Evalueringer: Få elevernes mål aktive i hverdagen

Find et kur­sus nær mig Få kur­sus på sko­len

Læs et udpluk af kursusevalueringerne

Du har også mulig­hed for at se eva­lu­e­rin­ger fra kur­set: Skab over­skud i hver­da­gen

Tak for et rig­tig godt kur­sus igen, er vild med at kur­set er så prak­sisnært, har igen fået redskaber/ideer med hjem, som jeg vil gå hjem og udbre­de og udvik­le på – Kari­na du er vildt inspi­re­ren­de og fag­ligt dyg­tig – ”Uge­ske­ma­et” kob­ler vir­ke­lig den spe­ci­al­pæ­da­go­gi­ske tænkning/tilgang og den alme­ne sko­le, så vi kan lave sko­le for alle – Uge­ske­ma­et giver vir­ke­lig alle børn del­ta­gel­ses­mu­lig­he­der, så de kan bli­ve så dyg­ti­ge, de kan.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det kon­kre­te udbyt­te er en ”opskrift” på at kom­me vide­re med arbej­det med syn­li­ge mål – så det bli­ver kon­kret for ele­ver­ne hvor­dan – og hvor­når – målet nås.

Kur­sus­del­ta­ger

***Kogt ned til helt enkle mål

Det er svært på få ord at sam­men­styk­ke, hvad man/jeg har fået ud af dagens for­løb.

Igen – som sidst – er det meget prak­sis­o­ri­en­te­ret og direk­te til at imple­men­te­re i egen under­vis­ning. Du er god til at få det kogt ned til enk­le mål, hvor man både kan arbej­de med dele af pak­ken i det tem­po, der pas­ser lærer/elev.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det var forun­dren­de at se, hvor­dan en ”uover­sku­e­lig” pro­blem­stil­ling alli­ge­vel udmønt­e­de sig i meget kon­kre­te mål­sæt­nin­ger – efter små 20 minut­ters inter­view.
(Afta­le-delen)

Kur­sus­del­ta­ger
Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

I dag har været lidt en øjenåb­ner for mig, da der er vis­se små spe­ci­fik­ke ting, der giver god mening nu. Især elev­sam­ta­ler­ne er jeg begej­stret for. Dem har jeg i for­vej­en – og vil nødig miste dem. De er bare sat op på en god og udvik­len­de måde i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Her får ele­ver­ne dem sat op, men sta­dig med fol­de­rens eget skjul­te bud­skab. Det giver ele­ven et ejer­skab for sin afta­le.

Per­nil­le
Tre Ege sko­len

***

Meget var svært

I dag har vi været på kur­sus med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Vi star­te­de med at lyt­te, og vi lave­de en opga­ve, hvor vi skul­le skri­ve, hvad der var svært, og hvad der var ble­vet let­te­re med Uge­ske­ma­et. Jeg skrev 5 svæ­re og 1 nem. Jeg har læn­ge syn­tes, meget var svært, ikke kun i for­hold til Uge­ske­ma­et, men også i for­hold til 1.klasse. Jeg får nogen gan­ge et bil­le­de på net­hin­den af, at jeg er ved at druk­ne ude på et kæm­pe hav. Da jeg skul­le sæt­te nog­le ord på efter­føl­gen­de, kun­ne jeg mær­ke tårer­ne pres­se­de sig på. Det er en hård klas­se, og min 1½ åri­ge søn har 40º i feber og lig­ger med mel­le­mø­re­be­tæn­del­se for 2. gang på 1 måned. Så jeg føler mig pres­set!Fået konkrete værktøjer

Da Kari­na spurg­te, om nogen vil­le prø­ve at bli­ve coa­chet, vid­ste jeg med det sam­me, at det vil­le jeg! Og det var godt, jeg meld­te mig. Det var enormt befri­en­de at bli­ve mødt, aner­kendt, hørt og hjul­pet.

