Alle kursusevalueringer fra en skole

Du har mulighed for at læse alle evalueringer fra en kursusdag på en helt almindelig skole i Danmark. Nogle af skolens lærerne har ønsket at være anonyme. Derfor har jeg offentliggjort samtlige kursusevalueringer uden navne, så ingen kan genkendes.

 

Jeg har selv brugt Uge­ske­ma for faget mate­ma­tik i før­ste klas­se det­te sko­le­år.

Rent per­son­ligt synes jeg, det har let­tet min arbejds­byr­de i  for­hold til plan­læg­ning, i og med at jeg nu kan ske­malæg­ge for en hel uge.

Der­u­d­over elsker jeg, at bør­ne­ne ikke “sla­visk” skal lave den sam­me opga­ve men selv sty­rer, hvil­ke opga­ver de laver i løbet af ugen. Især for de dyg­ti­ge ele­ver er Uge­ske­ma­et en stor gevinst.

I dag har jeg fået det med respons­de­len med mig. Jeg har nem­lig hel­ler ikke brugt meget tid på at ret­te. Men når de er fær­di­ge med en opga­ve­bog, vil jeg bru­ge tid og fin­de: “godt”, “fint” og “flot”.

Der­u­d­over vil jeg arbej­de vide­re med den grå far­ve i mit Uge­ske­ma.

***

Det­te er et af de mest rele­van­te og kon­kre­te kur­ser, jeg nogen­sin­de har del­ta­get i, og jeg glæ­der mig rig­tig meget til bare at kom­me i gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i min prak­sis.

Det har været en rig­tig god og lære­rig ople­vel­se at arbej­de efter Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens prin­cip­per under kur­set, og de tan­ker, man her er begyndt at gøre sig, kan der arbej­des vide­re med og ud fra.

Abso­lut spæn­den­de, rele­vant og giver mas­ser af idéer.

***

Vi kan ikke være bekendt ikke at tage et værk­tøj af den­ne kali­ber til os. For vores egen og ele­ver­nes skyld.

Dej­ligt at bli­ve inspi­re­ret af en, som ved, hvad det hand­ler om og som bræn­der i den grad.

***

Godt og inspi­re­ren­de kur­sus. Vi (jeg) har fået “blod på tan­den”, og vi har lyst og mod til at tæn­ke det ind i det “mon­ster”, der hed­der rul­len­de ind­sko­ling.

***

 • Meget brug­bart
 • God veks­ling mel­lem teo­ri og prak­sis
 • Kon­struk­tivt
 • Let at gå til
 • Nemt at dan­ne sig et over­blik
 • Godt med en case angå­en­de brug af ske­ma
 • Giver en mod på og lyst til at kom­me i gang med at bru­ge det lær­te
 • Posi­tivt!!

***

Det har været spæn­den­de, og man­ge gode ide­er er ble­vet præ­sen­te­ret.

Stort+ at man kan til­go­de­se alle ele­ver.

Kan ikke helt gen­nem­skue, om vi kan gøre Uge­ske­ma­et tvær­fag­ligt i for­bin­del­se med rul­len­de ind­sko­ling. Vores ele­ver arbej­der jo ikke nød­ven­dig­vis med sam­me mate­ri­a­le (eller indi­vi­du­elt mate­ri­a­le, de kan tage med).

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Lære­rigt kur­sus

Rig­tig grun­dig gen­nem­gang af bru­gen af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Super med egne for­tæl­l­lin­ger + erfa­rin­ger fra oplægs­hol­de­ren (fra hen­des tid­li­ge­re lærer­liv)

Dej­ligt at gå her­fra med nyt og inspi­re­ren­de under­vis­nings­me­to­der.

Vil meget ger­ne bru­ge Uge­ske­ma 🙂

***

Meget af det du for­tal­te om, kun­ne jeg nik­ke gen­ken­den­de til, for­di jeg har kørt med Uge­ske­ma i ca. 3 mdr. i min 2. klas­se. Det var godt at få genop­fri­sket det med ikke at bru­ge for meget tid på at ret­te opga­ver.

Det er dej­ligt at sid­de her i øje­blik­ket og arbej­de med noget prak­tisk. Vi er 3 fra sam­me sko­le, som arbej­der sam­men, hvoraf den ene ikke har arbej­det med Uge­ske­ma. Det har givet en god vin­kel på ting.

***

Har arbej­det med Uge­ske­ma i 2. kl. sid­ste år og fort­sæt­ter nu i 3. kl.

Fle­re ting faldt på plads på kur­set, og jeg er klar til at udvi­de ske­ma­et til også at omhand­le andre fag end dansk.

Godt kur­sus — meget prak­tisk, men vil­le være rart, hvis det med indi­vi­du­el­le mål var med fra star­ten.

