Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i Nuuk ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gav­net rig­tig godt, for­di det har skabt ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring,” for­tæl­ler Dort­he Bid­strup, som er sko­le­in­spek­tør på Kan­gil­lin­ngu­it sko­len i Nuuk. ”Under­vis­nings­me­to­den har været brugt gen­nem et halvt år, og lærer­ne er gla­de for resul­ta­ter­ne og anbe­fa­ler meto­den til andre sko­ler,” kon­klu­de­rer Nuuk TV. […]

Læs mere ...
Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed […]

Læs mere ...
bestem selv dit skema som elev

En stille revolution breder sig i skolen

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge på Røn­bæks­ko­len i Hin­nerup, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma. Sko­le­e­le­ver bestem­mer selv over deres ske­ma “En stil­le revo­lu­tion er lang­somt ved at bre­de sig på de dan­ske fol­ke­sko­ler. Uge­­ske­­ma-Revo­lu­tio­­nen hed­der den, og det er en ny måde at under­vi­se på, hvor ele­ver­ne i høje­re grad […]

Læs mere ...
Inklusion er en kæmpe gave for en klasse

Ugeskemaet skaber rammen for inklusion

Inklu­sion af alle dine ele­ver er en reel mulig­hed – Uge­ske­ma­et ska­ber ram­men for, at det kan lade sig gøre. Måske tæn­ker du, at det lyder som et fata­mor­ga­na, men frem­for et drøm­me­syn, kan det bli­ve din vir­ke­lig­hed med få simp­le greb. Se video­en med Tro­els, der lyk­kes med at inklu­de­re alle ele­ver ved hjælp […]

Læs mere ...
Unge er ikke dovne! Vi har bare brug for tillid

Tillid til unge — UgeskemaRevolutionen på TV2

Er nuti­dens unge vir­ke­lig så dov­ne, dum­me og for­kæ­le­de, som de har ry for? TV2 Øst har søsat en udsen­del­ses­ræk­ke om til­li­den til unge, hvor ung­dom­mens stem­me Mads Mari­us tager tem­pe­ra­tu­ren på nuti­dens ung­dom. “Jeg er cho­ke­ret — posi­tivt — over, hvor­dan fri­hed under ram­mer opbyg­ger selv­til­lid hos ele­ver­ne.” Mads Mari­us I et af pro­gram­mer­ne […]

Læs mere ...
Finn ser forskellen med Ugeskema

Finn ser forskellen med Ugeskema

Dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning er en af de ting, som er ble­vet nem­me­re. Lære­ren Finn gør sta­tus over sit før­ste hal­vår med Uge­ske­ma. For ele­ver­ne er det frie valg mel­lem ræk­ke­føl­gen af opga­ver­ne en moti­va­tions­fak­tor, som Finn læg­ger mær­ke til. For hans egen ved­kom­men­de er en af gevin­ster­ne ved Uge­ske­ma, at det er mere over­sku­e­ligt at lave […]

Læs mere ...
Bevægelse i undervisningen

Lettere overgang fra børnehave til skole

Det er muligt at ska­be en meget let­te­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. I bør­ne­ha­ven er alle børn i gang med man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter på sam­me tids­punkt, og bør­ne­ne har lært at væl­ge, hvad de nu har lyst til at lave. Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, er den del bragt med […]

Læs mere ...
Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

”Lære­rens rela­tions­kom­pe­ten­ce er fuld­stæn­digt afgø­ren­de for, at børn har det godt i sko­len, og at de lærer meget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge i et forsk­nings­pro­jekt, der har fokus på lære­res rela­tions­kom­pe­ten­ce. Det bety­der med andre ord noget, hvor­dan vi møder børn og unge i sko­len. Selv­føl­ge­lig. Et af de psy­ko­lo­gi­ske behov, der bli­ver til­go­de­set, når vi lære­re […]

Læs mere ...
Fra Ugeskemaelev til gymnasieelev

Fra Ugeskemaelev til gymnasieelev

Som gym­na­sie­e­lev har det stor betyd­ning, hvil­ket fun­da­ment der er skabt i fol­ke­sko­len. Mads for­tæl­ler, hvor­dan det var for ham at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i ind­sko­lin­gen, og hvad det bety­der for ham i dag, hvor han går på gym­na­si­et. Noget af det Mads peger på er ansvar, selv­stæn­dig­hed og evnen til at struk­tu­re­re sit arbej­de. Og […]

Læs mere ...
Undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål i PRAKSIS

Få nøglen til dine elever

Få nøg­len til dine ele­ver, så du kan hjæl­pe dem med at indstil­le kom­pas­set i den rig­ti­ge ret­ning… Gen­nem mine år som lærer er jeg stødt på ele­ver, som har udfor­drin­ger i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. Nog­le ele­ver har svært ved at kon­cen­tre­re sig, og andre kan have svært ved noget så ele­men­tært som at sid­de […]

Læs mere ...