Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag - i én løsning

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Fjernundervisning Nyheder Omtale Understøttende undervisning

Udeskole, fjernundervisning, almindelig undervisning på skolen og en kombination af de forskellige modeller. Sådan går kabalen op.

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag - i én løsningDer er meget at jong­le­re som lærer. Du kan gøre det nem­me­re for dig selv ved at arbej­de med Uge­ske­ma. Så kan du nem­lig nøjes med små-juste­rin­ger, når poli­ti­ker­ne med et fin­ger­k­nips sen­der dig og dine ele­ver frem og til­ba­ge mel­lem klas­se­lo­ka­let, hjem­mecom­pu­te­ren og sko­le­går­den.

Sko­lemo­ni­tor har bedt om at få et tip → Det fin­der du her

De kom­men­de uger skal 5.–8. klas­se i stør­ste­delen af lan­det under­vi­ses uden­for en gang om ugen. Vi brin­ger løben­de et tip til ude­un­der­vis­ning.

Få et hur­tigt ind­blik i under­vis­nings­me­to­den  og …  Kom nemt i gang