***

Jeg har lært, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan “læg­ges” ned over rul­len­de ind­sko­ling og bru­ges både i eget fag og fæl­les, hvis vi kan sam­ar­bej­de om det. Jeg er så begej­stret og har ønske om at prø­ve det af 🙂

Tak for en god dag.

***

Struk­tur
Over­blik
Ro  i maven
Glæ­der mig til at kom­me i gang

***

Jeg har fået meget blod på tan­den til at afprø­ve Uge­ske­ma i 4. kl. i mate­ma­tik. Jeg tæn­ker net­op i for­hold til uro­li­ge børn, meget ven­te­tid på hjælp og for­ny­et lyst til at lære. Jeg er dog nervøs for opstart i for­hold til for­be­re­del­ses­mæng­de.

***

Jeg vil bare i gang NU! Jeg kan se, at de ele­men­ter af Uge­ske­ma-præ­sen­ta­tio­nen, vi har hørt om i dag, som jeg alle­re­de bru­ger i min ellers tra­di­tio­nel­le under­vis­ning, vir­ker, så jeg er klar til at fyl­de mere på. Er spændt på, hvor­dan det vil fun­ge­re i for­hold til min spar­som­me for­be­re­del­ses­tid — ikke for­di jeg tæn­ker, at der er mere for­be­re­del­se — blot at det bli­ver mere syn­ligt, når der er noget, jeg ikke når…

***

Jeg hav­de på for­hånd et begræn­set kend­skab til Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen fra en kol­le­ga. Jeg er begej­stret for måden, det fore­går på hen­des hold og især bør­ne­nes indstil­ling til arbej­det.

Jeg er selv tøven­de i for­hold til at ind­fø­re det, da jeg under­vi­ser 0. klas­se i mate­ma­tik, og deres selv­stæn­dig­hed i for­hold til sko­le­ar­bej­de er lil­le. Men jeg har bestemt mod på det nu og tæn­ker at ind­fø­re det i min­dre sekven­ser!

***

Super lære­rigt og spæn­den­de

***

Det har været en fan­ta­stisk dag med god viden om Uge­ske­ma­et. Jeg får lyst til at læse mere om det og hen­te viden omkring det. Når jeg er sat ordent­lig ind i det, vil jeg ger­ne afprø­ve det, det vir­ker på mig som om, det ikke er nemt i rul­len­de at få det til at fun­ge­re.

***

 • Før­ste tan­ke → enormt svært — uover­sku­e­ligt — tidspres.
 • Ind­de­ling af ele­ver i Uge­ske­ma → Der bru­ges megen tid på at fin­de ud af, hvor­dan det laves?
 • Loka­le­in­dret­ning → Hvor­dan skal bor­de­ne stå?
 • Usik­ker­hed omkring det at bry­de timer­ne op.

Efter at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen:

 • Snak­ke­de om, at det kan bli­ve svært at sæt­te ele­ver­ne ind i ske­ma, men at det med tiden kan bli­ve nem­me­re.
 • At dele loka­let ind skal være i sam­ar­bej­de med tea­met.
 • Det at bry­de timer­ne op skal afprø­ves — men først i den ene klas­se. Hvis det­te vir­ker, skal det afprø­ves i de andre klas­ser.

***

Inspi­re­ren­de, godt med prak­tisk arbej­de.

***

Jeg skal huske de soci­a­le kom­pe­ten­cer i Uge­ske­ma­et.
Jeg glæ­der mig til brain­stormen.

Husk ekstra­op­ga­ver, liste og hvi­ske 🙂
Vi har talt om et enkelt barn i RUL — i ste­det for casen. Det har fået nog­le ting på plads omkring det­te barn.
Dej­lig frokost.

Brain­storm var det jeg glæ­de­de mig mest til. Svært at fin­de nogen at være sam­men med. Men fandt dem på afkryds­nings­ske­ma­et.
Super inspira­tion med indret­ning.
Var glad for at kig­ge bogen igen­nem.
Inspi­re­ret. Nåe­de ikke at lave mit eget ske­ma 🙂

***

Jeg synes, at Uge­ske­ma­et er let at gå til. Super fint med en case, det sæt­ter nog­le tan­ker i gang. Godt med både teo­ri og prak­sis. Jeg kan rig­tig godt lide de pæda­go­gi­ske tan­ker bag og glæ­der mig til at ser­ve­re det for bør­ne­ne.

***

 • Meget kon­kret og anven­de­ligt
 • Godt med både teo­ri og prak­sis
 • God med de meget kon­kre­te øvel­ser → gør det mere over­sku­e­ligt og giver én lyst til at kom­me i gang
 • Opgaven/casen, hvor vi ud fra elev­be­skri­vel­ser skul­le sæt­te bør­ne­ne “på Uge­ske­ma­et” var super­god.
 • POSITIVT!

 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser