Skolelederes kursusevalueringer

Find et kur­sus nær mig

Få kur­sus på sko­len
 

Du har også mulighed for se læreres og pædagogers evalueringer:

Læs skoleledernes kursusevalueringer:

 

Det er før­ste gang i mine 20 år som skole­le­der, at jeg har ople­vet at hol­de et pæda­go­gisk arran­ge­ment tors­dag aften, og alle­re­de man­dag mor­gen var fle­re lære­re i gang med Uge­ske­ma.

Skole­le­der

***

Det er fak­tisk det for­løb, der har givet mest skole­ud­vik­ling i mine 40 år i sko­len.

Skole­le­der

***

At fin­de sam­men­hængs­kraf­ten imel­lem under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i PRAKSIS er lige hvad

UGESKEMAREVOLUTIONEN KAN

giver over­skud til alle.

Tak for dit bidrag Kari­na.

Tove Del­eu­ran Skytt
Afde­ligs­le­der, Kor­ning Sko­le

***

Inspi­re­ren­de oplæg, som sæt­ter læring i cen­trum. Struk­tur og akti­vi­te­ter bli­ver mid­ler til at nå målet; læring.

Lyst­be­to­net moti­va­tion er kata­ly­sa­tor for ele­ver­nes læring.

Inklu­de­ren­de under­vis­nings­mil­jø for alle ele­ver.

Søren Øster­gård og Ten­na Bil­strup
Lede­re, Syd­mors Sko­le og Bør­ne­hus

***

Tak for­di du har været med til at gøre en afgø­ren­de for­skel for vores sko­le.

Jens Lan­ge Jep­sen
Skole­le­der, Ham­mers­høj Sko­le

***

Vi var som ledel­se på jagt efter noget, der kun­ne hjæl­pe vores lære­re i dag­lig­da­gen med at kun­ne kla­re både en ny fol­ke­sko­lere­form og en ny lov om arbejds­tid, for­tæl­ler skole­le­der Dag­ny Mad­sen.

Næsten samt­li­ge lære­re og pæda­go­ger arbej­der nu med Uge­ske­ma, selv­om ledel­sen har lagt op til, at det skal være en fri­vil­lig ord­ning.

Lærer­ne ople­ver, at de får tid til at tale med den enkel­te elev.

Det giver tid. Det giver ro. Og det giver over­sku­e­lig­hed i dag­lig­da­gen.

 

Dag­ny Mad­sen
Skole­le­der, Lang­højsko­len

***

Man­ge “wauv”-udråb og begej­string hos lære­re og ele­ver

Så er vi godt i gang i man­ge klas­ser på Glams­b­jergsko­len. Man­ge “wauv”-udråb og begej­string hos lære­re og ele­ver. Fint kur­sus på sko­len i man­dags, og for­vent­nin­gen hos man­ge er, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan hjæl­pe både lære­re og ele­ver med at gøre hver­da­gen sjove­re, mere effek­tiv og lære­rig.

Lars Kofo­ed
Skole­le­der, Glams­b­jergsko­len

***

Giver mening for ele­ver­ne og fri­gør tid for lære­ren

 • Det giver mening!
 • Kur­sus­for­men → oplæg ← arbej­de i prak­sis med ved­kom­men­de opga­ver er rele­vant og given­de.
 • Vur­de­rer, at det er en arbejds­form og meto­de, som giver mening for ele­ver­ne og som fri­gør tid for lære­ren.
 • Håber, at fle­re af med­ar­bej­der­ne tager meto­den og tan­ke­gan­gen til sig.

TAK 🙂

Viceskole­le­der

***

Dagen i dag: Fedt at se coa­ching.

Jeg fik ”genop­væk­ket” tid­li­ge­re viden og erfa­rin­ger med coa­ching. Vi har for – måske – 8 år siden arbej­det med det i lærer­grup­pen i form af ”Det reflek­te­ren­de team”, ”inter­view-træ­ning” og et års­for­løb ”Vi kan” (en aner­ken­den­de syste­misk meto­de til børn). I mel­lem­ti­den er nog­le med­ar­bej­de­re holdt op og andre startet/udvidelse af per­so­na­le­grup­pen.

Det må vi have gang i igen.

 • for at bli­ve bed­re til at støt­te hin­an­den
 • bli­ve bed­re til at hånd­te­re svæ­re sam­ta­ler
 • bli­ve bed­re til at ”se” bør­ne­ne og stil­le mål
 • den coa­chen­de facon ska­ber også ro + afstand i for­hold til at behand­le kri­ser

Handleplaner/aftalepapir/undervisningsdifferentiering

Kon­kre­te eksemp­ler til mål på bar­ne­ni­veau

Kari­nas oplæg super­re­le­vant, meget enig.

 • fokus på den enkel­te elev, at være nys­ger­rig og gå bag om det ”symp­tom” bar­net udvi­ser, et fokus vi taler om, som der igen og igen skal hol­des fast på, for­di det som prak­ti­ker i den dag­li­ge under­vis­ning kan være svært at hol­de det sto­re per­spek­tiv.
 • dej­ligt med de kon­kre­te eksemp­ler til mål på bar­ne­ni­veau. Eks. at et barn skal lære at sid­de stil­le, at det gæl­der alle fag eks. også idræt, inspi­re­ren­de eksem­pel omkring en elev der ikke kan ana­ly­se­re og evt. skal lære/øve at stil­le spørgs­mål til tekst.
  Vi kan/skal hjæl­pe hin­an­den med at ana­ly­se­re det, der kan være svært for bør­ne­ne og bry­de det op i min­dre del­mål, der kan være skridt på vej­en.
 • at det er sam­ar­bej­det om afta­len, der vir­ker.

Skole/hjem sam­ar­bej­de

For­æl­dre­ne får en aftalt rol­le

Super inspi­re­ren­de, fede poin­ter.

 • at skole/hjem sam­ar­bej­det er fort­lø­ben­de kon­stant
 • at udgangs­punk­tet for sam­ta­len er aftalt og for­be­redt mel­lem lærer + barn, som jo også er de vig­tig­ste aktø­rer
 • at for­æl­dre­ne også får en aftalt rol­le
 • at der også er et fokus på lærer­nes arbejds­vil­kår

Fokus på lærer­nes arbejds­vil­kår

Met­te Lis­b­jerg
Skole­le­der, Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

Jeg for­nem­mer på per­so­na­let, at det her kur­sus er det helt rig­ti­ge på det helt ret­te tids­punkt.

Alle mine for­vent­nin­ger er ble­vet ind­fri­et, og jeg glæ­der mig til at se, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kom­mer til at leve på sko­len.

Skole­le­der
 
Find et kur­sus nær mig

Få kur­sus på sko­len
 

Du har også mulighed for se læreres og pædagogers evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser