Pædagogisk nyhedsbrev

Tilmelding til pædagogisk nyhedsbrev

Tilmeld dig det pædagoiske nyhedsbrev og få pædagogisk redskaberMod­tag nye­ste viden om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i PRAKSIS uden anden inve­ste­ring end dit navn, din e‑mail og et tryk på knap­pen.

Nyheds­bre­vet udkom­mer ca. 3–4 gan­ge om året. Der er altid pæda­go­gi­ske red­ska­ber i nyheds­bre­vet.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen for­sik­rer:
Det er klart, at du altid kan afmel­de dig – og end­nu mere klart, at jeg aldrig kun­ne fin­de på at give din mailadres­se vide­re.

Bekræft din mail:
Om få minut­ter vil du mod­ta­ge en mail, hvor du skal bekræf­te til­mel­din­gen. Se ven­ligst i alle dine mail-fol­de­re, da mai­len måske er kate­go­ri­se­ret som pro­mo­tion eller lige­frem spam.