Kursusevalueringer fra Grønland

Læs flere evalueringer:

 

Jeg har fået en vir­ke­lig god ople­vel­se af kur­set. Der er  så man­ge ting, man kan ind­dra­ge i under­vis­nin­gen.

Det med inklusion/børn med sær­li­ge behov, nu tror jeg, at jeg  har fået kom­pe­ten­te red­ska­ber til, hvor­dan jeg/eller vi som lærer­team kan tack­le det.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

 • Inspi­re­ren­de
 • God dia­log
 • For­ma­li­se­ren­de = meto­de = lære at lære
 • Mate­ri­a­li­se­ren­de = viden
 • Gode opga­ver i eksem­pla­risk for­mat
 • Sæt­ter én ud af balan­ce på den gode måde
 • Fored­ra­get var lavet ud fra “hver­dags­si­tu­a­tio­ner”
 • Ærlig­hed om egne situ­a­tio­ner, på godt og ondt
 • Imø­de­kom­men­de

Jan Poul­sen
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

 • Har stor rele­vans ift. fol­ke­sko­le­lovens krav om at udfor­dre alle ele­ver på alle niveau­er.
 • Er med til kra­vet om at løse lærer­sam­ar­bej­det omkring en klas­se, hvor lærer­ne bli­ver “tvun­get” til at arbej­de sam­men omkring års­pla­ner, semester­pla­ner og uge­ske­ma­er og koor­di­ne­re, så klas­sen får en sam­men­hæn­gen­de under­vis­ning både fag­fag­ligt og tvær­fag­ligt.
 • Et godt red­skab til at få alle ele­ver med i under­vis­nin­gen, hvor lærings­må­le­ne, som er fast­lagt i fol­ke­sko­le­loven, skal nås.
 • Både sva­ge og dyg­ti­ge ele­ver vil kun­ne nås, og ikke mindst ele­ver med sær­li­ge behov.
 • Frisk input, hvor eksemp­ler­ne er meget let­gen­ken­de­li­ge.
 • Min­der meget om effek­ti­ve under­vis­nings­prin­cip­per.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Selv­om jeg har læst bogen og arbej­det med Uge­ske­ma det sid­ste år, så har jeg fået fle­re nuan­cer på efter dagen med Kari­na. At være på kur­set sam­men med alle mine kol­le­ga­er har også givet os et fæl­les grund­lag.

Kan kun anbe­fa­les at læse bogen og kom­me på kur­sus 🙂

Da jeg hav­de læst bogen kun­ne jeg næsten ikke ven­te på at kom­me i gang. I dag er det en natur­lig del af vores under­vis­ning, og ele­ver­ne kla­ger, hvis vi har en ugen uden Uge­ske­ma.

Lis­beth Lings
NIF

***

Siden jeg har hørt om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, har jeg undret mig over, hvad det var. Jeg fandt siden på Face­book, men har egent­lig ikke læst mig frem til, hvad det var. Jeg hav­de nu for­stå­et, at det skul­le være godt, og både de fag­ligt sva­ge og fag­ligt stær­ke vil­le få gavn af det.

Lidt efter jeg hør­te begre­bet, var der en enlig mor, der send­te mig lin­ket og skrev, om det ikke var en god ide.

Siden vi kom i man­dags, kun­ne jeg slet ikke fore­stil­le mig, hvor­dan i alver­den vi  vil­le kun­ne nå at få at vide, hvad Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er BARE på en dag, bare på et par timer.

