Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen. Min fag­li­ge intro­duk­tion af nyt stof for klas­sen er redu­ce­ret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbej­der ele­ver­ne. Det kan udsko­lings­e­le­ver selv­føl­ge­lig […]

Læs mere ...
Rammesætning i engelskundervisning

Rammesætning i engelskundervisning — giver overblik og selvstændige elever

Sarah Tarp har skre­vet bachel­or­o­p­ga­ve i engelsk med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som omdrej­nings­punkt. Opga­ven hed­der ”Ram­me­sæt­ning i engelskun­der­vis­ning – giver over­blik og selv­stæn­di­ge ele­ver”. Hun under­sø­ger, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan bidra­ge til at give ele­ver­ne med­be­stem­mel­se og der­med medansvar i engelskun­der­vis­nin­gen i udsko­lin­gen. Sarah skri­ver blandt andet, at det frie valg af sam­ar­bejds­part­ne­re kan give ele­ver­ne en tryg­heds­fø­lel­se, […]

Læs mere ...
Revolution på skemaet

Revolutionen på skemaet

“Jeg har bed­re tid til at kom­me rundt og snak­ke med de enkel­te ele­ver,” siger Jyt­te And­re­sen. “Des­u­den opda­ger jeg mere, hvem der har brug for mere hjælp, end jeg hav­de for­modet. De kan nem­lig ikke læn­ge­re gem­me sig, da jeg jo snak­ker med dem hver især om de opga­ver, der skal løses, i ste­det […]

Læs mere ...