Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Forvaltning

Ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen giver – sam­men med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne – mulig­hed for at ska­be en sko­le med over­skud til alle. Under­vis­nings­kon­cep­tet sik­rer fag­lig­hed, triv­sel og inklu­sion samt imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål.

En ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen gør det muligt for lærer­ne at løf­te de udfor­drin­ger, sko­len står over for i dag og i de kom­men­de år. Den posi­ti­ve for­tæl­ling er, at lærer­ne ger­ne vil tage hånd om alle ele­ver­ne, så de lyk­kes i sko­len. Udfor­drin­gen er, at lærer­ne ople­ver at mang­le de nød­ven­di­ge kom­pe­ten­cer.

Ugeskema nytænker organiseringen af undervisningen

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en sær­lig måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, som spil­ler fint sam­men med øvri­ge fag­li­ge meto­der. På en og sam­me tid er det både en under­vis­nings­me­to­de og et plan­læg­nings­red­skab for lære­ren.

Meto­den mar­ke­rer et brud med den tra­di­tio­nel­le orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen i fol­ke­sko­len. Der er tale om skræd­der­sy­et under­vis­ning, som er til­pas­set hver enkelt elevs behov med afsæt i et Uge­ske­ma, som viser de opga­ver, ele­ver­ne skal lave i løbet af ugen – efter en kort lærerin­tro­duk­tion. I hvil­ken ræk­ke­føl­ge og hvor­dan bestem­mer ele­ver­ne selv.

Se TV2’s indslag fra 3. klas­se: ’Sko­le­e­le­ver bestem­mer selv deres ske­ma’.

Arbej­det sker både indi­vi­du­elt og i grup­per og med kam­me­rat­hjælp før lærer­hjælp. Lære­rens rol­le ændrer sig fra fag­lig for­mid­ler til lærings­le­der og coach for ele­ver­nes læring. Det giver selv­stæn­di­ge ele­ver, der arbej­der og bli­ver fag­ligt dyg­ti­ge. Sam­ti­dig fri­gi­ves lære­rens tid til at tage hånd om de ele­ver, der har behov for lidt ekstra – fag­ligt, per­son­ligt eller soci­alt.

Under­vis­nings­me­to­den giver mulig­hed for at dif­fe­ren­ti­e­re og tage hen­syn til alle ele­vers niveau, behov og lærings­sti­le. Det ska­ber ro i klas­sen og tid til de ele­ver, der har sær­li­ge behov. Selv­om den fag­li­ge spred­ning er stor, kan det lade sig gøre at imø­de­kom­me både dem med fag­li­ge udfor­drin­ger og de dyg­tig­ste ele­ver. Alle bli­ver udfor­dret på deres niveau. Det er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion i prak­sis.

Se TV2’s udsen­del­se fra 8. klas­se, om hvor­dan Uge­ske­ma gør en for­skel for unges selv­til­lid, moti­va­tion og læring.

Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, væl­ger ele­ver­ne selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de løser opga­ver­ne i løbet af ugen. De væl­ger også selv, hvor de arbej­der, og hvem de arbej­der sam­men med. Det er alt­så ikke et spørgs­mål, om de løser opga­ver­ne – ude­luk­ken­de et spørgs­mål om i hvil­ken ræk­ke­føl­ge. At ele­ver­ne må væl­ge selv, giver dem en stor følel­se af fri­hed, hvil­ket vi fra under­sø­gel­ser ved har en posi­tiv effekt på deres moti­va­tion og lyst til at lære.

Få gra­tis e‑bog: Sådan leder du Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Resultater ved brug af UgeskemaRevolutionen

I for­bin­del­se med del­ta­gel­se i et EU-finan­si­e­ret pro­jekt har vi gen­nem­ført en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt de lære­re, der har del­ta­get i vores kur­ser. De peger på føl­gen­de resul­ta­ter og for­de­le:

  • Bed­re mulig­hed for at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re
  • Stør­re ro i klas­sen og for­dy­bel­se til læring samt høje­re fag­ligt udbyt­te
  • Bed­re elev­triv­sel og ‑ind­dra­gel­se
  • Suc­ces med inklu­sion af ele­ver med fag­li­ge og soci­a­le udfor­drin­ger samt diag­no­ser
  • Vari­e­ret sko­le­dag og mere bevæ­gel­se
  • Lærer­for­be­re­del­sen bli­ver let­te­re og det per­son­li­ge over­skud øges.

Resul­ta­ter­ne taler direk­te ind i både fol­ke­sko­lere­for­mens over­ord­ne­de mål og fol­ke­sko­lens aktu­el­le udfor­drin­ger og viser, at der med enk­le greb kan ska­bes posi­ti­ve for­an­drin­ger, inden­for de lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer vi har. Men det kræ­ver et opgør med vane­tænk­ning i for­hold til den måde, vi orga­ni­se­rer under­vis­nin­gen på.

Ny under­sø­gel­se: Øget triv­sel, bed­re inklu­sion og høje­re fag­ligt udbyt­te hos ele­ver­ne

VIVE peger på nye organiseringsformer og kompetenceudvikling af lærerne

Iføl­ge VIVE (2022) er der behov for at se på nye orga­ni­se­rin­ger af under­vis­nin­gen og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne, hvis inklu­sio­nen skal lyk­kes.

Der er ingen tvivl om, at der kom­mu­nalt er både fag­lig pro­fes­sio­na­lis­me, vil­je og enga­ge­ment i for­hold til at udvik­le fol­ke­sko­len – både poli­tisk, admi­ni­stra­tivt og på sko­ler­ne. Men nuti­dens udfor­drin­ger kan ikke løses med gårs­da­gens svar. Det kræ­ver nytænk­ning – også af fol­ke­sko­len og måden vi orga­ni­se­rer under­vis­nin­gen på.

Alle børn og unge har ret til at være en del af fæl­les­ska­bet. Det kan i man­ge til­fæl­de lyk­kes, hvis vi til­pas­ser fol­ke­sko­len til ele­ver­ne – i ste­det for ele­ver­ne til sko­len.

Alle­re­de i 2017 frem­hæ­ver EVA-rap­port Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen:

”Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.”

En ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen er såle­des alle­re­de udvik­let – det kræ­ver blot et kom­pe­ten­ce­løft til lærer­ne.

Lad os star­te en dia­log.