Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Erfaringer Nyheder Overskud Videoer

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed …

Måske ople­ver du, lige­som Dia­na, at løbe fra time til time og for­be­re­de det sid­ste i frik­var­te­ret – for så alli­ge­vel indi­mel­lem at ende med at møde ufor­be­redt op til under­vis­nin­gen. Det resul­te­rer ofte i stress, dår­lig samvit­tig­hed og følel­sen af at være util­stræk­ke­lig. Men sådan behø­ver det ikke være.

”Jeg har fået over­skud til at møde ele­ver­ne der, hvor de er.”
Dia­na Søren­sen, lærer

Du kan se video­en med Dia­na, der for­tæl­ler om sin for­vand­ling fra under­skud til lærer med over­skud.

Med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen får du fri­gi­vet nog­le res­sour­cer, og som bonus vil du få mere gla­de og til­fred­se ele­ver og for­æl­dre, lige­som du selv vil ople­ve stør­re til­freds­hed og lære at beva­re dit eget over­skud. Alle­re­de i løbet af få uger let­ter meto­den din sko­le­hver­dag – både i under­vis­nin­gen og i for­be­re­del­sen.

”Min for­be­re­del­se bli­ver skå­ret vold­somt ned.”
Mat­tis Søgaard, lærer

Se video­en, hvor Sig­ne og Lena for­tæl­ler om deres udbyt­te i under­vis­nin­gen, og hvor Mat­tis for­tæl­ler om den posi­ti­ve kon­se­kvens af under­vis­nings­me­to­den i for­hold til sin for­be­re­del­se som lærer.

Gør drømmen til virkelighed

Skal det for­bli­ve en drøm, eller skal jeg hjæl­pe dig med, at det bli­ver din nye sko­le­hver­dag? På under seks timer kan det bli­ve din vir­ke­lig­hed.

Kom med på kur­sus­for­lø­bet, hvor du lærer at at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring, triv­sel og stær­ke bør­ne­fæl­les­ska­ber for alle. Du kom­mer til at bru­ge min­dre tid på for­be­re­del­se og få mere tid til ele­ver­ne. Alle­re­de efter den før­ste kur­sus­dag er du klar til at ska­be en sko­le­hver­dag med over­skud — både til ele­ver­ne og dig selv.

Kom med på kur­sus

Bog UgeskemaRevolutionen - I lyset af folkeskolereformen

Du kan få det hur­ti­ge over­blik over under­vis­nings­me­to­den. Vil du have alle red­ska­ber­ne, er det min sene­ste bog, du skal have fat i Her bli­ver du klædt på til at få ro, triv­sel og over­skud i lyset af fol­ke­sko­lere­for­men. Du kan se mere om bogen, læse uddrag og selv­føl­ge­lig bestil­le bogen