Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

”Lære­rens rela­tions­kom­pe­ten­ce er fuld­stæn­digt afgø­ren­de for, at børn har det godt i sko­len, og at de lærer meget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge i et forsk­nings­pro­jekt, der har fokus på lære­res rela­tions­kom­pe­ten­ce. Det bety­der med andre ord noget, hvor­dan vi møder børn og unge i sko­len. Selv­føl­ge­lig. Et af de psy­ko­lo­gi­ske behov, der bli­ver til­go­de­set, når vi lære­re […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen klodser til Undervisningsdifferentiering

4 simple skridt — Kom nemt i gang med Ugeskema

Med 4 simp­le skridt er du nemt i gang med Uge­ske­ma. 1. Du tager det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du har plan­lagt til næste uge 2. Down­lo­a­der Uge­ske­ma­ska­be­lo­nen 3. Ind­sæt­ter nav­ne og opga­ver 4. Frem­skaf­fer træklod­ser + sand­pa­pir Nu er du klar til uge 1 med Uge­ske­ma 😊 Få suc­ces fra start Den nem­me­ste vej til at kom­me godt i gang […]

Læs mere ...
tillid til eleverne

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

”Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.” Sådan skri­ver EVA om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i sin nye­ste rap­port. Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en for­holds­vis ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen - Alt det overskud

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg ved godt, at det lyder rosen­rødt og næsten som en uop­nå­e­lig ønskedrøm, når jeg for­tæl­ler, at det fak­tisk kan lade sig gøre med både under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion, klas­se­le­del­se og over­skud i din hver­dag i fol­ke­sko­len. Kan det nu også pas­se med alt det over­skud, tæn­ker du måske. Kan det nu også pas­se med alt det […]

Læs mere ...
Uro i undervisningen

Ro i undervisningen

Ro i under­vis­nin­gen — halvt eller helt kryds? Uro? – min nys­ger­rig­hed er vakt. Der skal være ro i under­vis­nin­gen, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma. Det er en noget skep­tisk lærer, der møder mig, da jeg hol­der kur­sus. Hun har med sine egne øjne været ude at se – og navn­lig høre – Uge­ske­ma i prak­sis. […]

Læs mere ...
Sådan skaber du overskud til alle i klassen

Tid til at rette opgaver?

Når du arbej­der med Uge­ske­ma, behø­ver du ikke bru­ge ret meget tid på at ret­te opga­ver. Du får nem­lig fri­gjort så meget af din tid i under­vis­nin­gen, at du får tid til at vej­le­de ele­ver­ne i pro­ces­sen. Jeg vil hel­le­re for­tæl­le ele­ver­ne, hvor­dan de skal gøre under­vejs i pro­ces­sen frem­for at bede dem ret­te, når […]

Læs mere ...
Elever tager ansvar

Hurtigt færdig med Ugeskema

Hur­tigt fær­dig med Uge­ske­ma Jeg har man­ge gan­ge ople­vet ele­ver, der vir­ke­lig klør på og er fær­di­ge med Uge­ske­ma­et tid­ligt på Ugen. Det er en enorm til­freds­stil­lel­se for bar­net. Jeg fyl­der aldrig ekstra opga­ver på Uge­ske­ma­et i løbet af ugen. Lad bar­net nyde suc­ce­sen, og fyld så mere på i næste uge. Alle ele­ver ved, […]

Læs mere ...
tillid til eleverne

Tillid til eleverne

Det kræ­ver til­lid til ele­ver­ne, når du arbej­der med Uge­ske­ma. Du kan måske kom­me til at føle, at du mister sty­rin­gen. Det gør du selv­føl­ge­lig ikke. Ele­ver­ne plan­læg­ger deres eget arbej­de og væl­ger selv i hvil­ken ræk­ke­føl­ge, de løser opga­ver­ne. De væl­ger alt­så ikke om de arbej­der – kun ræk­ke­føl­gen. Under­vejs har du god tid […]

Læs mere ...
Ro i undervisningen

Helt ro

Vi har for­skel­li­ge græn­ser for, hvad vi mener med ro i under­vis­nin­gen. For mig bety­der ro, at der skal være HELT STILLE. Hvis du begyn­der at tale, mens nog­le ele­ver sta­dig små-snak­ker, sig­na­le­rer du, at det er det, du mener med ro. Jeg ple­jer at klap­pe for at få ro. I ind­kø­rings­fa­sen er det som […]

Læs mere ...

Et spørgsmål om tid

I går fik jeg en hen­ven­del­se fra en kvin­de, der for­tæl­ler, at hun har læst bogen med stor inter­es­se. Hun hav­de et spørgs­mål: ”Når en akti­vi­tet i Uge­ske­ma­et f.eks. er afsat til at tage tre timer, hvor­dan ved ele­ver­ne så, at tiden er brugt?” Mit svar er, at nog­le ele­ver arbej­der hur­tigt, andre er mere […]

Læs mere ...