Evalueringer fra kursusforløb

Find et kur­sus nær mig Få kur­sus på sko­len

Du kan se alle evalueringer fra et kursusforløb

Gå direk­te til:

Evaluering af forløb

Godt med vari­a­tio­nen: oplæg, reflek­sion, dia­log.

Super brug­bart at være på kur­sus – hjem og anven­de, til­ba­ge på kur­sus og eva­lu­e­re…

Godt at høre andres prak­sis, udfor­drin­ger og suc­ce­ser.

Godt med de 8 pla­ka­ter med 🙂 🙁  – giver mulig­hed for refleksion/diskussion.

Givet mig et stort fag­ligt løft.

En ram­me (Uge­ske­ma) at sam­le mine kom­pe­ten­cer i.

En ny, kva­li­fi­ce­ret, up to date tankegang/metode for den dan­ske fol­ke­sko­le (ind­byg­get vær­di­er som klas­se­le­del­se, ro, moti­va­tion, dif­fe­ren­ti­e­ring, læring/faglighed, inklu­sion, opti­me­ring af min prak­sis m.m.)

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg har lært at under­vi­se, hvor bør­ne­ne føler stort medansvar for egen læring. Under­vis­nin­gen har klart givet stør­re moti­va­tion og stør­re glæ­de blandt ele­ver­ne.

Jeg fik rent faktisk svar på mine udfordringer

Jeg har opda­get, at den­ne under­vis­nings­til­gang giver mig som lærer langt stør­re mulig­he­der for at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re på indi­vid­ni­veau – før var det oftest plan­lagt ud fra grup­pe­rin­ger.

Sel­ve for­stå­el­sen bag Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kom først, da vi var gået i gang. Det gav mening med de man­ge opga­ver og her­i­gen­nem ople­ve­de jeg også, hvor­dan den­ne under­vis­nings­form bl.a.  fri­gi­ver nog­le lærer­kræf­ter.

De udfor­drin­ger, der kom på vej­en, har været fedt at kun­ne tage med til næste kur­sus­for­løb – og så rent fak­tisk få svar med hjem.

En super god under­vis­nings­til­gang. Et super godt kur­sus. En super enga­ge­ret og inspi­re­ren­de kur­sus­hol­der. TAK FOR DIG 🙂

Sig­ne Jep­pe­sen
Østre Sko­le, Thi­sted

***

Jeg har især været glad for vores 2. kur­sus­gang, hvor vi snak­ke­de om, hvad der var godt, men også fik kon­kre­te ide­er til løs­nin­gen af vores pro­ble­mer.

Jeg lær­te mest, da vi skul­le lave mål og være meget præ­ci­se og kon­kre­te i vores for­mu­le­rin­ger. Både for­di det åbne­de mine øjne i for­hold til bør­ne­nes læring, men også i for­hold til min egen læring.

Intet ændrer sig, hvis du gør det sam­me.

Jeg er ble­vet bed­re til at snak­ke med hver enkelt omkring deres læring.

Og jeg glæ­der mig til at skul­le i gang med mål (elev­sam­ta­ler­ne) efter jul.

Jeg er ble­vet bekræf­tet i, at jeg bru­ger Uge­ske­ma­et ”rig­tigt”.

(Fokus i frem­ti­den)
Mit arbej­de frem­over vil være:

 • at få hver enkelt i gang med deres eget dri­ve
 • at få læst lidt op på ”moti­ve­ren­de sam­ta­ler”
 • at få helt styr på kas­ser­ne

Mai-Britt Niel­sen
Tings­trup Sko­le

***

Medbestemmelse og medansvar giver motiverede eleverJeg har lært, at hvis bør­ne­ne skal være moti­ve­re­de for at lære, skal de have mere medansvar og med­be­stem­mel­se.

Det er vig­tigt at have tid til sam­ta­ler­ne med ele­ver­ne, hvor vi laver afta­ler.

Det var først, da vi for alvor gik i gang med det, at jeg kun­ne se, at det også moti­ve­rer man­ge af bør­ne­ne, at de må sam­ar­bej­de og selv væl­ge sam­ar­bejds­part­ner.