Her sid­der jeg på en tors­dag, efter 5½ time, og har fuld for­stå­el­se for, hvad begre­bet Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er og glæ­der mig til at udfø­re det i vir­ke­lig­he­den. Jeg kan fore­stil­le mig, mine ele­ver vil da være elle­vil­de! Det her kur­sus er da én af de bed­ste gaver, jeg har fået! Jeg vil ger­ne have lov til at sige tusind tak, og I får min evi­ge tak­nem­me­lig­hed på grøn­land­sk — Quja­naq — quja­naruju­s­su­aq! 🙂

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Super spæn­den­de dag!
Dej­ligt befri­en­de og over­sku­e­ligt.
Glæ­der mig alle­re­de til at begi­ve mig ud i det.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har jeg lært, hvor­dan jeg kan gå på jagt efter det, der lyk­kes hos mine kol­le­ga­er og ele­ver, fået red­ska­ber til at få vendt “kul­tur” og mind­set for, hvad der gøres godt, og hvad der kan gøres bed­re for at til­go­de­se og udvik­le ele­ver­nes læring både fag­ligt og soci­alt, at kun­ne være nys­ger­rig på, hvad der er eller kun­ne være en pro­blem­stil­ling og der­næst kom­me med stra­te­gi­ske beslut­nin­ger og hand­lin­ger, se og hand­le på det vi ger­ne vil have som resul­tat og være opmærk­som­me på adfærd.

 • At kun­ne ska­be et rum, der er rart at være i
 • Team­sam­ar­bej­de, sundt både fysisk og psy­kisk rela­tio­nelt, for at ska­be ro i ens hoved, sik­re et fun­da­ment
 • Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, arbej­de med børn med sær­li­ge behov, inklu­sion, fol­ke­sko­le­loven, beva­re lysten til at lære og selv have over­skud til sig selv og sit arbej­de

Det bli­ver spæn­den­de at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­l­tio­nen i prak­sis i hver­da­gen. 🙂

Laila Lyberth
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Jeg er glad for at bli­ve intro­du­ce­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, for­di det vil give ro for ele­ven at have syn­li­ge mål og selv have et ansvar for egen læring. Dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning og efter ele­vens stand­punkt arbej­des der ud fra hele tiden.

Jeg vil­le ønske, at alle lære­re fra vores sko­le delt­og.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Hvad kan jeg bru­ge Uge­ske­ma til i musik?

Da sko­len som regel kun har et instru­ment af hver slags, kan det tit tage lang tid for hver elev at nå at lære at spil­le på det enkel­te instru­ment i løbet af et modul. Oven i købet sid­der man­ge og ven­ter i kø til at prø­ve at spil­le. Ven­te­ti­den kan der­for skif­tes ud med for­skel­li­ge opga­ver. Imens en lil­le hånd­fuld så instru­e­res af mig, kan resten der­for sid­de med enten rele­vant læse­stof eller teo­ri og der­til opga­ver, ind­til at der så er ledigt ved instrumentet/erne. Alle bli­ver akti­ve­ret, uro­en mind­skes og for­hå­bent­lig får alle et stør­re udbyt­te af under­vis­nin­gen. Det er klart, at der lig­ger meget for­be­re­del­se for­u­de, men hvis det kan gav­ne under­vis­nin­gen og udbyt­tet af den­ne, så er det klart at fore­træk­ke.

Miki
Nuuk Inter­na­tio­na­le Frisko­le

***

 • En god meto­de til at løf­te under­vis­nin­gen. Vi har haft en del lære­re, der er gået ned med stress.
 • Det at der er ble­vet præ­ci­se­ret at und­gå at sæt­te ele­ver­ne i ven­tepo­si­tion.
 • At man ikke kom­mer til at foku­se­re på at ret­te ele­ver­nes opga­ver, hvor man foku­se­rer mere på enkel­te ele­vers præ­sta­tion.
 • En god ting er, at der også bli­ver benyt­tet “posi­tiv for­stærk­ning” i ste­det for “nega­tiv for­stærk­ning”. Såle­des at ele­ver­ne bli­ver 30 cm høje­re ved suc­ces­op­le­vel­ser. Foku­se­rer hele tiden på det mind­ste frem­skridt for den enkel­te elev, er en stor moti­va­tions­fak­tor for ele­ver­ne.
 • Meto­den min­der meget om “klik­ker­træ­ning”.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Ople­vel­sen omkring Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har været meget inspi­re­ren­de på man­ge områ­der.

