Teoretisk vinkel

I min stu­di­e­tid var jeg meget opta­get af al den teo­ri, vi lær­te på semi­na­ri­et. Som nyud­dan­net lærer vil­le jeg ger­ne føre det ud i livet, men jeg kun­ne ikke fin­de prak­ti­ske anvis­nin­ger på, hvor­dan jeg kun­ne under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re alle børn. Der­for opfandt jeg mit eget system: Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Det er alt­så ikke én bestemt teo­ri, der lig­ger bag Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Det byg­ger på al den teo­ri, jeg ken­der til — og selv­føl­ge­lig også den lov­giv­ning, vi er under­lagt.

Har du lyst til en mere teo­re­tisk vin­kel på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, er der meget nyt­tig viden at hen­te i de stu­de­ren­des spe­ci­a­ler.

Læs spe­ci­a­ler