Læs alle indlæg

Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed […]

Læs mere ...
Sådan udfordrer du højt begavede elever

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen og andre sam­fund­skri­ti­ske udfor­drin­ger skal løses, skal alle evner og res­sour­cer i spil. Spe­ci­a­lun­der­vis­ning er ikke løs­nin­gen. I min optik er det noget helt andet, der skal til. Sva­ret er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring! Det er ikke kun […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Kur­sus­for­løb med fag­lig spar­ring — 4 kur­ser På kur­set lærer du at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring, triv­sel og stær­ke bør­ne­fæl­les­ska­ber for alle. Du kom­mer til at bru­ge min­dre tid på for­be­re­del­se og få mere tid til ele­ver­ne. Kur­sus­for­lø­bet tager udgangs­punkt i en tæt kob­ling mel­lem ny viden og din kon­kre­te under­vis­nings­prak­sis. […]

Læs mere ...
Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny organisering og kompetenceudvikling af lærerne

Ny orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen giver – sam­men med kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af lærer­ne – mulig­hed for at ska­be en sko­le med over­skud til alle. Under­vis­nings­kon­cep­tet sik­rer fag­lig­hed, triv­sel og inklu­sion samt imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål. En ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen gør det muligt for lærer­ne at løf­te de udfor­drin­ger, sko­len står over for i dag og i […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le … Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål og ambi­tio­ner. Iføl­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen sik­rer Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bl.a., at alle ele­ver bli­ver udfor­dret på deres eget niveau. Som det frem­går af artik­len, viser under­sø­gel­sen, at jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af […]

Læs mere ...
Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...
Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag - i én løsning

Udeskole, fjernundervisning og almindelig skoledag — i én løsning

Ude­sko­le, fjer­nun­der­vis­ning, almin­de­lig under­vis­ning på sko­len og en kom­bi­na­tion af de for­skel­li­ge model­ler. Sådan går kaba­len op. Der er meget at jong­le­re som lærer. Du kan gøre det nem­me­re for dig selv ved at arbej­de med Uge­ske­ma. Så kan du nem­lig nøjes med små-juste­rin­­ger, når poli­ti­ker­ne med et fin­ger­k­nips sen­der dig og dine ele­ver frem og til­ba­ge […]

Læs mere ...
Guide til genåbning af skolen

Klar til genåbning af skolen

Gui­de til genåb­ning af sko­len. Få helt kon­kre­te red­ska­ber og inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er kan gøre for, at genåb­ning af sko­len kom­mer til at fun­ge­re i prak­sis. Når sko­len igen og igen bli­ver vendt på hove­d­et, er vi nødt til at tæn­ke kre­a­tivt. Og cor­ona­kri­sen kræ­ver, at vi tæn­ker helt ander­le­des om […]

Læs mere ...
Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Nog­le sko­ler væl­ger at plan­læg­ge rul­len­de ind­sko­ling med alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning på stam­hold, ‘far­ve­hold’ og tvær­fag­li­ge hold. Men det kan gøres mere enkelt og over­sku­e­ligt – både for ele­ver og lære­re. Alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning med man­ge skif­ten­de hold kan være et udtryk for, at sko­len ønsker at til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så den til­go­de­ser hver enkelt elev bedst muligt. […]

Læs mere ...