Stop mobning – Få professionel hjælp til en effektiv indsats

Stop mobning – få effektiv hjælp til klassetrivsel

Det kan ske for alle sko­ler, at en eller fle­re klas­ser er præ­get af uhen­sigts­mæs­si­ge dyna­mi­k­ker, som kan udvik­le sig til mob­ning og dår­lig triv­sel.

Et pro­blem, som trods ind­sat­ser i form af AKT og anden tids­kræ­ven­de og kost­bar støt­te kan vise sig at være gået i hård­knu­de – til ska­de for både de enkel­te ele­ver og fæl­les­ska­bet.

Jeg til­by­der det inten­si­ve for­løb Fra mob­ning til klas­se­triv­sel, som i løbet af få uger kort­læg­ger og ned­bry­der det nega­ti­ve møn­ster i klas­sen og byg­ger et nyt, posi­tivt fæl­les­skab op. En ind­sats, som kom­mer i dyb­den med pro­ble­mer­ne, stop­per mob­ning og sen­der klas­sen til tops på triv­sels­ba­ro­me­te­ret.

Vejen ud af mobning i folkeskolen

Stop mobningFor­lø­bet består af kol­lek­ti­ve og indi­vi­du­el­le sam­ta­ler med ele­ver­ne samt møder med klasselærer/team, veks­len­de med udvik­lings­pe­ri­o­der mel­lem mine besøg i klas­sen.

Des­u­den under­vi­ses klas­sen i emner rela­te­ret til de kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger.

Log­bø­ger fra ele­ver­ne ind­går som et brug­bart red­skab til at føl­ge og eva­lu­e­re ind­sat­sen under­vejs.

Alle­re­de efter mit andet besøg har ele­ver­ne et stort ønske om at ska­be en posi­tiv for­an­dring i fæl­les­ska­bet. Her­fra arbej­der jeg vide­re i for­lø­bet med at fast­hol­de de nye, kon­struk­ti­ve rol­ler og byg­ge trivs­len i klas­sen op.

Stop mobning én gang for alle

I ste­det for en spora­disk og i vær­ste fald util­stræk­ke­lig ind­sats i form af langstrak­te AKT-for­løb får I med det­te kon­cen­tre­re­de til­tag sat mob­ning og dår­lig triv­sel per­ma­nent uden for døren.

Det bety­der opti­ma­le vil­kår for læring, når klas­sen får stop­pet mob­ning og dan­ner et stærkt fæl­les­skab. Sam­ti­dig er gevin­sten for jeres sko­le, at fær­re for­æl­dre vil over­ve­je triv­sels­re­la­te­re­de sko­leskift for deres børn.

Bestil forløb til jeres skole og stop mobning

Står I med en klas­se, som har triv­selspro­ble­mer, der er vok­set jer over hove­d­et? Få et til­bud på hjælp til at stop­pe mob­ning på jeres sko­le. Som AKT-lærer og kon­su­lent har jeg stor erfa­ring med både prak­tisk kon­flik­t­hånd­te­ring og under­vis­ning af kol­le­ga­er og stu­de­ren­de i bl.a. medi­a­tion og klas­se­le­del­se.

Kon­takt mig for at få et til­bud, som for­bed­rer trivs­len og stop­per mob­ning effek­tivt og én gang for alle.