Forældre introduktion til ugeskema

Introvideo til forældremøde

Som helt nyud­dan­net væl­ger Kri­sti­na at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, som er helt nyt for både ele­ver, for­æl­dre og sko­len. Hun beslut­ter at lave en video over en uge med Uge­ske­ma for at give alle et ind­blik i 3. klas­se og hen­des hver­dag med Uge­ske­ma. Og som Kri­sti­na siger: ”Hvad sæl­ger bed­re til et for­æl­dre­mø­de end […]

Læs mere ...
orientering til forældre

Orientering til forældre om UgeskemaRevolutionen

Under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma lig­ger så fjer­nt fra den måde, for­æl­dre­ne selv er ble­vet under­vist på. Det kan nog­le gan­ge resul­te­re i skep­ti­ske for­æl­dre, der er bekym­re­de for, om deres barn lærer nok. Når jeg er ude at hol­de kur­ser, bli­ver jeg ofte spurgt, hvor­dan vi for­kla­rer for­æl­dre­ne om den nye under­­vis­­nings-form med Uge­ske­ma. Selv er […]

Læs mere ...

Idé til forældremødet

For et par måne­der siden for­tal­te to lære­re mig om, hvor­dan de hav­de gre­bet bekym­rin­gen an i deres for­æl­dre­grup­pe. Til for­æl­dre­mø­det valg­te de at bru­ge noget af tiden på at lade for­æl­dre­ne arbej­de med Uge­ske­ma. Nog­le af de opga­ver, de byg­ge­de ind i Uge­ske­ma­et til for­æl­dre­ne, var: eva­lu­e­ring af klas­se­reg­ler case om hvor­dan for­æl­dre­ne kun­ne […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal over­ve­je, hvor­dan sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne skal afvik­les efter som­mer­fe­ri­en, når det skal fore­gå inden for nor­mal ”åbnings­tid”. Jeg har meget gode erfa­rin­ger med at hol­de løben­de sko­le/hjem-sam­ta­­ler. Jeg for­de­ler sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne over året, så jeg for eksem­pel hol­der 3 sam­ta­ler hver anden uge. I de mod­sat­te uger hol­der jeg elev­sam­ta­ler, hvor vi […]

Læs mere ...