Eget kontor

Enkel­te ele­ver kan have brug for deres eget kon­tor – en afskær­met arbejds­plads, hvor bar­net kan træk­ke sig til­ba­ge og få ro i hove­d­et, i krop­pen og omkring sig. Jeg stød­te på det­te kon­tor på en af de sko­ler, hvor jeg var på besøg for at vej­le­de efter et kur­sus om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. En meget enkelt […]

Læs mere ...
Hængemappe

Smart hængemappe

”Hvor kan jeg købe dine smar­te hæn­ge­map­per”, bli­ver jeg spurgt, hver ene­ste gang jeg hol­der kur­sus. De er også smar­te til opbe­va­ring af alle opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Nu kan det ende­lig lade sig gøre i Dan­mark. Hæn­ge­map­pen kan hæn­ge over en dør, tav­le eller en krog og er lige til at pak­ke sam­men og tage […]

Læs mere ...
blomst til skolen

En blomst til skolen

Alle mine ele­ver har en blomst med i sko­le før­ste dag i det nye sko­le­år. Det er en tra­di­tion, jeg har skabt i alle mine klas­ser. Dit klas­se­lo­ka­le bli­ver en oase – et væk­strum for triv­sel og læring. Inden sko­lestart sen­der jeg en hil­sen om, at jeg glæ­der mig til at se dem alle sam­men […]

Læs mere ...