Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Erfaringer Inklusion Omtale Undervisningsdifferentiering Videoer

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gav­net rig­tig godt, for­di det har skabt ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring,” for­tæl­ler Dort­he Bid­strup, som er sko­le­in­spek­tør på Kan­gil­lin­ngu­it sko­len i Nuuk.

Under­vis­nings­me­to­den har været brugt gen­nem et halvt år, og lærer­ne er gla­de for resul­ta­ter­ne og anbe­fa­ler meto­den til andre sko­ler,” kon­klu­de­rer Nuuk TV.

Se TV-repor­ta­gen fra 3.A (2. kl. i DK) på Kan­gil­lin­ngu­it sko­len.

Læs mere om orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen.

Er du for­æl­dre og vil du læse mere om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen?