bestem selv dit skema som elev

En stille revolution breder sig i skolen

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge på Røn­bæks­ko­len i Hin­nerup, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma. Sko­le­e­le­ver bestem­mer selv over deres ske­ma “En stil­le revo­lu­tion er lang­somt ved at bre­de sig på de dan­ske fol­ke­sko­ler. Uge­­ske­­ma-Revo­lu­tio­­nen hed­der den, og det er en ny måde at under­vi­se på, hvor ele­ver­ne i høje­re grad […]

Læs mere ...
Bevægelse i undervisningen

Lettere overgang fra børnehave til skole

Det er muligt at ska­be en meget let­te­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. I bør­ne­ha­ven er alle børn i gang med man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter på sam­me tids­punkt, og bør­ne­ne har lært at væl­ge, hvad de nu har lyst til at lave. Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, er den del bragt med […]

Læs mere ...
Bladet skolebørn motivation og trivsel

Ugeskemaet der får eleverne til at glæde sig

I artik­len kan du læse, hvor­dan Uge­ske­ma­et har revo­lu­tio­ne­ret sko­le­gan­gen for 4. klas­­ses-ele­ver­­ne på Ham­mers­høj Sko­le ved Viborg. Moti­va­tion og triv­sel er ste­get mar­kant. Det under­byg­ges af cita­ter fra både ele­ver­ne og deres lærer. Jeg glæ­der mig helt vildt til at dele den fan­ta­stisk flot­te arti­kel med jer, som bla­det Sko­lebørn har lavet om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Den […]

Læs mere ...
Forældre introduktion til ugeskema

Introvideo til forældremøde

Som helt nyud­dan­net væl­ger Kri­sti­na at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, som er helt nyt for både ele­ver, for­æl­dre og sko­len. Hun beslut­ter at lave en video over en uge med Uge­ske­ma for at give alle et ind­blik i 3. klas­se og hen­des hver­dag med Uge­ske­ma. Og som Kri­sti­na siger: ”Hvad sæl­ger bed­re til et for­æl­dre­mø­de end […]

Læs mere ...
Vil børn lære

Er Ugeskema svaret? — på folkeskolereformen

En stil­le revo­lu­tion er i gang ude på sko­ler­ne. I en tid, hvor alle taler om Fol­ke­sko­lere­for­men, har hund­re­de­vis af lære­re, pæda­go­ger og hele sko­ler valgt at ændre deres under­vis­nings­form radi­kalt. Afde­lings­le­der Jakob Busch er begej­stret og siger: “Tænk, hvis dét at arbej­de i Uge­ske­ma kan gøre, at man som elev fin­der ud af, at […]

Læs mere ...
positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Jeg bli­ver nog­le gan­ge spurgt, om det er alle ele­ver, der kan fin­de ud af at arbej­de med Uge­ske­ma. Ind imel­lem stø­der jeg på et barn, hvor det er rig­tig svært – uan­set hvor­dan vi til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen. For­skel­len er bare, at når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gjort din tid til at prø­ve af […]

Læs mere ...
orientering til forældre

Orientering til forældre om UgeskemaRevolutionen

Under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma lig­ger så fjer­nt fra den måde, for­æl­dre­ne selv er ble­vet under­vist på. Det kan nog­le gan­ge resul­te­re i skep­ti­ske for­æl­dre, der er bekym­re­de for, om deres barn lærer nok. Når jeg er ude at hol­de kur­ser, bli­ver jeg ofte spurgt, hvor­dan vi for­kla­rer for­æl­dre­ne om den nye under­­vis­­nings-form med Uge­ske­ma. Selv er […]

Læs mere ...
ugeskema vækker begejstring hos forældre

Forældrene er glade for UgeskemaRevolutionen

En spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt 2. klas­ses­for­æl­dre viser stor til­freds­hed med Uge­ske­ma. Bør­ne­ne bestem­mer selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de vil løse opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Det giver dem lyst til sko­le­ar­bej­det og deres arbejds­ind­sats er høje­re og ind­læ­rin­gen stør­re. Under­sø­gel­sen ind­går i den nye bog Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ”Fire dren­ge kom­mer ind og sæt­ter ægg­eu­ret på plads og slet­ter deres […]

Læs mere ...