Jeg fandt også ud af, at det var her, jeg kun­ne være med­be­stem­men­de i, hvem der skul­le arbej­de med hvem for at styr­ke fæl­les­ska­bet og for at styr­ke den soci­alsva­ge bedst muligt. Jeg kan se, at bør­ne­ne bli­ver gla­de­re for at arbej­de og ikke har brug for så man­ge pau­ser som før.

Alle de her ting så jeg først, da vi var godt i gang i klas­sen.

Mari­an Kap­pel
Sned­sted Sko­le

***

 

Jeg har lært at gøre brug af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Det der for alvor har ryk­ket for mig er vek­sel­virk­ning mel­lem oplæg/instruktion → hjem til prak­sis – og der­ef­ter kom­me her med diver­se problemstillinger/succesoplevelser, for så at få dem gen­ne­m­ar­bej­de her, og så til­ba­ge i prak­sis.Jeg har fået mere arbejdsglæde

Jeg har fået mere arbejds­glæ­de, for­di den elev­grup­pe, jeg arbej­der med, er udfor­dret både fag­ligt og soci­alt, og meto­den til­go­de­ser alle elev­grup­per.

Der er meget mere arbejds­ro – og det er godt for alle. Det er end­nu engang bekræf­tet, at tyde­lig klas­se­rums­le­del­se er vig­tigt.

Ele­ver­ne er gla­de for selv at kun­ne væl­ge.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg læste bogen alle­re­de sid­ste år, da jeg hav­de bedt en kol­le­ga (bibli­o­te­kar) købe den til sko­len, efter jeg hav­de set den på net­tet. Men jeg mang­le­de prak­sis spar­ring på – HVORDAN! Så jeg blev utro­lig glad, da jeg blev sendt afsted på kur­sus i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Alle­re­de på før­ste kur­sus blev jeg klo­ge­re på, hvor­dan jeg kun­ne star­te i prak­sis, og for hver gang blev der byg­get mere og mere på. Det har lært mig utro­lig meget med spar­ring og reflek­sion på kur­ser­ne og en god feed­ba­ck fra under­vi­se­ren. Det der for alvor fik mig ud af ”start­hul­ler­ne” var, da jeg så, at her var mulig­hed for under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, et red­skab jeg hav­de ledt efter i hele min lærer­tid. Så 1000 tak for det­te fan­ta­sti­ske og gode ”mate­ri­a­le”. Tror at de ele­ver, der får det­te som en del af deres sko­le­tid, vil tæn­ke til­ba­ge på sko­len som aner­ken­den­de og inklu­de­ren­de.

Tak 🙂

Jean­ne Bos­sen

***

Jeg har fået overskud i min hverdagJeg har lært at plan­læg­ge min under­vis­ning så jeg har fået over­skud i min hver­dag.

Det har hjul­pet mig meget med at have over­skud til alle ele­ver og deres læring.

Ele­ver­ne får på den måde mest muligt udbyt­te af under­vis­nin­gen, da jeg kan til­pas­se den til hver enkelt elev.

Jeg har lært at se mulig­he­der i ste­det for begræns­nin­ger. ”Kast ele­ver­ne og mig selv ud i noget og se, om vi kan bun­de”.

 

→ Det er skræm­men­de, men det er her, hvor jeg vir­ke­lig lærer noget, da jeg lærer af mine nye erfa­rin­ger.

Mia Yde Hege­lund
Til­sted Sko­le

***

 • Blev inter­es­se­ret ⇒ via en kol­le­ga fra en nabosko­le.
 • Hav­de en klas­se, som hav­de svært ved at tage ansvar for egen læring.
 • Kur­sus gang ⇒ Blev klar over, at Uge­ske­ma vil­le være løs­nin­gen for klas­sen.
 • Klas­sen er på 8 ele­ver ⇒ 7 ele­ver har vir­ke­lig taget ansvar.
 • Går selv i gang ⇒ plan­læg­ger ⇒ og er meget posi­ti­ve.

