Læs mere
Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Læs alle ind­læg