Boganmeldelse - Få ro, trivsel og overskud i skolen

Magasinet Skolen anmelder

Meg­af­lot anmel­del­se i Maga­si­net Sko­len! ⭐⭐⭐⭐⭐ “Over­sku­e­lig trods man­ge infor­ma­tio­ner – lil­le geni­streg” Anmel­de­ren frem­hæ­ver, at bogen behand­ler emner, som berø­rer ens egen prak­sis – eksem­pel­vis inklu­sion, stress (hos både ele­ver og lære­re), for­be­re­del­ses­tid og for­æl­dre­sam­ar­bej­det. Fokus er først og frem­mest på de ændrin­ger, man kan fore­ta­ge i sin prak­sis, og det er nog­le gan­ge […]

Læs mere ...
Få ro, trivsel og overskud i skolehverdagen

Bladet Skolestart anmelder …

Flot anmel­del­se i bla­det Sko­lestart 😊 ”En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog.” Bogen hen­ven­der sig til alle lære­re, uan­set hvil­ken fag­kom­bi­na­tion man har. De fle­ste idéer kan benyt­tes på alle årgan­ge. Der er god inspira­tion at hen­te til plan­læg­ning på alle klas­se­trin. En fan­ta­stisk, spæn­den­de og inspi­re­ren­de bog. […] Bogen bug­ner af nye red­ska­ber, der løf­ter […]

Læs mere ...
Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Lektørudtalelse — Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen

Nu må jeg ende­lig offent­lig­gø­re den ful­de lek­tør­ud­ta­lel­se på min nye bog. Og jeg er både glad, stolt og utro­lig tak­nem­me­lig 🙏 over den anbe­fa­ling, bogen får i den ’offi­ci­el­le bogan­mel­del­se’. Den inde­hol­der nem­lig en anbe­fa­ling om at ind­kø­be bogen til PLC, fol­ke­bi­bli­o­tek og bibli­o­te­ker ved pro­fes­sions­højsko­ler­ne 👍 👍 👍 Måske får du selv lyst til […]

Læs mere ...
Et lys og en vej for en kommende lærer

Et lys og en vej for en kommende lærer

Lærer­stu­de­ren­de anmel­der den nye bog fra Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen   Jeg blev før­ste gang præ­sen­te­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, da jeg skul­le i gang med min 3. og sid­ste prak­tik­pe­ri­o­de. Jeg kør­te direk­te på bibli­o­te­ket og lån­te Kari­nas før­ste bog om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen og hav­de stor glæ­de af den­ne under­vis­nings­me­to­de i mit sid­ste prak­tik­for­løb. Jeg blev der­for begej­stret, da jeg […]

Læs mere ...
5 Stjerner til UgeskemaRevolutionen

Ny og spændende bog fra UgeskemaRevolutionen

Bog­mær­ket anmel­der den nye bog, og giver deres bed­ste anbe­fa­lin­ger. Rig­tig man­ge lære­re går ned med stress, skri­ver Sus­an­ne Sko­v­bo i sin anmel­del­se og peger på, at der er hjælp at hen­te i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens måde at plan­læg­ge og sty­re sin under­vis­ning på. Hun frem­hæ­ver, at bogen er fyldt med nytæn­ken­de idéer til, hvor­dan man kan […]

Læs mere ...