Det har været en øjenåb­ner, hvor­le­des man kan være end­nu mere pro­fes­sio­nel i sit arbej­de med ele­ver­nes læring. Jeg har fået et nyt uv-værk­tøj, som kan være med til at styr­ke min under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring end­nu mere, hvor ele­ver­nes medansvar bli­ver tyde­li­ge­re ved hjælp af den­ne meto­de. Det har været inspi­re­ren­de på den måde, at Kari­na har taget udgangs­punkt i sin egen praksis/erfaring/oplevelse og der­ved, at vi som lære­re har fået lov til at prø­ve det af, som vi selv vil­le gøre med vores ele­ver. Jeg ved, at det ikke bli­ver et pro­blem at imple­men­te­re det nye værktøj/skema, da det mate­ri­a­le let kan ind­gå i vores kom­men­de plan­læg­ning.

Selv­føl­ge­lig tager alting tid, men en opstart og posi­tiv holdning/indstilling skal det­te nok bli­ve en god ople­vel­se. Læring & medansvar er vig­tigt i det­te nye til­tag — lige såvel ele­ver­nes. 🙂

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Den­ne her Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tion har givet mig tryg­hed over at skul­le kom­me på arbej­de igen.

Det vir­ker til at være effek­tivt, og jeg kan bed­re fore­stil­le mig at bli­ve tæt­te­re på mine kol­le­ga­er, hvor man ikke føler sig ale­ne på en stor arbejds­plads med man­ge men­ne­sker omkring sig.

Det giver stør­re håb på bør­ne­nes posi­ti­ve læring, da børnene/eleverne kom­mer til at være medsty­ren­de under under­vis­nings­ti­men og i sko­len, så de føler sig betyd­nings­ful­de.

Jeg er på man­ge måder begejste­ret over den­ne løs­ning og glæ­der mig meget til at kom­me i gang med at under­vi­se og selv se det’s effekt med egne øjne! Man­ge tak for den­ne mulig­hed!

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Kur­sus i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Jeg har mere viden om under­vis­ning uden skæld ud, ele­ver går i gang med at arbej­de helt af sig selv osv.

Jeg synes, at kur­set er godt tænkt.
— Man har fle­re red­ska­ber med Uge­ske­ma.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er meget spæn­den­de. Vi kom­mer til at arbej­de med det.

Man kan godt gen­ken­de nog­le ting

 • f.eks. mere dif­fe­ren­ti­e­ring i fage­ne
 • plan­læg­ge indiv. ele­ver ugent­ligt
 • mere tyde­li­ge uge­pla­ner
 • lære mere om at plan­læg­ge timer

Hører kun posi­tiv effekt hos ele­ver og lære­re.

Agnêt­hârak’ Heil­mann
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

En god start, da oplæg­get tager udgangs­punkt i de virkli­ge omgi­vel­ser. Gode eksemp­ler på, hvor­dan og hvor­le­des man kan hånd­te­re svæ­re situ­a­tio­ner, og ikke mindst gode resul­ta­ter som er resul­ta­tet.

Selv afprø­ve med at udfyl­de Uge­ske­ma med kol­le­ger.

Glæ­der mig enormt meget til et bed­re sam­ar­bej­de med teamslæ­rer­ne, for at ele­ver får et godt udbyt­te af Uge­ske­ma­et. Bed­re til­go­de­se ele­ver­nes evner og behov; og håber, at vi på sko­len anven­der meto­den til at plan­læg­ge. At lærer­ne lærer at arbej­de bed­re sam­men på tværs af fage­ne, bed­re struk­tu­re­ret uge­plan. En god meto­de til at eva­lu­e­re ele­ver­nes egenskaber/kundskaber.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen gør, at vi skal sam­ar­bej­de om de enkel­te ele­ver på en anden måde.

Man vil tæn­ke mere fag­ligt, hvil­ke mål den enkel­te elev skal nå i løbet af en uge — peri­o­de.

En følel­se af at team­sam­ar­bej­det vil styr­kes.

God og for­stå­e­lig frem­læg­gel­se af for­skel­li­ge elev­ty­per, og hvor­dan man kan plan­læg­ge ud fra deres niveau.

