Lektørudtalelse — Folkeskole med overskud til alle

Mate­ri­a­le­vur­de­rin­ger – uge 2013/03 (side 36 af 69)

Lek­tør­ud­ta­lel­se (13/03) 2 970 523 2 (BS)
Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen : fol­ke­sko­le med over­skud til alle : under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se i prak­sis /forfattere : Kari­na Wint­her, Lene Theill ; illu­stra­tor ; Mads Krab­be ; foto­graf ; Mads Krab­be. — Refle­xion. — 201 sider. — DK 37.12

Anvendelse/målgruppe/niveau
Spæn­den­de læs­ning for alle under­vi­se­re i fol­ke­sko­len – ikke mindst i en tid med fokus på lærer­nes arbejds­tid. Bogen bør gøres til gen­stand for debat­ter i per­so­na­le­grup­pen om ander­le­des måde at orga­ni­se­re sin under­vis­ning på.

Beskri­vel­se
Gen­nem 17 kapit­ler får for­fat­ter­ne beskre­vet, hvor­dan de med de nyin­dø­ve­de arbejds­va­ner hos ele­ver­ne, opnår, at de bli­ver mere selv­hjul­p­ne. De har struk­tu­re­ret deres under­vis­ning – for­be­re­del­ses­møn­ster og udfø­rel­se ander­le­des bl.a. med elev-elev hjælp. Der­ved får lære­ren fri­gi­vet tid til at over­kom­me ele­ver, der kræ­ver mere tid, uden der går noget fra andre. Uge­ske­ma er afprø­vet gen­nem fle­re år på de fle­ste for­skel­li­ge klas­se­trin – både som noget, en enkelt lærer selv gør til noget, som er gen­nem­ført i hele tea­met. Grund­læg­gen­de går det ud på, at ele­ver­ne arbej­der med opga­ver, pro­blem­stil­lin­ger, der pas­ser til deres indi­vi­du­el­le niveau – under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring. Gen­nem de for­skel­li­ge kapit­ler rede­gør for­fat­ter­ne for, hvor­dan de tack­ler inklu­sion, dif­fe­ren­ti­e­ring, opti­me­ring af ele­ver­nes arbejds­tid, fast­hol­der ele­ver­nes begej­string for at lære, opø­ver ansvar­lig­hed for eget liv og egen læring. Let læst og let for­stå­e­lig med gode illu­stra­tio­ner og over­sig­ter. Fri adgang til www.ugeskemarevolutionen.dk.

Sam­men­lig­ning
Bogen inde­hol­der klart ele­men­ter fra ”coo­pe­ra­ti­ve lear­ning” og ”clas­s­room mana­ge­ment”, men jeg har ikke set til­sva­ren­de let­til­gæn­ge­ligt mate­ri­a­le.

Sam­let kon­klu­sion
Oplagt anskaf­fel­se.

Kar­sten Boll

 

Læs mere om bogen