Jeg føler nu, at jeg ved, hvad jeg skal gøre som det næste. Jeg føler, jeg har fået helt kon­kre­te værk­tø­jer til, hvad jeg nu kan gøre, og jeg kan næsten ikke ven­te med at kom­me i gang. Så tak for det!

Kan næsten ikke ven­te med at kom­me i gang

Kur­sus­del­ta­ger

***

Super godt kur­sus, hvor jeg fik svar på man­ge af mine spørgs­mål omkring målsty­ret under­vis­ning og indi­vi­du­el­le lærings­mål.

Godt at høre, hvor­dan elev­sam­ta­ler og sko­le/hjem-sam­ta­ler kan køres på en anden måde. Helt klart noget, som skal tæn­kes ind i næste års fag­for­de­ling.

Kur­sus­del­ta­ger

***

God hjælp til målsty­ret under­vis­ning og coa­ching og vej­led­ning af ele­ver­ne. Godt oplæg til at arbej­de vide­re (inter­view mel­lem Kari­na med lærer).

Inter­es­sant arbej­de med kol­le­ga­er­ne med at lave afta­le-fol­de­ren.

Lou­i­se Nat­han­sen
Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

Igen­nem sam­ta­ler med andre lære­re, fik jeg øvet mig i min coa­ching rol­le. Det­te gav mig et frisk syn på en gam­mel pro­blem­stil­ling.

Nye ide­er til afhol­del­se af elev­sam­ta­ler.

Søren Nør­gaard

***

Det var fedt at træ­ne coa­chin­g­s­am­ta­ler i prak­sis.

Gode værk­tø­jer af få til sam­ta­ler­ne med bør­ne­ne. Husk at lade være med at bru­ge spør­ge­or­det ”hvor­for”. Spejl bar­net, lad være at kom­me med løsninger/forslag, men lad bar­net selv kom­me frem til løsning/handlen.

Godt at få feed-back på min egen spør­ge­prak­sis – und­lad at ryn­ke pan­den.

Judy Har­grea­ve
Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

Jeg har i dag lært, hvor­dan jeg stil­ler mål for mig. For eksem­pel hvor­dan jeg skal slip­pe af med den hale, som jeg altid har ren­den­de bag mig for at bli­ve bekræf­tet i, at de er gode nok. Der­u­d­over har jeg haft svært ved den sto­re under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, som fin­der sted. Her er det vig­tigt at put­te alt på Uge­ske­ma­et fra om man­da­gen af, samt at det er vig­tigt at tage opga­ver fra nog­le af de sva­ge.

Jeg var begyndt at have elev­sam­ta­ler, men ”afta­len” har givet mig red­ska­ber til, hvor­dan jeg får mine ele­ver til at åbne sig mere. Der­u­d­over har jeg fået et godt red­skab i ”afta­len”.

Sofie Ras­mus­sen
Banka­ger Sko­le

***

Giver sim­pelt­hen så meget mening

Jeg er i dag kom­met step­pet vide­re. Jeg føler mig meget mere klar til at sprin­ge ud i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Jeg har fået reflek­te­ret en mas­se og især fået snak­ket om, hvad der for­hin­dre­de mig i at kom­me i gang.

Jeg har også fået skabt nye for­bin­del­ser eller kol­le­ga­er, som jeg kan spar­re med, for­di vi nu er i sam­me båd.

Det før­ste kur­sus var fuld­stæn­dig vildt godt, og det­te her giver sim­pelt­hen så meget mening.

Camil­la Aamodt
Brønd­by Strand Sko­le

***

 • Jeg er selv i gang med brug af hand­le­pla­ner og mål­sæt­ning i for­bin­del­se med elev­sam­ta­ler som kon­takt­læ­rer, men har sav­net ide­er til, hvor­dan mit arbej­de med ele­ver­ne bli­ver mere syste­ma­tisk og giver mere mening som værk­tøj i arbej­det med ele­ven og doku­men­ta­tion. Dit oplæg omkring, hvad I gør, har inspi­re­ret mig og fyl­der man­ge af de ”hul­ler”, som jeg mang­le­de ideer/inspiration til.
 • Kom­plek­si­te­ten ved Coa­ching → at man kan være nødsa­get til at træ­de ud af rol­len og ”iklæ­de” sig en anden kasket.