Og god beskri­vel­se af, hvor­dan man kan bru­ge ske­ma­et.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

 • Meget inspi­re­ren­de
 • Afkla­ren­de på fx logi­stik i for­hold til kollegaer/skemaer
 • Posi­tivt
 • Enga­ge­ret kur­sus­hol­der

Pia Poul­sen
Kan­gil­lin­nu­it

***

 • Jeg synes, at dagen har været god, og man får nye syns­vink­ler på ele­ver, som har det svært på sko­len. Man tæn­ker mere og føl­ger mere med på dem.
 • Min hjer­ne er fyldt med nye værk­tø­jer til min kom­men­de under­vis­ning.
 • Man kig­ger meget på sig selv, hvor­dan man kan gøre det bed­re i ens under­vis­ning.
  Og at klas­se­in­dret­ning bety­der meget for ens læring.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Kur­set er udbyt­te­rigt på den måde, at de kundskaber/værktøjer, vi til dag­ligt kører, kan “ske­ma­ti­se­res” bed­re.

Man­ge af de arbejds­me­to­der, som vi til dag­ligt bru­ger, kan nu på en mere struk­tu­re­ret måde bru­ges til bed­re gavn for ele­ver og os lære­re.

Dej­ligt og udbyt­te­rigt kur­sus.

Ide­er sås → ide­er spi­rer → og blom­strer til en smuk blomst

Kur­sus­del­ta­ger

***

Da Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er base­ret meget på det prak­ti­ske, synes jeg, at det er meget rele­vant og nemt at lære, også for spe­ci­al­klas­se-ele­ver og lære­re. Under­vis­nin­gen for vsp-ele­ver og uge­plan­læg­ning kom­mer til at gav­ne den enkel­te elevs læring og udvik­ling. Jeg glæ­der mig til at lære det bed­re og ind­fø­re det sam­men med mine vsp-ele­ver.

Avi­jâja Kle­e­mann Simon­sen
Kan­gil­lin­ngu­it Atuarfiat/Nuuk

***

Meget given­de og meget “nede på jorden”-kursus. Jeg er i en spe­ci­al­klas­se, der­for gen­ken­der jeg meget af det, jeg har fra min hver­dag til dagens kur­sus, vi har mate­ri­a­ler, sted, red­ska­ber osv. klar i vores klas­se. Vores hver­dag og ske­ma skal bare juste­res efter Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Meget given­de, meget godt, kan varmt anbe­fa­les.

Kur­sus­del­ta­ger
Kan­gil­lin­ngu­it Atu­ar­fi­at

***

Da jeg i som­me­ren ’15 star­te­de på NIF, blev jeg intro­du­ce­ret for Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen af mine kol­le­ger i 1. kl. Jeg læste bogen, som er så dej­lig nem at læse — måske for­di den er så inter­es­sant og rele­vant for mig. Jeg har fulgt mine kol­le­ga­ers brug af meto­den i dansk og så, hvor effek­tivt det var for klas­sen. Jeg begynd­te at bru­ge den i 3.–4. i grøn­land­sk, hvor vi fak­tisk nåe­de alle de for­skel­li­ge emner, der skul­le gen­nem­gås.

Jeg blev rig­tig glad for at høre, at for­fat­te­ren skul­le her op og hol­de foredrag/fremlægge om det, så mine kol­le­ga­er og jeg kun­ne få mulig­hed for at få ide­er til at bru­ge det. Og det vil jeg sige, at det har vi/jeg i hvert fald!

Jeg glæ­der mig til det her sko­le­år.

