Del din viden med Trivsels-kommissionen

Trivselskommissionens folkehøring

Triv­­sels-kom­­mis­sio­­nen er i gang med en fol­ke­hø­ring, og vi hjæl­per dig til at fin­de deres side. Inden du sen­der dit svar til Triv­selskom­mis­sio­nen, vil jeg lige for­tæl­le dig, at det er muligt at ska­be en god sko­le med triv­sel til alle børn og unge (og deres lære­re) – også selv­om øko­no­mi­en er pres­set. Fag­lig­he­den i sko­len […]

Læs mere ...
Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed […]

Læs mere ...
Sådan udfordrer du højt begavede elever

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen og andre sam­fund­skri­ti­ske udfor­drin­ger skal løses, skal alle evner og res­sour­cer i spil. Spe­ci­a­lun­der­vis­ning er ikke løs­nin­gen. I min optik er det noget helt andet, der skal til. Sva­ret er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring! Det er ikke kun […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Kur­sus­for­løb med fag­lig spar­ring — 4 kur­ser På kur­set lærer du at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring, triv­sel og stær­ke bør­ne­fæl­les­ska­ber for alle. Du kom­mer til at bru­ge min­dre tid på for­be­re­del­se og få mere tid til ele­ver­ne. Kur­sus­for­lø­bet tager udgangs­punkt i en tæt kob­ling mel­lem ny viden og din kon­kre­te under­vis­nings­prak­sis. […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le … Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål og ambi­tio­ner. Iføl­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen sik­rer Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bl.a., at alle ele­ver bli­ver udfor­dret på deres eget niveau. Som det frem­går af artik­len, viser under­sø­gel­sen, at jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af […]

Læs mere ...
Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag - i én løsning

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Ude­sko­le, fjer­nun­der­vis­ning, almin­de­lig under­vis­ning på sko­len og en kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge model­ler. Sådan går kaba­len op. Der er meget at jong­le­re som lærer. Du kan gøre det nem­me­re for dig selv ved at arbej­de med Uge­ske­ma. Så kan du nem­lig nøjes med små-juste­rin­­ger, når poli­ti­ker­ne med et fin­ger­k­nips sen­der dig og dine ele­ver frem og til­ba­ge […]

Læs mere ...
Guide til genåbning af skolen

Klar til genåbning af skolen

Gui­de til genåb­ning af sko­len. Få helt kon­kre­te red­ska­ber og inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er kan gøre for, at genåb­ning af sko­len kom­mer til at fun­ge­re i prak­sis. Når sko­len igen og igen bli­ver vendt på hove­d­et, er vi nødt til at tæn­ke kre­a­tivt. Og cor­ona­kri­sen kræ­ver, at vi tæn­ker helt ander­le­des om […]

Læs mere ...
Fjernundervisning - Få tid og ro til dialog

Skoleleder: God undervisningsform til hjemmeundervisning

Skole­le­der peger på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som en god under­vis­nings­form — også til hjem­me­un­der­vis­ning. I en arti­kel i Born­holms Tiden­de for­tæl­ler skole­le­der Kas­per Win­trup Johan­sen, at hans sko­le er ble­vet inspi­re­ret at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Tan­ken er, at lærer­ne kan dif­fe­ren­ti­e­re under­vis­nin­gen, så opga­ver­ne pas­ser til den enkel­te elevs behov. Sko­lens erfa­rin­ger er, at det er en under­vis­nings­form, som […]

Læs mere ...
Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen. Min fag­li­ge intro­duk­tion af nyt stof for klas­sen er redu­ce­ret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbej­der ele­ver­ne. Det kan udsko­lings­e­le­ver selv­føl­ge­lig […]

Læs mere ...
Boganmeldelse - Få ro, trivsel og overskud i skolen

Magasinet Skolen anmelder

Meg­af­lot anmel­del­se i Maga­si­net Sko­len! ⭐⭐⭐⭐⭐ “Over­sku­e­lig trods man­ge infor­ma­tio­ner – lil­le geni­streg” Anmel­de­ren frem­hæ­ver, at bogen behand­ler emner, som berø­rer ens egen prak­sis – eksem­pel­vis inklu­sion, stress (hos både ele­ver og lære­re), for­be­re­del­ses­tid og for­æl­dre­sam­ar­bej­det. Fokus er først og frem­mest på de ændrin­ger, man kan fore­ta­ge i sin prak­sis, og det er nog­le gan­ge […]

Læs mere ...