UgeskemaRevolutionen kursus

Aktuelle kurser

Nyheder

Kursusforløb med faglig sparring — 4 kurser

På kur­set lærer du at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at ska­be læring, triv­sel og stær­ke bør­ne­fæl­les­ska­ber for alle. Du kom­mer til at bru­ge min­dre tid på for­be­re­del­se og få mere tid til ele­ver­ne.

Kur­sus­for­lø­bet tager udgangs­punkt i en tæt kob­ling mel­lem ny viden og din kon­kre­te under­vis­nings­prak­sis. Det bety­der, at du vil ople­ve en mar­kant effekt i din under­vis­ning.

Indhold

 • Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion i prak­sis
 • Klas­se­le­del­se
 • Den coa­chen­de mål­sam­ta­le
 • Ele­ver­nes indi­vi­du­el­le mål og hand­le­pla­ner
 • For­æl­dre­ne som med­spil­le­re
 • Akti­ve og ansvar­li­ge ele­ver med indre sty­ring

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er både et plan­læg­nings­red­skab og en ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på. Ved at gen­tæn­ke den pæda­go­gi­ske ind­sats i sko­len kan det lyk­kes at ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, hvor tra­di­tio­nel­le under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, moder­ne it-tek­no­lo­gi, bevæ­gel­se og nye måder at lære på ska­ber de bed­ste betin­gel­ser for ele­ver­nes udvik­ling – både fag­ligt, per­son­ligt og soci­alt.

Dit udbytte

Umid­del­bart efter før­ste kur­sus­dag er du klar til at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det lyk­kes at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov.

I for­lø­bet får du red­ska­ber til at ind­dra­ge ele­ver­ne, så de tager (med)ansvar for deres egen læring. Ele­ver­ne lærer at reflek­te­re, og lærings­ef­fek­ten kom­mer helt i top.

Du lærer at bru­ge ’med­del­el­ses­bo­gen’ til at få selv­kø­ren­de og moti­ve­re­de ele­ver – og und­gå de enor­me arbejds­pu­k­ler med indi­vi­du­el­le mål og sko­le-hjem-sam­ta­ler.

Under­vejs i for­lø­bet får du red­ska­ber til at over­vin­de even­tu­el­le udfor­drin­ger og får svar på alle dine spørgs­mål i for­bin­del­se med imple­men­te­rin­gen af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt for dig at ska­be en sko­le­hver­dag med over­skud.

Se video med Jane, der for­tæl­ler om sit udbyt­te af kur­sus­for­lø­bet.

Målgruppe

Lære­re og pæda­go­ger i hele sko­le­sy­ste­met, uan­set fag og klas­se­trin – også dig, som under­vi­ser på efter­sko­le, 10. klas­se­cen­ter, gym­na­si­um, sprog­sko­le eller spe­ci­alsko­le.

Forløbet har fire moduler

 • Modul 1: Skab over­skud i hver­da­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen
 • Modul 2: Fast­hold den posi­ti­ve for­an­dring
 • Modul 3: Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen
 • Modul 4: Fast­hold den posi­ti­ve for­an­dring

Tid og sted

Vælg mel­lem Køben­havn eller Mid­del­fart.

Mid­del­fart
Sto­re Lan­de­vej 92, 5592 Ejby
Køben­havn
Kir­ke Vær­lø­se­vej 34, 3500 Vær­lø­se
Modul 1: 24. sep­tem­ber 2024 kl. 10–15.30 17. sep­tem­ber 2024 kl. 10–15.30
Modul 2: 12. novem­ber 2024 onli­ne 1½ time
Modul 3: 21. janu­ar 2025 kl. 10–15.30 7. janu­ar 2025 kl. 10–15.30
Modul 4: 25. marts 2025 onli­ne 1½ time

Underviser

Karina Winther, UgeskemaRevolutionen
Kari­na Wint­her
Lærer, AKT-lærer og grund­læg­ger af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Pris

5.000 kr. (eks­kl. moms) pr. per­son (eks­kl. moms) pr. per­son.

Prisen inkluderer

 • Bogen ’Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen – Få ro, triv­sel og over­skud i lyset af fol­ke­sko­lere­for­men’
 • Hæn­ge­map­pe
 • Under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, red­ska­ber, ska­be­lo­ner m.v.
 • For­plej­ning på modu­ler­ne (fysi­ske)
 • Kur­sus­be­vis

Tilmelding

NB! Der er begræn­set antal plad­ser, så sørg for at til­mel­de dig hur­tigt.

Kom med på kur­sus

Der er mulig­hed for til­køb af lærings­un­der­støt­ten­de onli­ne-sam­ta­ler á 1.500 kr. (eks­kl. moms).

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­løb kan også rekvi­re­res og skræd­der­sy­es til kom­mu­ner og sko­ler — kon­takt mig.

Til­meld dig her.