Guide til genåbning af skolen

Klar til genåbning af skolen

Nyheder Tips og ideer

Gui­de til genåb­ning af sko­len. Få helt kon­kre­te red­ska­ber og inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er kan gøre for, at genåb­ning af sko­len kom­mer til at fun­ge­re i prak­sis.

Få ‘Gui­de til genåb­ning af sko­len’

Få guiden til genåbning af skolen

Når sko­len igen og igen bli­ver vendt på hove­d­et, er vi nødt til at tæn­ke kre­a­tivt. Og cor­ona­kri­sen kræ­ver, at vi tæn­ker helt ander­le­des om sko­lens orga­ni­se­ring og sko­le­hver­da­gen i klas­sen.

Du ople­ver måske, at spørgs­må­le­ne står i kø omkring sel­ve under­vis­nings­op­ga­ven. Nu skal der være ude­un­der­vis­ning efter en peri­o­de, hvor alt er fore­gå­et på lang­di­stan­ce for­an en skærm. Med andre ord: Hvor­dan får jeg skabt den bedst muli­ge under­vis­ning?

Den­ne gui­de er langt fra udtøm­men­de i hele den kom­plek­se situ­a­tion med at genåb­ne sko­len på en sund­heds­mæs­sigt for­svar­lig måde. Mit håb er, at jeg kan give dig inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er selv kan gøre for at få genåb­nin­gen af sko­len til at fun­ge­re i prak­sis.

Gui­den er fra før­ste genåb­ning i for­å­ret 2020, men du fin­der helt kon­kre­te red­ska­ber, som også kan hjæl­pe dig i dag.

Det ene­ste, gui­den koster dig, er din e‑mailadresse, så jeg ved, hvor jeg skal sen­de den hen 😊

Få ‘Gui­de til genåb­ning af sko­len’