Avi­a­ja G. Jen­sen
Nuuk Inter­na­tio­na­le Frisko­le

***

At få og prø­ve den prak­ti­ske del af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen gør, at det er let­te­re for mig at fore­stil­le mig, hvor­dan man kan køre Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Før det­te kur­sus hav­de jeg prø­vet lidt af i et enkelt fag (grøn­land­sk), hvor jeg ople­ve­de mere ro i for­hold til “tra­di­tio­nel” klas­se­un­der­vis­ning, hvor dif­fe­ren­ti­e­ring kan være svært. Jeg har fået rig­tig god respons fra ele­ver­ne og ople­ver, at ele­ver­ne glæ­der sig til det næste Uge­ske­ma. På den måde er det også moti­va­tio­nen, der bli­ver akti­ve­ret i ste­det for at give op, for­di de fle­ste føler, at de ikke beher­sker grøn­land­sk. Det næste bli­ver at ind­dra­ge andre fag, nu hvor jeg føler, at jeg er bed­re rustet til det.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg har før arbej­det med dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning, men har altid haft pro­ble­mer med at få over­blik, med at skul­le rette/kigge på opga­ver­ne, for­di jeg ger­ne vil­le have kon­trol over, om alle ele­ver­ne har lavet opga­ver­ne rigtigt/eller lign. Kon­trol, kon­trol kon­trol­len er det der har for­hin­dret mig i at skul­le gå vide­re med det­te. Det er godt at prø­ve at snak­ke om de ele­ver og at få udfyldt Uge­ske­ma­et, så alle bli­ver til­go­de­set. Prak­sis er det bed­ste. Tak.

Slip kon­trol­len Sus­an­ne 🙂

Kur­sus­del­ta­ger

***

Jeg kom til kur­set uden den sto­re viden, andet end den jeg hav­de fra de af mine kol­le­ger fra ind­sko­lin­gen, som alle­re­de bru­ger Uge­ske­ma­et. Mine umid­del­ba­re tan­ker har været posi­ti­ve, men også lidt for­be­hol­den ift. hvor­dan jeg kun­ne bru­ge tan­ker­ne i mit arbej­de i æld­ste­trin­net. Kur­set har helt sik­kert givet mig lyst til at afprø­ve nog­le af ide­er­ne. Jeg har fx både dansk og engelsk i 10 kl., hvor jeg synes, at det kun­ne være rig­tig inter­es­sant at give ele­ver­ne mulig­hed for at væl­ge fag og opga­ver (fx ifm. lit­te­ra­tur­ar­bej­de), så arbej­det for­hå­bent­ligt ved dets selv­stæn­di­ge karak­ter, vil­le være mere til­ta­len­de for ele­ver­ne. Over­sku­e­lig­he­den vil­le også bli­ve for­bed­ret — ikke kun for ele­ver­ne, men også for mig som lærer; ikke mindst over­sku­e­lig­he­den ift. at dif­fe­ren­ti­e­re opga­ver­ne til de for­skel­li­ge elev­ty­per.

Mar­tin Per Kri­sti­an­sen
Nuuk Inter­na­tio­na­le Frisko­le

***

P.t. bru­ger jeg ske­ma i dansk 5 timer om ugen (i grl. 3. + 4. kl.)

For ele­ver­ne giver det over­blik over mine for­vent­nin­ger til dem — hvad skal jeg nå, og hvor lang tid har jeg.

For mig giver det tid til de ele­ver, der har best behov. Man­ge er selv­kø­ren­de i ske­ma­et, så tiden til de få er ekstra.

For­be­re­del­sen og efter­be­ar­bej­del­sen af timer­ne er mini­me­ret, jo læn­ge­re tid jeg bru­ger ske­ma­et.

Hel­le Borg
NIF

***

 • Det er et red­skab, man også kan bru­ge på ledel­ses­plan, (trin/afdelingsplan og årgangsteams)
 • Det har sat min under­vis­ning i frem­gang.
  fx nye ide­er og i bed­re syste­mer
 • Stør­re over­blik, her  tæn­ker jeg på for den enkel­te elev og ens undervisningsplan/årsplan
 • Et godt red­skab

Anna U. Nør­gaard
ASK

***

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

Jeg ople­ver, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen opfyl­der fol­ke­sko­le­lovens krav, hvor inklu­sion spil­ler en stor rol­le især angå­en­de ele­ver­nes for­skel­li­ge niveau­er i for­skel­li­ge fag og soci­al adfærd.

