Forældre

Kære forældre

Det er muligt at til­go­de­se net­op dit barns behov.

Hver enkelt elev bli­ver udfor­dret dér, hvor han/hun er i sin fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le udvik­ling. Det gæl­der også børn med sær­li­ge behov eller sær­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. Det bety­der, at dit barn – og hele klas­sen – bli­ver så dyg­tig som muligt.

”Jeg er ble­vet meget mere glad for at gå i sko­le”

Under­vis­nin­gen lig­ger sik­kert langt fra det, du ken­der fra din egen sko­le­tid. Der­for kan der natur­lig­vis opstå spørgs­mål – læs artik­len Ori­en­te­ring til for­æl­dre om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Ori­en­te­ring til for­æl­dre om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Du kan også se video­er og ind­læg, der kan være af inter­es­se for dig som for­æl­der — se mere

Har du lyst til at se sva­re­ne på den spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, jeg lave­de blandt ele­ver og for­æl­dre, kan du se under­sø­gel­sen.