Læs alle indlæg

Del din viden med Trivsels-kommissionen

Trivselskommissionens folkehøring

Triv­­sels-kom­­mis­sio­­nen er i gang med en fol­ke­hø­ring, og vi hjæl­per dig til at fin­de deres side. Inden du sen­der dit svar til Triv­selskom­mis­sio­nen, vil jeg lige for­tæl­le dig, at det er muligt at ska­be en god sko­le med triv­sel til alle børn og unge (og deres lære­re) – også selv­om øko­no­mi­en er pres­set. Fag­lig­he­den i sko­len […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen Piktogrammer

Billedstøttet kommunikation — piktogrammer i massevis

Pik­to­gram­mer i mas­se­vis Jeg faldt lige over en hjem­mesi­de med omkring 30.000 gra­tis pik­to­gram­mer. Tog mod til mig og instal­le­re­de pro­gram­met. Det er ellers ikke noget, jeg ple­jer at gøre. Det gik super nemt, og i løbet af par minut­ter hav­de jeg adgang til bil­led­sym­bo­ler af teg­ne­tre­kan­ter, elek­tri­ci­tet, at tæn­ke, gym­na­stik og en hel mas­se […]

Læs mere ...
Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i Nuuk ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gav­net rig­tig godt, for­di det har skabt ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring,” for­tæl­ler Dort­he Bid­strup, som er sko­le­in­spek­tør på Kan­gil­lin­ngu­it sko­len i Nuuk. ”Under­vis­nings­me­to­den har været brugt gen­nem et halvt år, og lærer­ne er gla­de for resul­ta­ter­ne og anbe­fa­ler meto­den til andre sko­ler,” kon­klu­de­rer Nuuk TV. […]

Læs mere ...
Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed […]

Læs mere ...
Sådan udfordrer du højt begavede elever

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen og andre sam­fund­skri­ti­ske udfor­drin­ger skal løses, skal alle evner og res­sour­cer i spil. Spe­ci­a­lun­der­vis­ning er ikke løs­nin­gen. I min optik er det noget helt andet, der skal til. Sva­ret er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring! Det er ikke kun […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Kur­sus­for­løb med fag­lig spar­ring — 4 kur­ser På kur­set lærer du at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring, triv­sel og stær­ke bør­ne­fæl­les­ska­ber for alle. Du kom­mer til at bru­ge min­dre tid på for­be­re­del­se og få mere tid til ele­ver­ne. Kur­sus­for­lø­bet tager udgangs­punkt i en tæt kob­ling mel­lem ny viden og din kon­kre­te under­vis­nings­prak­sis. […]

Læs mere ...
Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen giver – sam­men med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne – mulig­hed for at ska­be en sko­le med over­skud til alle. Under­vis­nings­kon­cep­tet sik­rer fag­lig­hed, triv­sel og inklu­sion samt imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål. En ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen gør det muligt for lærer­ne at løf­te de udfor­drin­ger, sko­len står over for i dag og i […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le … Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål og ambi­tio­ner. Iføl­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen sik­rer Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bl.a., at alle ele­ver bli­ver udfor­dret på deres eget niveau. Som det frem­går af artik­len, viser under­sø­gel­sen, at jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af […]

Læs mere ...
Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...