Genåbning af skolen

Genåb­ning af sko­len – med cor­o­na som skjult pas­sa­ger – kal­der på en gui­de. Her fin­der du inspira­tion til orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen.

Få ‘Gui­de til genåb­ning af sko­len’

UgeskemaRevolutionen Guide til genåbning af skolenNår sko­len igen og igen bli­ver vendt på hove­d­et, er vi nødt til at tæn­ke kre­a­tivt. Og cor­ona­kri­sen kræ­ver, at vi tæn­ker helt ander­le­des om sko­lens orga­ni­se­ring og sko­le­hver­da­gen i klas­sen.

Du ople­ver måske, at spørgs­må­le­ne står i kø omkring sel­ve under­vis­nings­op­ga­ven. Nu skal der være ude­un­der­vis­ning efter en peri­o­de, hvor alt er fore­gå­et på lang­di­stan­ce for­an en skærm. Med andre ord: Hvor­dan får jeg skabt den bedst muli­ge under­vis­ning?

Den­ne gui­de er langt fra udtøm­men­de i hele den kom­plek­se situ­a­tion med at genåb­ne sko­len på en sund­heds­mæs­sigt for­svar­lig måde. Mit håb er, at jeg kan give dig inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er selv kan gøre for at få genåb­nin­gen af sko­len til at fun­ge­re i prak­sis.

Gui­den er fra før­ste genåb­ning i for­å­ret 2020, men du fin­der helt kon­kre­te red­ska­ber, som også kan hjæl­pe dig i dag.

Mod­tag ‘Gui­de til genåb­ning af sko­len’ uden anden inve­ste­ring end dit navn, din e‑mail og et tryk på knap­pen.

Som en ekstra BONUS får du også frem­over mit pæda­go­gi­ske nyheds­brev med end­nu mere inspira­tion og nye­ste viden om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i PRAKSIS.

I løbet af et kvar­ters tid vil du mod­ta­ge en mail, hvor du skal bekræf­te bestil­lin­gen. Se ven­ligst i alle dine mail-fol­de­re, da mai­len måske er kate­go­ri­se­ret som pro­mo­tion eller lige­frem spam.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen for­sik­rer:
Det er klart, at du altid kan afmel­de dig nyheds­bre­vet – og end­nu mere klart, at jeg aldrig kun­ne fin­de på at give din mailadres­se vide­re.