Undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål i PRAKSIS

Få nøglen til dine elever

Få nøg­len til dine ele­ver, så du kan hjæl­pe dem med at indstil­le kom­pas­set i den rig­ti­ge ret­ning… Gen­nem mine år som lærer er jeg stødt på ele­ver, som har udfor­drin­ger i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. Nog­le ele­ver har svært ved at kon­cen­tre­re sig, og andre kan have svært ved noget så ele­men­tært som at sid­de […]

Læs mere ...
rigid målstyring i folkeskolen

Sådan får du mål med mening (selvom du er træt af rigid målstyring)

Når jeg arbej­der med ele­ver­nes indi­vi­du­el­le mål, er det utro­ligt vig­tigt for mig hele tiden at have for­må­let for øje – at der fak­tisk er en mening med det, vi laver. Måske er du træt af rigid målsty­ring og er bekym­ret for, hvor­dan ele­ver­nes indi­vi­du­el­le mål kan tæn­kes ind i en menings­fuld sam­men­hæng. At vi […]

Læs mere ...
Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring

Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring

Målsty­ret under­vis­ning, lærings­mål og reflek­sion over egen læring er en inte­gre­ret del af hver­da­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Jeg bli­ver ofte spurgt om sam­men­hæn­gen mel­lem Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen og målsty­ret under­vis­ning. Det er ele­ver­nes lærings­mål, der er omdrej­nings­punk­tet, når jeg udar­bej­der Uge­ske­ma­et. Når vi taler lærings­mål, kun­ne vi lige så godt tale om zonen for nær­me­ste […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal over­ve­je, hvor­dan sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne skal afvik­les efter som­mer­fe­ri­en, når det skal fore­gå inden for nor­mal ”åbnings­tid”. Jeg har meget gode erfa­rin­ger med at hol­de løben­de sko­le/hjem-sam­ta­­ler. Jeg for­de­ler sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne over året, så jeg for eksem­pel hol­der 3 sam­ta­ler hver anden uge. I de mod­sat­te uger hol­der jeg elev­sam­ta­ler, hvor vi […]

Læs mere ...