Søren Roed
Aars Sko­le

***

Om afta­le-ske­ma:
Det er en god ide at hol­de fast i, at det er ele­ven, der skal gøre noget. Det er ele­ven, der skal udvik­le sig og have anvis­nin­ger på, hvor­dan han/hun selv kan gøre noget for at flyt­te sig i en bestemt ret­ning.

Afta­le-sam­ta­len:
Spør­ge­tek­nik­ken og spej­ling af stemmeføring/kropssprog var en god erfa­ring, som jeg vil tage med mig og huske.

Det er en god ide at skrue ned for ambi­tions­ni­veau­et
– og være kon­kret i for­hold til afta­ler om, hvor­dan man skal nå sit mål.

Dagens sæt­nin­ger:

”Bør­ne­ne skal have mulig­hed for at hand­le og påvir­ke situ­a­tio­ner…”

”Små skvulp i van­det i ste­det for sto­re arbejds­pu­k­ler…”

Ste­en Dorum­lu Chri­sten­sen
Rypar­ken Lil­le sko­le

***

Jeg har fået en stør­re for­stå­el­se for, at det er vig­tigt, at man ikke læg­ger orde­ne i mun­den på bar­net, men at de selv får lov til at få sat ord på og udtryk­ke deres mål. Men også, at det er noget, man skal være opmærk­som på som vok­sen.

Også at det er vig­tigt at prø­ve at syn­lig­gø­re mål, så bar­net og den voks­ne er mere opmærk­som­me.

Det er vig­tigt at være vej­le­der og give bør­ne­ne mulig­hed for selv at kom­me med løs­nin­ger m.m.

Det har givet meget selv at prø­ve mål­sæt­ning af. Både som spør­ger og som mål­sæt­ter.

Kur­sus­del­ta­ger

***

 • Det at lave måle­ne enk­le og tyde­li­ge i sam­ar­bej­de med ele­ver­ne er egent­lig ikke så uover­kom­me­ligt som anta­get.
 • Det er et meget syste­ma­tisk arbej­de at få ele­ver­nes mål og hand­le­pla­ner syn­li­ge i hver­da­gen, så det hæn­ger meget godt sam­men med det at arbej­de med Uge­ske­ma.
 • Det lyder så sim­pelt, når nogen, der har prø­vet det, for­tæl­ler om det.

Git­te Krog Ander­sen
Røde­kær­s­bro Sko­le

***

At gå fra visio­ner og tan­ker til kon­kret hand­ling – super godt!

Jeg har fået god inspira­tion og værk­tø­jer i for­hold til indi­vi­du­el sam­ta­le med børn om fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le mål, og ide­er til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring (såvel brug af far­ve­mar­ke­ring i Uge­ske­ma­et som at afta­le indi­vi­du­el­le ”kas­se-opga­ver”).

Det var også lære­rigt at over­væ­re coa­ching-situ­a­tio­nen i for­hold til arbej­de med indi­vi­du­el­le mål (kon­kre­ti­se­ring af spe­ci­fik­ke del­mål).

At gå fra visio­ner og tan­ker til kon­kret hand­ling – super godt!

Kur­sus­del­ta­ger

***

Godt kur­sus – der giver stof til eftertan­ke og reflek­sion over egen ”lærer­rol­le”.

Giver mig ny ener­gi og lyst til at afprø­ve nye ide­er i dag­lig­da­gen med Uge­ske­ma.

Et plus, at der er mulig­hed for for­dy­bel­se og afsæt i egen prak­sis – det gør det rele­vant og nær­væ­ren­de, selv­om det udfor­drer en.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg er kom­met nær­me­re et kon­kret løs­nings­for­slag i for­hold til mine udfor­drin­ger i for­hold til mæng­den af opga­ver på Uge­ske­ma­et.

