Kurser og foredrag

Find et kur­sus nær mig Få kur­sus på sko­len

Efteruddannelse af lærere og pædagoger

Uge­ske­ma er en velaf­prø­vet måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt for jer at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

UgeskemaUge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er udvik­let af Kari­na Wint­her, der som nyud­dan­net lærer ikke kun­ne fin­de prak­ti­ske anvis­nin­ger på, hvor­dan hun kun­ne under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re alle børn. Der­for opfandt hun sit eget system: Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Oplæg­ge­ne er fyldt med eksemp­ler fra prak­sis, som gør, at hver enkelt lærer/pædagog kan gen­ken­de sin egen situ­a­tion og se mulig­he­der for en hver­dag, hvor det kan lade sig gøre at til­go­de­se alle ele­vers behov. Under­vejs i kur­set kom­mer lærerne/pædagogerne til at arbej­de med deres egen prak­sis, så vi går fra teo­ri til hand­ling og imple­men­te­ring.Kursusoversigt
Se til­ba­ge­mel­din­ger fra kur­sus­for­løb og lede­re.

Læs mere om de enkel­te kur­ser …

 

Skab overskud i hverdagen med UgeskemaRevolutionen

Har I styr på under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion i PRAKSIS?
– eller kun­ne I tæn­ke jer at få det?

 • Få boo­stet alle lære­re og pæda­go­ger til at få lyst til at afprø­ve Uge­ske­ma­et i prak­sis.
 • Få svar på alle spørgs­mål under­vejs.
 • Prøv Uge­ske­ma på egen krop – dif­fe­ren­ti­e­ret til ind­sko­ling, mel­lem­trin og udsko­ling.

Umid­del­bart efter kur­set er lærer­ne klar til at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen, så det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt for jer at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

Se kur­sustil­ba­ge­mel­din­ger

Kur­sus 4–6 timer

Få kur­sus på sko­len Find et kur­sus nær mig

 

Sæt gang i dit eget Ugeskema

Tag års­plan og under­vis­nings­ma­te­ri­a­le med + even­tu­el­le Uge­ske­ma­er, for nu tager vi fat. Lærer­ne plan­læg­ger den næste under­vis­nings­pe­ri­o­de og får red­ska­ber til at løf­te Uge­ske­ma­et mod nye høj­der.

 • Kom fra mål til opga­ver på Uge­ske­ma­et – og bevar pro­g­res­sio­nen.
 • Få fag­lig­hed, for­dy­bel­se og vari­e­ret under­vis­ning til at spil­le sam­men.
 • Få kon­kre­te red­ska­ber til at ska­be over­blik­ket.

Efter kur­set er lærer­ne på for­kant med plan­læg­nin­gen af deres under­vis­ning – og de har red­ska­ber til at bli­ve ved med at være det.

Kur­sus 6–8 timer

Få kur­sus på sko­len

 

Fasthold den positive forandring

Vi ser på effek­ten af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i jeres hver­dag – hen­holds­vis posi­tiv effekt og de udfor­drin­ger, I er stødt på omkring

 • under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring
 • inklu­sion
 • klas­se­le­del­se
 • over­skud

Lærerne/pædagogerne får red­ska­ber til at over­vin­de even­tu­el­le udfor­drin­ger og får svar på de spørgs­mål, der er opstå­et i for­bin­del­se med imple­men­te­rin­gen af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.
Der kan også være mulig­hed for at få kon­kret vej­led­ning omkring indret­ning af
under­vis­nings­lo­ka­ler.
Få kur­sus på sko­len Find et kur­sus nær mig


Få elevernes mål aktive i hverdagen

Drøm­mer I om at und­gå de enor­me arbejds­pu­k­ler med elev­pla­ner og sko­le-hjem-sam­ta­ler? Og hvor­dan vil­le det være for jer, hvis I sam­ti­dig kun­ne få selv­kø­ren­de og moti­ve­re­de ele­ver?

 • Få boo­stet alle lære­re og pæda­go­ger med den coa­chen­de mål­sam­ta­le i prak­sis.
 • Få ele­ver­nes enga­ge­ment til at blom­stre – og oplev, hvor­dan det let­ter dag­lig­da­gen.
 • Få svar på alle spørgs­mål, der er opstå­et siden sidst.

Umid­del­bart efter kur­set er lærer­ne klar til at ind­dra­ge ele­ver­ne, så de tager (med)ansvar for deres egen læring. Ele­ver­ne lærer at reflek­te­re, og lærings­ef­fek­ten kom­mer helt i top. Sam­ti­dig bli­ver det muligt for jer at ska­be en sko­le med end­nu mere over­skud.

Se kur­sustil­ba­ge­mel­din­ger

Kur­sus 5–6 timer

Få kur­sus på sko­len Find et kur­sus nær mig

AKT-læreren i praksis

Sav­ner I hand­le­mu­lig­he­der til at lyk­kes med inklu­sion af alle ele­ver?
Få kon­kre­te red­ska­ber til inklu­sion – også når det er svært.

 • Kom godt i gang, når du får en ny AKT-opga­ve.
 • Få hul på de svæ­re sam­ta­ler.
 • Få kon­kre­te red­ska­ber til at ska­be posi­tiv for­an­dring og triv­sel.

Dagen giver et stør­re ind­blik i, hvor­dan I gri­ber job­bet som AKT-lærer/in­klu­sions­pæ­da­gog an, og hvil­ke fald­gru­ber skal I skal pas­se på.

Efter kur­set har I kon­kre­te red­ska­ber, der fun­ge­rer i prak­sis, så I bli­ver i stand til at ska­be triv­sel for det enkel­te barn, klas­sen, jeres kol­le­ger og jer selv.

Kur­sus 6 timer
Få kur­sus på sko­len

Konsulentbistand og coaching

Jeg til­by­der kon­su­lent­bi­stand og coa­ching (face to face eller på tele­fon) ud fra jeres kon­kre­te behov, og jeg hjæl­per stres­se­de lære­re med at gen­fin­de deres over­skud.

Du er vel­kom­men til at kon­tak­te mig for nær­me­re afta­le.