De næste kur­sus­gan­ge fik jeg som lærer svar på mine spørgs­mål ⇒ så som:

 • Hvor­dan med nyt stof?
 • Hvor­dan kan lit­te­ra­turun­der­vis­nin­gen ind­dra­ges
 • Indret­ning
 • Mål til enkel­te ele­ver

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har givet mig tid til

 • at hjæl­pe sva­ge elever/især en polsk dreng →
 • elev­sam­ta­ler

Har været godt, at vi var to lære­re fra sam­me sko­le – vi har sam­ar­bej­det, ikke om klas­sen – men om vores erfa­rin­ger.

Det har været et godt kur­sus.

Kur­sus­del­ta­ger

***

 

Vig­tigst af alt har jeg lært, at jeg er ansvar­lig for det, der sker i min under­vis­ning. Jeg skal ikke nød­ven­dig­vis ven­te på, at mine kol­le­ger er klar. At få gang i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har bety­det, at jeg ikke læn­ge­re føler, at jeg ikke når alle mine ele­ver. Alle arbej­der, og jeg får tid til at gøre en ekstra ind­sats, hos de der har sær­ligt brug for det.

Kurset har været en øjenåbnerEn øjenåb­ner, som er kom­met løben­de henover efter­å­ret.

Næste skridt bli­ver at få Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ført der­hen, hvor fag og elev­grup­pe ikke er afgø­ren­de for lærer­ne i tea­met.

At vi er lære­re på lige fod, og vi sag­tens kan åbne døre­ne, arbej­de på tværs, støt­te hin­an­den, gen­nem­gå Uge­ske­ma­et osv. med for­skel­li­ge ele­ver, hvis lærer­tea­met er eni­ge og har truf­fet beslut­ning her­om.

Anna Ehlers
Hanst­holm Sko­le

 

***

Uge­ske­ma fyl­der nu stør­ste­delen af min dan­skun­der­vis­ning — selv­føl­ge­lig med en vur­de­ring af, hvor­når fæl­les­un­der­vis­ning bærer mest frugt.

UgeskemaRevolutionen nemmere skoledag for pige med ADHDEn pige med ADHD har fået en meget nem­me­re sko­le­dag, for­di struk­tu­ren er tyde­lig – ikke bare for dagen, som jeg altid har rid­set op – men for hele ugen. Når hun står op om mor­ge­nen, ved hun, hvad der ven­ter hen­de i sko­len i dansk.

Meget af min tid er fri­gjort til en kon­takt med bør­ne­ne, som er præ­get at tid til for­dy­bel­se sam­men med dem.

Bør­ne­ne lærer selv at struk­tu­re­re deres tid, hvil­ket er en kom­pe­ten­ce, som de i man­ge andre situ­a­tio­ner kan nyde godt af.

For­di børn ikke hele tiden laver det sam­me i en klas­se, vil børn, som ex arbej­der lang­somt, ikke have følel­sen af at være bag­ef­ter.

Jeg har måt­tet læse din bog i min fri­tid for at kom­me godt i gang. Det er selv­føl­ge­lig ærger­ligt, at det er nød­ven­digt, men det valg­te jeg for min egen skyld, for­di jeg var sik­ker på, at jeg vil­le befin­de mig i et godt struk­tu­ren. (Selv­om jeg inden også var meget struk­tu­re­ret.)

Det har bety­det meget, at der har været kur­sus­gan­ge med opsam­ling af, hvor­dan det nu går og med mulig­hed for at få hjælp til at løse udfor­drin­ger, som er opstå­et. Det har meget stor betyd­ning for at ”pro­jek­tet” lyk­kes

Jane Jep­sen
Sen­nels Sko­le

***

Jeg har været super glad for at være på kur­set og synes, jeg har fået red­ska­ber til at løse den tra­di­tio­nel­le under­vis­ning til en mere elev­cen­tral under­vis­ning med flow og inten­si­tet.