Ved hjælp af mine kol­le­ga­er får jeg mere mod på at prø­ve Uge­ske­ma­et end­nu mere af.

Jeg står i en situ­a­tion, hvor jeg sid­ste år stod for at under­vi­se i dansk, og i år står den på mate­ma­tik. Det giver nye udfor­drin­ger, men med kol­le­ga­er­nes sam­ar­bej­de og erfa­ring med Uge­ske­ma­et, er det med stor opti­mis­me, jeg påbe­gyn­der arbej­det.

Kur­sus­del­ta­ger
Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

I dag er jeg ble­vet klo­ge­re på, hvor­dan jeg kan gøre Uge­ske­ma­et end­nu mere dif­fe­ren­ti­e­ret, og hvor­dan jeg bed­re kan møde bør­ne­ne med per­son­li­ge mål, og hvor­dan jeg kan ska­be en god sam­ta­le.

Jeg er også ble­vet mere opmærk­som på, hvor­dan jeg kan hjæl­pe mig selv og kol­le­ga­er med at indsnæv­re evt. udfor­drin­ger ved Uge­ske­ma­et.

Kur­sus­del­ta­ger
Rypar­ken Lil­le Sko­le

***

Det er nu nog­le år siden, jeg var på vej til mit før­ste Uge­ske­ma­ku­r­sus. Inden mit før­ste kur­sus hav­de jeg arbej­det med Uge­ske­ma i et lil­le års tid. Hur­tigt ople­ve­de jeg et helt andet fokus fra bør­ne­ne omkring sko­le­ar­bej­det. Der var fokus på opga­ven, og bør­ne­ne var gode til at hjæl­pe hin­an­den. Uge­ske­ma­et og opga­ver­ne kører nu på ruti­nen, og jeg vil godt have sær­lig fokus på ele­ver­nes læring og tegn på læring.

I dag går jeg her­fra med kla­re mål og en hand­le­plan for, hvor­dan jeg får ele­ver­nes læring og tegn på læring inte­gre­ret i Uge­ske­ma­et. Jeg har fået et ”ind­s­park” samt god debat her­om.

End­nu en gang tak.

Male­ne Mad­sen
Glud sko­le

***

Det var utro­ligt spæn­den­de at ople­ve Kari­na coa­che en af kur­si­ster­ne. At ople­ve hvor man­ge ting, der spil­ler ind.

Det var spæn­den­de både at coa­che og bli­ve coa­chet af en anden. På den­ne måde fik jeg ”hul på byl­den” i for­hold til at kom­me vide­re i Uge­ske­ma­ar­bej­det. Egent­lig var det jo ikke en stor ændring, der skul­le til. Jeg skul­le bare lige min­des om det / kom­me i tan­ke om det, jeg mang­le­de for at kun­ne kom­me vide­re.

Jeg ople­ve­de, hvor giv­tigt det var at reflek­te­re over de red­ska­ber Uge­ske­ma­et giver, og måske fik det mine øjne end­nu mere op for, at ele­ver­nes reflek­sion over egen læring er vig­tig.

Lene Bar­slund Høj­ris
Blåb­jerg Frisko­le

***

 • Jeg har fået mod på at gå i gang med Uge­ske­ma og aftalt med Camil­la, at vi hol­der hin­an­den op på det.
 • Jeg vil bru­ge afta­le-papi­ret og spre­de elev­sam­ta­ler og sko­le/hjem-sam­ta­ler ud over året.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Arbej­det med de indi­vi­du­el­le mål og mål­op­fyl­del­se er noget jeg vil tage med mig.

”Den posi­ti­ve sam­ta­le” med de åbne og aner­ken­den­de spørgsmål/kropssprog er et vig­tigt værk­tøj.

