Få ro, trivsel og overskud i lyset af folkeskolereformen

Har du stor fag­lig spred­ning i din klas­se? Uan­set om du har den sær­ligt udfor­dren­de eller den helt almin­de­li­ge klas­se, giver det et enormt løft af din under­vis­ning at arbej­de med Uge­ske­ma.

I bogen får du red­ska­ber til klas­se­le­del­se, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion – i prak­sis. Bogen gør det enkelt for dig at nå de 10.000 ting, du skal som lærer, mens du også lever op til alle kra­ve­ne i sko­lere­for­men – og sam­ti­dig beva­rer dit eget over­skud!

”Jeg gik fra træt med træt på til over­skud på 3 uger.”
Lou­i­se Lau­sten Bruun Klopcke, lærer

Bogen UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformenDet mest fan­ta­sti­ske er, at det ikke kræ­ver ekstra for­be­re­del­ses­tid – du vil meget hur­tigt erfa­re, at det bli­ver nem­me­re at få den spar­som­me tid til at ræk­ke.

Det er vig­tigt for mig, at alle de ele­ver, jeg møder i sko­len, beva­rer deres lyst til at lære, og at hver ene­ste af mine ele­ver bli­ver så dyg­ti­ge, de kan. Sådan har du det sik­kert også. Bogen er en hånds­ræk­ning til alle lære­re nyud­dan­ne­de såvel som erfar­ne – fra ind­sko­ling over mel­lem­trin til udsko­ling, ja fak­tisk helt op i gym­na­si­et.

Du kan begyn­de at arbej­de med Uge­ske­ma efter bare at have læst de to før­ste kapit­ler i bogen. Og alle­re­de efter 2 uger, vil du ople­ve øget ro og over­skud i din hver­dag.

Læs lek­tør­ud­ta­lel­se og bogan­mel­del­ser.

Pri­sen på bogen er 399 kr.

 

EAN Bestil­ling

Køb bogen

“Alle­re­de efter den før­ste uge kun­ne jeg mær­ke en posi­tiv for­an­dring – nej, fak­tisk alle­re­de den før­ste dag.”

Hen­ri­et­te Skot­te Ker­ff, lærer

Drømmer du om:

• ro i din under­vis­ning?
• inspira­tion til en vari­e­ret sko­le­dag?
• en nem vej til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring?
• kon­kre­te red­ska­ber til at inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov?
• at alle dine ele­ver bli­ver så dyg­ti­ge, de kan?
• mere tid til dia­log med hver enkelt elev?
• at alle dine ele­ver tri­ves?
• at bevæ­gel­se og nye måder at lære på bli­ver en natur­lig del af under­vis­nin­gen?
• et frugt­bart sam­ar­bej­de mel­lem lære­re og pæda­go­ger?
• at kom­me let­te­re gen­nem din for­be­re­del­se?
• akti­ve, enga­ge­re­de og ansvar­li­ge ele­ver med lyst til at lære?
• ele­ver, der laver over­ra­sken­de meget sko­le­ar­bej­de?
• udbyt­te­ri­ge møder og bed­re tid til pæda­go­gi­ske drøf­tel­ser?
• bed­re plads i klas­se­lo­ka­let og et skønt lærings­mil­jø?

Det behø­ver ikke at være en ønskedrøm. Køb bogen i dag, og mærk for­skel­len i din egen under­vis­ning.

EAN Bestil­ling

Køb bogen

Læs uddrag af bogen

1…2…3… et øje­blik, så er dit uddrag af bogen klar…
Nog­le gan­ge skal der lidt mere til — en refresh (PC: tryk F5)

Loader Loa­ding…
EAD Logo Taking too long?

Reload Relo­ad docu­ment
| Open Open in new tab

EAN Bestil­ling

Køb bogen

Kom med på kur­sus og få alle red­ska­ber­ne