Min afslut­ten­de gang på kur­set er der, hvor det har givet mig aller­mest mening i for­hold til mine egne udfor­drin­ger og fru­stra­tio­ner i for­bin­del­se med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen hjem­me i under­vis­nin­gen. Her fik jeg ved hjælp af reflek­sio­nen med Kari­na prik­ket hul på det, som i vir­ke­lig­he­den spænd­te ben for mig i dag­lig­da­gen – nem­lig vores (kol­le­ga­er på sko­len, tea­met) for­skel­li­ge syn på, hvor­dan Uge­ske­ma skal bli­ve et kva­li­ta­tivt red­skab i under­vis­nin­gen. Det er helt klart noget, jeg vil tage med mig hjem og tage op til reflek­sion hjem­me i tea­met.

Tri­ne Erik­sen
Han­næs-Øste­rild Sko­le

***

Personligt overskud og overblikJeg har lært at struk­tu­re­re min under­vis­ning, så ele­ver­ne får et stør­re fag­ligt udbyt­te, og så jeg har fået tid og over­skud til at hjæl­pe den enkel­te elev i hver­da­gen, samt fået en stør­re ind­sigt i deres fag­li­ge niveau. Det tids­punkt, hvor jeg fik mest ud af kur­set, var, da jeg fik imple­men­te­ret Uge­ske­ma­et i mine fag i hver­da­gen.

Jeg har per­son­ligt som lærer fået et stør­re over­skud og over­blik. Jeg er tvun­get til at tæn­ke mere lang­sig­tet og kon­kret, når jeg plan­læg­ger min under­vis­ning. Jeg har prø­vet ting af, som jeg nok ikke vil­le have gjort, hvis jeg ikke hav­de brugt Uge­ske­ma­et.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg har lært, at Uge­ske­ma er en sto­re hjælp i min dag­lig­dag med klas­ser­ne. Ele­ver­ne går i gang med det sam­me, de fle­ste med de hvi­de fel­ter og der­ef­ter grå. Ele­ver­ne hjæl­per hin­an­den og arbej­der med for­skel­li­ge børn.

Det er sta­dig en udfor­dring med at have 0.–2. klas­se i sam­me klas­se. Stor dif­fe­ren­ti­e­ring og gen­nem­gang af nyt stof. Det sam­me gæl­der inklu­sions­børn, det er svært for dem/mig at fin­de og have tid til dem, da 0. klas­ses børn også kræ­ver rig­tig meget hjælp.

Jeg har 0. klas­se 10 timer om ugen, og da bru­ger jeg også Uge­ske­ma­et, og det kan og vil de rig­tig ger­ne. Synes selv de må bestem­me, hvad de laver.

Et godt kur­sus, dej­ligt at der er noget, der kan bru­ges i hver­da­gen. En kæm­pe stor tak for det.

Else­beth Boje­sen
Hanst­holm Sko­le

***

Det har været et utro­ligt spæn­den­de for­løb og givet lyst til at arbej­de med meto­den. Det har desvær­re ikke været muligt i min situ­a­tion at sæt­te det i gang ale­ne. Der har været man­ge bekym­rin­ger om pro­blem­stil­lin­ger, der kun­ne opstå ved udfø­rel­sen. Ved at spør­ge de, der har afprø­vet det, siger de nog­le gan­ge, at pro­ble­met slet ikke var der!

Vi har lært en del om, hvor­dan man skal gri­be tin­ge­ne an, og der er ble­vet delt erfa­rin­ger ud. Det har været godt at føl­ge folk i for­lø­bet af udfø­rel­sen. Det har været meget giv­tig og givet en blod på tan­den til at være en del af Uge­ske­ma­Re­vulo­tio­nen.

Kur­sus­del­ta­ger

***

En anden måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på.

En anden måde at til­go­de­se den enkel­te elev på.

At vi behø­ver ikke alle lave det sam­me på sam­me tid – ”slip­pe gre­bet”.
-
Efter den for­ri­ge gang gik vi for alvor i gang. Vi hav­de i for­vej­en øvet på side­mak­ker hjælp – arbejds­ro.

Klem­mer ved hjælp.

