Boganmeldelse - Få ro, trivsel og overskud i skolen

Magasinet Skolen anmelder

Boganmeldelse Nyheder Omtale

Meg­af­lot anmel­del­se i Maga­si­net Sko­len! ⭐⭐⭐⭐⭐

“Over­sku­e­lig trods man­ge infor­ma­tio­ner – lil­le geni­streg”

Anmel­de­ren frem­hæ­ver, at bogen behand­ler emner, som berø­rer ens egen prak­sis – eksem­pel­vis inklu­sion, stress (hos både ele­ver og lære­re), for­be­re­del­ses­tid og for­æl­dre­sam­ar­bej­det.

Fokus er først og frem­mest på de ændrin­ger, man kan fore­ta­ge i sin prak­sis, og det er nog­le gan­ge meget små, men til gen­gæld effek­ti­ve ændrin­ger, skri­ver anmel­de­ren.

Også sel­ve bogens opbyg­ning bli­ver frem­hæ­vet: ”[…] den er over­sku­e­lig trods de man­ge infor­ma­tio­ner, og det er en lil­le geni­streg.”

Her kan du læse hele anmel­del­sen om få sekun­der … (ven­ter du læn­ge­re, så opda­ter siden)

Køb bogen

 

Loader Loa­ding…
EAD Logo Taking too long?

Reload Relo­ad docu­ment
| Open Open in new tab

 

Køb bogen