Bevægelse i undervisningen med De 5 Tibetanere

Bevægelse og afslapning på samme tid

Bevæ­gel­se og afslap­ning på sam­me tid med De 5 Tibe­ta­ne­re Når du vil byg­ge bevæ­gel­se ind på Uge­ske­ma­et og sam­ti­dig give hjer­nen en pau­se, så kan De 5 Tibe­ta­ne­re være en god mulig­hed. De 5 Tibe­ta­ne­re er fem simp­le yogaø­vel­ser, som kom­mer hele krop­pen igen­nem. Bri­an Der­nje Niels­son gui­der ele­ver­ne gen­nem pro­ces­sen på en beha­ge­lig og […]

Læs mere ...
Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, når du til­ret­te­læg­ger en stor del af ele­ver­nes sko­le­dag med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden for Uge­ske­ma­ets ram­mer.  Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden […]

Læs mere ...
karina winther

Lektiecafé, understøttende undervisning og bevægelse

Her kan du fin­de inspira­tion til orga­ni­se­ring af lek­tiecafé, under­støt­ten­de under­vis­ning og bevæ­gel­se i under­vis­nin­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Jeg vil anbe­fa­le, at du byg­ger akti­vi­te­ter­ne fra den under­støt­ten­de under­vis­ning ind i Uge­ske­ma­et sam­men med de bog­li­ge opga­ver. På den måde får ele­ver­ne et Uge­ske­ma, der er fyldt med man­ge opga­ve­ty­per og for­skel­li­ge måder […]

Læs mere ...