En del af de prak­ti­ske arbejds­gan­ge var der­for indø­vet.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Hvad har du lært:

 • At orga­ni­se­re min under­vis­ning på en anden måde.
 • At tæn­ke over at infor­me­re diver­se vikarer/samarbejdspartnere – såle­des at vi får afstemt vores forventninger/tanker m.h.t. under­vis­nin­gen.
 • At tæn­ke mere over at dif­fe­ren­ti­e­re under­vis­ning.
 • At tyde­lig­gø­re over­for ledel­sen, at vi for­sø­ger at udvik­le vores under­vis­ning.

Hvor­når lær­te du for alvor?

 • Når jeg skul­le plan­læg­ge næste uges ske­ma hjem­me på sko­len.
 • Efter de før­ste par gan­ge vi prø­ve­de at køre efter Uge­ske­ma.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Kur­set har gjort, at jeg i høj grad reflek­te­rer over min egen rol­le og den voks­nes rol­le gene­relt.Min tid bliver brugt meget mere effektivt

Klas­se­le­del­se har fået en ny betyd­ning.

Min tid bli­ver brugt meget mere effek­tivt.
________________________________________________

Minus­si­den: Jeg har svært ved at accep­te­re, at mine kol­le­ga­er ikke også elsker det lige så meget som jeg selv 😊

________________________________________________

Over­skud­det til at arbej­de med enkel­te ele­ver er stør­re, og det syn­lig­gør meget, hvil­ke knap­per vi kan skrue på/skal skrue på.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Har lært meget af de andres erfa­rin­ger. Alle dis­kus­sio­ner­ne – har kun­ne over­fø­re det til egen prak­sis.

Det bed­ste, har været ro på klas­sen, diff. under­vis­ning. Det har helt klart været given­de for ele­ver­ne. Lige­le­des har de kun­ne mær­ke en mere tyde­lig, nær­væ­ren­de vok­sen.

Kan ikke sige hvor­når jeg lær­te, men en blan­ding af bogen, ”under­vis­nin­gen”, snak­ke­ne.

Det er helt klart noget jeg vil arbej­de vide­re med. Jeg arbej­der sam­men (deler klas­sen) og vil ger­ne, at hun (kol­le­ga­er) arbej­der på sam­me måde. Synes ele­ver­ne lærer mere (høj­nes)

Afslut­ning: Ele­ver­ne høj­nes. Der er mere over­skud til for­be­re­del­se. Bed­re klas­se­le­del­se, inklu­sio­nen er i top.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Hvad har du lært:

 • ”At se” mine ele­ver, der hvor de er. Er ble­vet skar­pe­re på at se og ram­me den enkel­te elev i for­hold til deres kom­pe­ten­cer.
 • At til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så der er pas­sen­de udfor­drin­ger til den enkel­te og ”give slip”, så ele­ver­ne får mulig­hed for at tage ansvar selv og også hol­de pauser/skifte akti­vi­tet, uden at jeg føler, at ”nu fal­der under­vis­nin­gen fra hin­an­den”.

Hvor­når:

 • Da jeg blev klar over, at ele­ver­ne (i ind­sko­lin­gen) godt selv kun­ne sty­re deres arbejds­ind­sats og reflek­te­re over/vise, at de til­eg­ne­de sig ny viden, uden jeg sty­re­de det.

Hvad var det der gjor­de det?

 • At ele­ver­ne var gode til at tage imod Uge­ske­ma­et, at de var gode til at hjæl­pe hin­an­den og også viste forståelse/accept for/af hin­an­dens stærke/svage sider. Jeg fik der­for ”ro” til at kun­ne hjæl­pe de ele­ver, der var sær­ligt udfor­dre­de.

Kur­sus­del­ta­ger

***Undervisningen - justere, rette ind og holde mig på rette vej

Jeg stif­te­de bekendt­skab med Uge­ske­ma ved at besø­ge en lærer, som under­vi­ste efter det. Kur­set har gjort mig i stand til selv at gå i gang. Alt prak­tisk og pæda­go­gi­ske over­vej­el­ser var sat på plads efter 1. kur­sus­gang.

Den sto­re ”læring” for mig kom ved det dag­li­ge arbej­de, med de udfor­drin­ger og suc­ce­ser der lig­ger deri.

De efter­føl­gen­de kur­sus­gan­ge har hjul­pet mig til at juste­re, ret­te ind og hol­de mig på ret­te vej.

