Fjernundervisning - Få tid og ro til dialog

Skoleleder: God undervisningsform til hjemmeundervisning

Fjernundervisning Nyheder Omtale

Skole­le­der peger på Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som en god under­vis­nings­form — også til hjem­me­un­der­vis­ning.

I en arti­kel i Born­holms Tiden­de for­tæl­ler skole­le­der Kas­per Win­trup Johan­sen, at hans sko­le er ble­vet inspi­re­ret at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Tan­ken er, at lærer­ne kan dif­fe­ren­ti­e­re under­vis­nin­gen, så opga­ver­ne pas­ser til den enkel­te elevs behov.

Sko­lens erfa­rin­ger er, at det er en under­vis­nings­form, som også har vist sig at være god til hjem­me­un­der­vis­ning.

“Vi kører ikke med et fast ske­ma. På den måde er det nem­me­re for ele­ver­ne at ram­me deres eget niveau. Det er fak­tisk også en opga­ve­form, der egner sig godt til at skul­le være i sko­le hjem­me­fra, som ele­ver­ne skal lige nu.”

Kas­per Win­trup Johan­sen, skole­le­der

Citat fra arti­kel i Born­holms Tiden­de (kræ­ver abon­ne­ment):
Skole­le­der om hjem­me­un­der­vis­ning: ‘Ele­ver­nes triv­sel er vig­tigst lige nu’

 

Fjernundervisning - Få tid og ro til dialogDu kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen.

Få red­ska­ber til din fjer­nun­der­vis­ning