 • Ele­ver­ne arbej­der uden at ven­te i “evig” tid.
 • Baner mere fæl­les­skab ejer­skab i deres  egen læring, bru­ger tiden til al gode udvik­ling.
 • Lære­ren får bedre/mere tid til at plan­læg­ge.
  Min­der om mine for­skel­li­ge kur­ser såsom effek­tiv pæda­go­gik, pro­jekt­ar­bej­de, børn med sær­li­ge behov.
 • Nem­me­re sam­ar­bej­de med andre lære­re og AKT-lære­ren.

Emi­lie Johan­sen
Nuus­suup Atu­ar­fia

***

Det har været en udbyt­te­rig dag, men kun­ne godt bru­ge fle­re dage, også med andre kollegaer/hele sko­len.

Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver mig selv­re­flek­sion som lærer, og det vil være nem­me­re for mig og for for­æl­dre at se, hvor langt ele­ver­ne er i pro­ces­sen. Den giver mig mulig­he­den for at arbej­de med fle­re lærings­mu­lig­he­der f.eks. skriv­ning, stav­ning, kre­a­fag m.m.

Den giver også medansvar­lig­hed fra ele­ver­nes side, hvor de selv er med til at plan­læg­ge, hvor­dan deres Uge­ske­ma vil se ud!

Glæ­der mig til at bru­ge den i prak­sis, ihvert­fald på prø­ve­ba­sis.

Glæ­der mig også til at præ­sen­te­re den til mine kol­le­ga­er.

Brit­ta Niel­sen
Uka­li­us­aq (USK)

***

Jeg hav­de hørt om Uge­ske­ma, og at det ger­ne skul­le give over­blik. Det ene­ste som stop­pe­de mig i at star­te på det var, at jeg ikke kun­ne fin­de det “rig­ti­ge” tids­punkt at star­te på.

På kur­set begynd­te det at give mening.

Der var mulig­hed for at prø­ve selv, hvor­dan det hæn­ger sam­men og selv væl­ge “opga­ver” efter behov. Meget sim­pelt, da man har mere moti­va­tion ved at koor­di­ne­re opga­ver­ne selv.

Inuu­teq Bid­strup
Nuuk Inter­na­tio­na­le Frisko­le

***

Jeg hav­de hørt meget om Uge­ske­ma­et før kur­set og var meget åben for at høre og lære mere om det.

I for­vej­en vid­ste jeg, at jeg vil­le kom­me til at bru­ge Uge­ske­ma­et, da jeg har fået under­vis­nings­ti­mer i en klas­se, der har brugt Uge­ske­ma­et hele sid­ste sko­le­år. Jeg fik for­talt af lærer­ne, at det har fun­ge­ret rig­tig godt i klas­sen, og de anbe­fa­le­de, at jeg også brug­te det i mine timer (mate­ma­tik). Efter den­ne dag er jeg opsat på at køre Uge­ske­ma i min mate­ma­tik, grøn­land­sk, sam­funds­fag, rel./fil. og natur­fag. Jeg har selv stå­et i situ­a­tio­nen af at føle mag­tes­løs­hed i en under­vis­nings­ti­me pga. uro­li­ge ele­ver og har måt­tet stop­pe under­vis­nin­gen og lege en leg i ste­det. Da jeg ikke er uddan­net lærer, har jeg ikke vidst, hvor­dan jeg skul­le ændre min måde at under­vi­se på. Med Uge­ske­ma­et føler jeg, at jeg har fået nog­le red­ska­ber og vil helt klart afprø­ve det, med følel­se af at det kom­mer til at fun­ge­re.

Med opga­ven “Brain­storm” er der kom­met en nys­ger­rig­hed, om Uge­ske­ma­et vil kun­ne bru­ges i faget ude­liv, dra­ma og bevæ­gel­se. Lige nu kan jeg ikke se, hvor­dan det kan bru­ges. Det er før­ste gang jeg skal under­vi­se i det og tæn­ker, at der kan kom­me ide­er til, hvor­dan jeg kan bru­ge det, når jeg har under­vist i faget i et styk­ke tid. Jeg glæ­der mig til at afprø­ve det.

Kur­sus­del­ta­ger

 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser