Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

Erfaringer Klasseledelse Omtale Udskoling Videoer

”Lære­rens rela­tions­kom­pe­ten­ce er fuld­stæn­digt afgø­ren­de for, at børn har det godt i sko­len, og at de lærer meget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge i et forsk­nings­pro­jekt, der har fokus på lære­res rela­tions­kom­pe­ten­ce.

Det bety­der med andre ord noget, hvor­dan vi møder børn og unge i sko­len. Selv­føl­ge­lig.

Et af de psy­ko­lo­gi­ske behov, der bli­ver til­go­de­set, når vi lære­re hand­ler kom­pe­tent i vores rela­tio­ner til ele­ver­ne, er deres behov for selv­be­stem­mel­se, og her bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen frem­hæ­vet af for­ske­ren.

”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en vir­ke­lig geni­al måde, hvor bør­ne­ne har mulig­hed for at træf­fe egne valg om, hvad de for­dy­ber sig i hvor­når.”
Lou­i­se Klin­ge, for­sker

Du kan føl­ge under­vis­nin­gen i 7. klas­se, hvor de arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Elevinddragelse giver motiverede elever

Ele­vind­dra­gel­se, hvor du nærer ele­ver­nes behov for selv­be­stem­mel­se, giver moti­ve­re­de ele­ver. Og med Uge­ske­ma behø­ver du ikke at gøre noget ekstra for at ind­dra­ge ele­ver­ne. Det sker auto­ma­tisk, for det er hele grund­la­get for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Her har ele­ver­ne fri­hed til selv at desig­ne en stor del af under­vis­nin­gen og sko­le­da­gen.

Ele­ver­ne kan hele tiden være i flow og arbej­de med posi­tiv ener­gi, når de selv ska­ber den grad af vari­a­tion, de har brug for, ved at væl­ge hvor og hvor­når de løser hver enkelt opga­ve. Alt sam­men inden for nog­le tyde­li­ge ram­mer.

Læs artik­len om vari­e­ret sko­le­dag

Didaktisk valg, der nærer børns behov for selvbestemmelse

”Børn har et grund­læg­gen­de behov for selv­be­stem­mel­se, men selv­be­stem­mel­se hand­ler ikke kun om at bestem­me alting selv. Selv­be­stem­mel­se hand­ler om fri­vil­ligt at vil­le til­slut­te sig noget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge.

”Det kan være en didak­tisk rig­tig stor udfor­dring som lærer at give ele­ver­ne ople­vel­sen af selv­be­stem­mel­se, og der må man træf­fe de didak­ti­ske valg, der hjæl­per med til det. Der er Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen en vir­ke­lig geni­al måde, hvor bør­ne­ne har mulig­hed for at træf­fe egne valg om, hvad de for­dy­ber sig i hvor­når,” for­tæl­ler Lou­i­se Klin­ge i sit forsk­nings­pro­jekt.

Se film­klip, hvor Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bli­ver kom­men­te­ret af for­ske­ren – hun har fokus på at vise, hvor­dan lærer­ne hand­ler rela­tions­kom­pe­tent.

Få det hur­ti­ge over­blik over Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Vil du have alle red­ska­ber­ne? — Kom med på kur­sus