Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...
Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Nog­le sko­ler væl­ger at plan­læg­ge rul­len­de ind­sko­ling med alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning på stam­hold, ‘far­ve­hold’ og tvær­fag­li­ge hold. Men det kan gøres mere enkelt og over­sku­e­ligt – både for ele­ver og lære­re. Alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning med man­ge skif­ten­de hold kan være et udtryk for, at sko­len ønsker at til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så den til­go­de­ser hver enkelt elev bedst muligt. […]

Læs mere ...
Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne. I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men […]

Læs mere ...
Læseniveau skema

Førsteklasses læsning

Jeg har haft stor glæ­de af at note­re ele­ver­nes læse­ni­veau løben­de, så ved jeg præ­cis, hvil­ke bøger jeg kan for­slå til den enkel­te elev. Du kan få et hur­tigt over­blik over læse­ni­veau­et, hvis du ind­de­ler bøger­ne i kate­go­ri­er. Det hjæl­per også ele­ver­ne til selv meget hur­tigt at fin­de ud af, hvil­ke bøger de skal væl­ge. […]

Læs mere ...