Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Fjernundervisning Mundtlig dimension Nyheder Omtale Tips og ideer

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen.

Fjernundervisning - Få tid og ro til dialog

Min fag­li­ge intro­duk­tion af nyt stof for klas­sen er redu­ce­ret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbej­der ele­ver­ne. Det kan udsko­lings­e­le­ver selv­føl­ge­lig sag­tens hånd­te­re, men selv de yng­ste ele­ver i bør­ne­ha­ve-klas­sen kan arbej­de på den­ne måde.

Som erstat­ning for den ugent­li­ge intro­duk­tion for­an tav­len, sam­les alle for­an hver deres com­pu­ter. Her får ele­ver­ne den fag­li­ge intro­duk­tion til opga­ver­ne på et fæl­les onli­ne-møde eller som små video­in­tro­duk­tio­ner, de kan se under­vejs i løbet af ugen. Du kan kom­bi­ne­re de to mulig­he­der, som det pas­ser bedst for dig.

Skemaet, hvor eleverne ikke behøver at følges ad

I ste­det for at hele klas­sen skal føl­ges ad, sæt­ter du ugens opga­ver ind i et ske­ma, hvor ele­ver­ne selv væl­ger, hvil­ken ræk­ke­føl­ge de løser opga­ver­ne i. Det øger ele­ver­nes moti­va­tion.

Du kan bru­ge det sam­me under­vis­nings­ma­te­ri­a­le som hidtil, og med 3 simp­le skridt er du nemt i gang:

  1. 1. Du tager det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du har plan­lagt til næste uge
  2. 2. Down­lo­a­der Uge­ske­ma­ska­be­lo­nen
  3. 3. Ind­sæt­ter nav­ne og opga­ver

Nor­malt har jeg Uge­ske­ma­et hæn­gen­de på tav­len, men i ste­det for at hæn­ge det op i klas­sen, sen­der du det hjem til ele­ver­ne, når der er fjer­nun­der­vis­ning.

Hjælp og løbende dialog

Ele­ver er vant til at sam­ar­bej­de og hjæl­pe hin­an­den, så du kan nemt over­fø­re struk­tu­ren med kam­me­rat­hjælp før vok­sen­hjælp til fjer­nun­der­vis­nin­gen. Nu fore­går det bare via tele­fon/on­li­ne-møder.

Kammerathjælp via telefon/online-møder

Selv­om ele­ver­ne hjæl­per hin­an­den, kan de selv­føl­ge­lig sta­dig have brug for, at du er med på side­linj­en. Ind­til du har tid, arbej­der de vide­re med en anden opga­ve imens.

Vi har alle – mere end nogen­sin­de før – brug for nær­vær og kon­takt med hin­an­den. Ved at kom­bi­ne­re Uge­ske­ma og kam­me­rat­hjælp giver du både dig selv og ele­ver­ne bed­re tid og ro til at fast­hol­de en løben­de dia­log. Under­vis­nin­gens orga­ni­se­ring er afgø­ren­de.

Få ro, triv­sel og over­skud

Dagens tip på Skolemonitor

Sko­lemo­ni­tor har bragt en for­kor­tet udga­ve af artik­len som ‘Dagens tip’:
Begræns mæng­den af fæl­les onli­ne-tid