Jeg har haft stort udbyt­te af at dele erfa­rin­ger med kol­le­ger fra andre sko­ler!

Jeg er spændt på at hæf­te sid­ste del om mål og hand­le­pla­ner på mit arbej­de 😊

Kur­sus­del­ta­ger

***

Børnenes selvstændige arbejdsindsats er stegetUge­ske­ma­et hav­de jeg hørt en del om – man­ge var begej­stre­de. Jeg hav­de ikke haft tid til selv at sæt­te mig ind i Uge­ske­ma­et. Men kom på kur­sus, fik ske­ma­et gen­nem­gå­et og gik straks hjem og afprø­ve­de det med min mak­ker og 4. klas­se.

Vi kør­te 5 uger med mate­ma­tik, dansk, natur/teknik, histo­rie og kri­sten­dom, og bør­ne­ne var med fra dag 1.

Vi har haft et par uger, hvor vi ”sprang” over pga. ure­gel­mæs­sig­he­der i skemaet/dagen. Men vi vil fort­sæt­te og ved, at dif­fe­ren­ti­e­rin­gen og bør­ne­nes ansvar for egen læring og selv­stæn­di­ge arbejds­ind­sats er ste­get. Vi ople­ver stør­re moti­va­tion.

Når vi ”lærer­ne” ople­ve­de os over­flø­di­ge, giver det mulig­hed for at sæt­te sig med enkel­te ele­ver og føl­ge deres arbej­de – end­da sam­ta­ler.

Vi mang­ler pæda­go­gen til at arbej­de med pro­jekt – tage få ele­ver og kom­me i gang med den­ne arbejds­form.

Tak for et super kur­sus.

Kur­sus­del­ta­ger

Undervisningsmetoden tilgodeser alle elever

 

Tilbage til toppen af siden

 

Midtvejsevaluering forløb

Her er et par eva­lu­e­rin­ger fra midt­vejs i kur­sus­for­lø­bet:

Uge­ske­ma er en geni­al måde at struk­tu­re­re under­vis­nin­gen på. Jeg får fri­gjort tid til at hjæl­pe de ele­ver, som har det svært, det være sig både fag­ligt, soci­alt og per­son­ligt. Jeg har en pige i min 4. klas­se med ADHD, som befin­der sig godt med ske­ma­et — det er først nu, sko­len er til­pas­set hen­de.

Det var en god eva­lu­e­rings­dag i går på vores arbej­de ind­til nu. Det bat­ter noget i for­hold til at kom­me vide­re i arbej­det med Uge­ske­ma­Re­vou­tio­nen.

Det er svært at se, hvor jeg fin­der tiden til indi­vi­du­el­le mål, da vi aldrig er to på klas­sen, men jeg tæn­ker vide­re over en god løs­ning på det.

Kur­sus­del­ta­ger

***

I peri­o­den fra 1. sep­tem­ber (1. kur­sus­dag) til 24. okto­ber har jeg fået ”spar­ket” og kom­met i gang med Uge­ske­ma.

Jeg har fået lavet ”mit” eget Uge­ske­ma og haft følel­sen af over­skud i timer­ne.

Vir­ke­lig fedt, at det­te er et for­løb, hvor man mødes igen og får mere viden.

Time­re 8–10 i går var med til, at man fik svar på man­ge spørgs­mål. Jeg blev bekræf­tet i, at det jeg har fået star­tet op, er godt nok.

Efter dagen i dag har man blot end­nu mere blod på tan­den. Det føles smad­der godt, at jeg nu ende­lig er godt i gang med Uge­ske­ma.

Kur­sus­del­ta­ger

***

·        Jeg har lært en ny under­vis­nings­til­gang, hvor der er mulig­hed for at fri­gi­ve lærer­tid til spe­ci­fik­ke opga­ver.

·        Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens struk­tur udlø­ser ro J

·        Jeg har fået et red­skab til at kun­ne under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re bed­re.

·        Jeg er ble­vet klo­ge­re på mål­fast­sæt­tel­se – sær­de­les hand­le­pla­nen giver mig vej­led­ning til at kom­me vide­re.

