Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Indskoling Mellemtrin Tips og ideer Udskoling

Decembers daglige knallert

I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i knal­ler­ten sam­men med mig. Næste dag er det hans tur til at væl­ge en knal­lert og træk­ke med klas­se­kam­me­ra­ten, som har skre­vet den histo­rie. Det ple­jer at give anled­ning til meget lat­ter – sær­ligt, når et barn har fun­det på at kom­me risen­gryn inden i knal­ler­ten.

Decembers daglige knallertI god tid inden 1. decem­ber får ele­ver­ne til opga­ve at skri­ve en jule­hi­sto­rie. I de små klas­ser er det en opga­ve, som ele­ver­ne laver hjem­me sam­men med deres for­æl­dre. Jeg ple­jer at skri­ve til for­æl­dre­ne, at opga­ve­for­de­lin­gen er sådan, at det er bar­net, der for­tæl­ler histo­ri­en, og for­æl­dre­nes opga­ve er at være sekre­tær. Efter­hån­den som ele­ver­ne bli­ver ældre, kan de selv­føl­ge­lig kla­re det selv, og du kan stil­le stør­re fag­li­ge krav til jule­hi­sto­ri­er­ne.

mel­lem­trin­net kan opga­ven være at skri­ve ”Min jul som…” – en jeg-for­tæl­ling, hvor syns­vink­len lig­ger hos for eksem­pel jule­an­den, gavebånd, en man­del, et jule­mær­ke og så vide­re. Ele­ver­nes fokus skal være på at beskri­ve, hvor­dan det føles, når en våd tun­ge slik­ker en op ad ryg­gen, og man efter­føl­gen­de får et ordent­ligt klask og sid­der uhjæl­pe­ligt fast… alt­så her jule­mær­ket, der bli­ver sat på kuver­ten. Eller mand­len, der i før­ste omgang ople­ver at gå fri, da de andre bli­ver hak­ket, men alli­ge­vel ender med at bli­ve tyg­get i styk­ker, efter at være udråbt som den sto­re vin­der.

Skal de også skri­ve jule­hi­sto­ri­er i udsko­lin­gen? – Måske. I kan få jule­e­van­ge­li­et præ­sen­te­ret fra man­ge for­skel­li­ge vink­ler, hvis opga­ven er at omskri­ve det til en anden gen­re. Det kan være Mari­as dag­bog, Josefs kon­fir­ma­tions­ta­le til sin søn, et digt, rap, en kro­nik eller…

Som udsko­lings­læ­rer er du jo ikke i klas­sen til frokost, så jule­hi­sto­ri­er­ne kan i ste­det være en hyg­ge­lig start på dagen.

Den fær­di­ge histo­rie rul­les ind i et køk­ken­rul­le­rør og skal pak­kes smukt ind i gave­pa­pir med bånd i ender­ne – som en knal­lert – og afle­ve­res inden 1. decem­ber. Efter­hån­den, som ele­ver­ne afle­ve­rer deres knal­ler­ter, bli­ver de hængt op i klas­sens trol­de­gren.

Jeg ple­jer at tæl­le, hvor man­ge sko­le­da­ge der er i decem­ber og for­de­le knal­ler­ter­ne over hele måne­den. Alt efter hvor man­ge ele­ver du har i klas­sen, pas­ser det med 1–2 jule­hi­sto­ri­er om dagen.