Hen­ri­et­te Bøn­der­gaard
Val­de­marsko­len

***

 • Jeg vil ger­ne hjem og afprø­ve:
  • Log­bo­gen i Uge­ske­ma­et, hvor der reflek­te­res over per­son­li­ge lærings­mål.
  • At læg­ge ”fan­dango” ind i Uge­ske­ma­et i form af grup­pe­ar­bej­de.
  • At lave løben­de ”lærings­af­ta­ler” med ele­ver­ne. Måske to om ugen op til sko­le/hjem- sam­ta­ler
 • Det har været et rig­tigt give­ligt kur­sus — skønt med et lil­le hold 🙂
 • Mas­ser af brug­ba­re kon­kre­te ide­er.
 • Fint med prak­si­s­ek­semp­ler­ne (coa­ching)
 • Fan­ta­stisk at høre/dele med andre i ”sam­me båd”.

TAK for skøn mad… 🙂

Rik­ke Klarskov
Årby Sko­le

***

Sær­ligt de løben­de elev­sam­ta­ler, hvor indi­vi­du­el­le mål­sæt­nin­ger laves i sam­ar­bej­de med ele­ven, vil jeg tage med mig.

Jeg vil ger­ne prø­ve log­bog af i for­hold til måle­ne – det har jeg ikke prø­vet før.

Måden, hvor­på vi fik talt om lærer­ud­for­drin­gen med Tobi­as, var inspi­re­ren­de i for­hold til min rol­le som AKT-lærer på min sko­le.

Ny kon­takt til anden kur­suslæ­rer med afta­le om at udveks­le ideer/materialer er skønt. 🙂

Kur­sus­del­ta­ger

***

De ind­le­de øvel­ser med gla­de og sure smileys fik os til at se andre aspek­ter af Uge­ske­ma­et, som vi umid­del­bart ikke hav­de tænkt på.

Coach-øvel­sen var svær, men også læren­de.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Skarp på mine læringssamtalerJeg glæ­der mig til at kom­me hjem og gen­op­ta­ge mit arbej­de med Uge­ske­ma.

Jeg har fået hjælp til de ste­der, jeg var gået lidt i stå.

Jeg er ble­vet mere skarp på mine lærings­sam­ta­ler med ele­ver­ne.

Kur­sus­del­ta­ger

 

 

***

Jeg fik en god ople­vel­se af at bli­ve coa­chet. Både ople­vel­sen under og sam­ta­len efter, hvor jeg blev bekendt med, hvil­ke foku­s­om­rå­der der blev lagt vægt på. Jeg tæn­ker, det tager tid at til­eg­ne sig kom­pe­ten­cer­ne, men at det ikke er en umu­lig opga­ve

Det at opstil­le mål for bør­ne­ne er en vig­tig del – det­te føler jeg mig nu klædt på til! Det let­ter det dag­li­ge arbej­de at gøre det løben­de og giver en god samvit­tig­hed at gøre det mere struk­tu­re­ret.

Det var rart at være en gan­ske lil­le flok. Det giver langt mere, at man er ”på” og ikke kan gem­me sig.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Et efter­trag­tet rum til reflek­sion og ny viden.

Glæ­der mig til at afprø­ve mine ide­er og nye mulig­he­der

Chri­sti­na H. Gre­ger­sen
Glud Sko­le

***

Jeg tager med mig at spej­le kro­p­s­sprog ved elev­sam­ta­ler.

Vil for­sø­ge at afhol­de løben­de sam­ta­ler kl. 8.00 om mor­ge­nen (ons­dag).

Vi vil afprø­ve afta­le­bo­gen og syn­lig­gø­re den i klas­sen.

Det er meget spæn­den­de, og det giver over­skud at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Sig­ne Jør­gen­sen
Vad­gård Sko­le

***

Det var given­de at bli­ve coa­chet.

Godt at få lov til at udvik­le sine tan­ker inden­for en struk­tu­re­ret tid – og at bli­ve ”tvun­get” til at kon­kre­ti­se­re en rea­li­stisk mål­sæt­ning.

Tak for en inspi­re­ren­de dag!

Kur­sus­del­ta­ger

Find et kur­sus nær mig

Få kur­sus på sko­len
 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser