Del din viden med Trivsels-kommissionen

Trivselskommissionens folkehøring

Nyheder

Triv­sels-kom­mis­sio­nen er i gang med en fol­ke­hø­ring, og vi hjæl­per dig til at fin­de deres side. Inden du sen­der dit svar til Triv­selskom­mis­sio­nen, vil jeg lige for­tæl­le dig, at det er muligt at ska­be en god sko­le med triv­sel til alle børn og unge (og deres lære­re) – også selv­om øko­no­mi­en er pres­set.

Fag­lig­he­den i sko­len kan ikke stå ale­ne. En opti­mal fag­lig udvik­ling for­ud­sæt­ter, at ele­ven tri­ves – både på det per­son­li­ge og soci­a­le plan. Klas­sen er et soci­alt fæl­les­skab, og i mine klas­ser er jeg altid gået op i at ska­be et mil­jø, hvor alle tri­ves. Det gør du sik­kert også. Triv­sel har en vær­di i sig selv.

En EU-finan­si­e­ret under­sø­gel­se peger på øget triv­sel, bed­re inklu­sion og høje­re fag­ligt udbyt­te hos ele­ver­ne — også hos ele­ver med sær­li­ge behov.  Resul­ta­ter­ne frem­går af en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens anven­del­se og ople­ve­de effekt i grund­sko­len.

De stør­ste for­de­le, der anfø­res, knyt­ter sig til:

  • Ele­ver­nes fag­li­ge udbyt­te af under­vis­nin­gen
  • Elev­mo­ti­va­tion og lyst til at lære
  • Mulig­he­der­ne for at inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov og udfor­drin­ger
  • Elev­triv­sel
  • Lærer­over­skud
  • Lære­rens plan­læg­ning og for­be­re­del­se af under­vis­nin­gen.
Læs under­sø­gel­sen

“ Jeg har opda­get, at når man arbej­der med
Uge­ske­ma­et, så lyk­kes alle børn i fæl­les­ska­bet
og bli­ver så dyg­ti­ge, de kan.”

    Mari­an­ne Ste­en Han­sen, inklusionskoordinator/vejleder