UgeskemaRevolutionen gratis tjanse-skema ikoner

Tjanseskema – alle elever bidrager

Indretning af klasseværelse Skabeloner

Vil du have pænt og ordent­ligt i dit klas­se­lo­ka­le hele året? Så er det tjan­se-ske­ma­et, du skal have fat i. Få GRATIS iko­ner til både de yng­ste og de æld­ste ele­ver.

Tjanse skema ikoner til udskoling og gymnasium

Det er nem­mest at beva­re klas­se­lo­ka­let pænt og ordent­ligt, hvis så man­ge som muligt er invol­ve­ret i den løben­de opryd­ning. På den måde tager den enkel­te elev et stør­re ansvar. Alle ele­ver er på klas­sens tjan­se-ske­ma, hvor nog­le hen­ter mælk, andre fejer, van­der plan­ter, ryd­der op på hyl­der, sør­ger for dagens sid­ste opryd­ning osv.

Hver uge skif­ter du tjan­ser, så der hele tiden er afveks­ling, og alle på skift prø­ver de for­skel­li­ge opga­ver.

Elever på reservebænken

Det er rart at have ’reser­ve­bæn­ken’ på klas­sens tjan­se-ske­ma. Hvis alle at sat på en prak­tisk opga­ve, opstår der et pro­blem, hvis en af dine ele­ver er fra­væ­ren­de. Det und­går du med ’reser­ve­bæn­ken’. Her har du altid nog­le ekstra at træk­ke på.

Dagens rod

UgeskemaRevolutionen dagens rod

Når ele­ver­ne ryd­der op, stø­der de på man­ge efter­lad­te ting, der mang­ler sin ejer­mand. Sørg for at have en kas­se til ’dagens rod’.

Her kan tjan­ser­ne læg­ge ting, de fin­der under opryd­nin­gen.

Mang­ler en elev sit pen­nal­hus, mad­kas­sen eller sin trø­je er det et godt sted at star­te med at kig­ge.

En stor plakat

Jeg ple­jer at have tjan­se-ske­ma­et hæn­gen­de som en stor pla­kat i klas­sen, så alle let kan se, hvad de skal lave. Har du lyst til at lave et tjan­se-ske­ma? Her er iko­ner­ne lige til at prin­te ud.

Hent iko­ner til tjan­se-ske­ma

Ordensdukse, duksehjul eller tjanseskema?

Der er man­ge mulig­he­der, når du skal beslut­te, hvil­ket duk­se­sy­stem du vil bru­ge. Val­get må afhæn­ge af, hvil­ket udbyt­te du vil have. Her kan du få et hur­tigt over­blik over for­de­le og ulem­per.

Ordensdukse

UgeskemaRevolutionen ordensduksDa jeg gik i sko­le, var der to ordens­duk­se i klas­sen. Som ordens­duks hang man på alle opga­ver hele ugen. Det kan være svært for børn at over­skue, om alle opga­ver er udført. Og det kan være en nem und­skyld­ning, når opga­ver­ne ikke er kla­ret.

Alle de uger, hvor to klas­se­kam­me­ra­ter er ordens­duks, kun­ne ansvar­lig­he­den måske være høje­re. Det kan vir­ke som om ele­ver­ne tæn­ker: ’Det er der nogen andre, der tager sig af’.

Løs­nin­gen med at skri­ve to ordens­duk­se på tav­len kan vir­ke som det nem­me valg, men det er ingen garan­ti for ansvar­li­ge ele­ver og orden i klas­sen.

Tjansehjul

Måske ken­der du tjan­se­hju­let? Det består af to run­de ski­ver oven på hin­an­den – den øver­ste min­dre end den neder­ste. Den øver­ste ski­ve – hju­let – er ind­delt i fel­ter med bil­le­der af de for­skel­li­ge tjan­se­op­ga­ver. Den neder­ste ski­ve er ind­delt i til­sva­ren­de fel­ter, men her er ele­ver­nes nav­ne opført. Hver uge dre­jer du hju­let, og ele­ver­ne får en ny opga­ve.

Alle ele­ver er ind­dra­get i de prak­ti­ske opga­ver, og det er hur­tigt at skif­te tjan­ser. Ulem­pen er, at ele­ver­ne er i grup­pe med de sam­me hele året.

Et lil­le tjan­se­hjul er nemt at lave, men også nemt for ele­ver­ne at over­se.

Tjanseskema

Alle ele­ver er ind­dra­get i de prak­ti­ske opga­ver, og det er nemt at ændre på grup­per­ne, så ele­ver­ne er sam­men med nog­le for­skel­li­ge i løbet af året.

Det tager et par minut­ter hver uge, når ele­ver­nes nav­ne skal flyt­tes til nye tjan­ser. Ved at give det de to minut­ters opmærk­som­hed, bli­ver det tyde­ligt for ele­ver­ne, hvad de skal.

Du kan læse mere i bogen

Du kan nemt lave tjan­se­ske­met som en stor pla­kat, så opga­ver­ne er syn­li­ge for ele­ver­ne – også på afstand. Du får iko­ner­ne ved at klik­ke på pla­ka­ten til hhv. de yng­ste eller de æld­ste ele­ver:

Tjanse skema
Tjan­se-ske­ma iko­ner til ind­sko­ling og mel­lem­trin                                  Iko­ner til tjan­se-ske­ma (yng­ste)
Tjanse skema ikoner til udskoling og gymnasium
Tjan­se-ske­ma iko­ner til udsko­ling og gym­na­si­um                                         Iko­ner til tjan­se-ske­ma (æld­ste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom med på kur­sus og få alle red­ska­ber­ne