·        I går fik jeg tilrettet/afhjulpet mine udfor­drin­ger i for­bin­del­se med bru­gen af Uge­ske­ma­et.

Fedt og ekstremt prak­sisnær under­vis­nings­til­gang – også en mulig­hed til spe­ci­al­klas­ser – blot med lidt juste­rin­ger.

Jeg synes, at dagen i dag er pla­ce­ret for­kert. Vores kur­sus­dag i går var så given­de, at jeg var meget moti­ve­ret for at gå hjem og afprø­ve for­sla­ge­ne til de nye til­tag. Der­for var moti­va­tio­nen for at skul­le fyl­de mere ”stof/nyt” på ikke så stor.

Jeg fore­slår, at du Kari­na fremad­ret­tet læg­ger den­ne kur­sus­dag sene­re i for­lø­bet.

Sig­ne Bjer­re­gaard Jep­pe­sen
Østre Sko­le, Fle­xaf­de­ling, Thi­sted

***

Kur­set har givet en mas­se inspira­tion til, hvor­dan og hvor man kan fin­de gode veje til at ska­be de bedst muli­ge lærings­ram­mer og pro­g­res­sions­mu­lig­he­der for alle børn.

Jeg har erfa­ret, at der er fle­re dele af tan­ke­gan­gen, jeg i for­vej­en bru­ger, men syn­tes løben­de jeg har været udfor­dret dels på at ”ram­me alle” men også at byde ind med opga­ver, der arbej­der lige der, hvor ele­ven er klar.

Jeg vil der­for hjem og se, hvor­dan den­ne struk­tur kan afhjæl­pe udfor­drin­ger og ska­be fle­re høj­mo­ti­ve­re­de ele­ver, end de er i for­vej­en.

Git­te Kast­holm
Sjør­ring Sko­le

***

Kur­sus d. 24/10:
Dej­ligt at have tid til at drøf­te posi­ti­ve og nega­ti­ve ople­vel­ser i en lil­le grup­pe. Fint at kun­ne bli­ve vej­ledt, hvis man var stødt ind i en udfor­dring. Rig­tig god start, så det der var lyk­ke­des og ikke lyk­ke­des blev syn­ligt og gav fæl­les udgangs­punkt.

Kur­sus d. 25/10:
Jeg er ble­vet foku­se­ret på at få lavet indi­vi­du­el­le afta­ler med mine ele­ver og via log­bo­gen jævn­ligt føl­ge op på, hvor­dan hver enkelt elev udvik­ler sig. Jeg har haft glæ­de af at få spør­ge­tek­nik­ken opfri­sket. Rig­tig god hjælp at arbej­de med 2 fra andre sko­ler.  Gav rig­tig meget for os alle sam­men.

Jeg er klar til at for­sæt­te Uge­ske­ma­et med afsæt i ele­ver­nes indi­vi­du­el­le mål/aftaler.

Jeg vil i arbej­det med Uge­ske­ma­et træk­ke ele­ver ud til sam­ta­ler.

Kur­sus­del­ta­ger

***

I for­hold til indi­vi­du­el­le elev-mål/hand­le­pla­ner, har jeg ind­set nød­ven­dig­he­den af, at vores dag­lig­dag omstruk­tu­re­res kraf­tigt. Der er ikke den for­nød­ne tid.

Vig­tig­he­den af for­mu­le­rin­gen af spørgs­mål er ble­vet meget tyde­lig. Man kan nå dybt, rig­tig dybt, ned i et barns eller kol­le­gas behov/ønsker ved at gøre det kor­rekt.

Jeg er ble­vet mere tændt på at få ske­ma­et til at fun­ge­re i end­nu fle­re lek­tio­ner.

Der er kom­met et hul igen­nem til min bevidst­hed om, at jeg nok skal kun­ne dif­fe­ren­ti­e­re med ske­ma­et.

Per Dam­gaard Bjer­re
Østre sko­le, Thi­sted

Find et kur­sus nær mig

Få kur­sus på sko­len
 
 

Du har mulighed for se flere evalueringer:

Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser

Tilbage til toppen af siden