Folkeskole med overskud til alle

“Det er før­ste gang, jeg har fået et bud på et kon­kret, rea­li­stisk red­skab, der sæt­ter lære­ren i stand til at inklu­de­re, dif­fe­ren­ti­e­re, give ele­ver­ne med­be­stem­mel­se, ansvar for og reflek­sion over egen læring mv. Super!”
UCC-kur­sist om Uge­ske­ma

Folkeskole med overskud til alle

 

Bogen er udgå­et fra for­la­get.
Vi anbe­fa­ler bogen “Få ro, triv­sel og over­skud i lyset af fol­ke­sko­lere­for­men”

Du kan læse uddrag fra bogen her

 

 

 

 

 

Kun­ne du tæn­ke dig, at:

 • du har ro i under­vis­nin­gen uden at skul­le skæl­de ud?
 • dine ele­ver går i gang med at arbej­de helt af sig selv?
 • klas­se­kvo­tien­ten ind imel­lem bli­ver ned­bragt med fem ele­ver?
 • dine ele­ver kan arbej­de selv­stæn­digt?
 • dine ele­ver kan fin­de ud af at hjæl­pe hin­an­den?
 • du har tid til at tale med hver enkelt elev?
 • alle dine ele­ver bli­ver udfor­dret, præ­cis hvor de er?
 • det lyk­kes at inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov?
 • der er rart og hyg­ge­ligt i klas­se­lo­ka­let?
 • ele­ver­ne laver sko­le­ar­bej­det hjem­me helt fri­vil­ligt?
 • dine ele­ver bli­ver gode til at sam­ar­bej­de?
 • ele­ver­ne selv tager ansvar for at nå deres fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le mål?
 • din klas­se er sko­lens bed­ste – både fag­ligt og soci­alt?
 • du skal bru­ge min­dre for­be­re­del­ses­tid?

Du vil sta­dig kun­ne bru­ge det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du ple­jer, men ved at tæn­ke ander­le­des omkring orga­ni­se­rin­gen af under­vis­nin­gen, har du mulig­hed for at sæt­te både ele­ver­nes og din triv­sel i høj­sæ­det.

“Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, klas­se­le­del­se og inklu­sion er bran­dak­tu­el­le emner, hvor der er behov for kon­kret prak­sisvi­den med kla­re anvis­nin­ger. Det­te råder bogen Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen på frem­ra­gen­de vis bod på. Her har vi en lærer med et stort prak­si­skend­skab, både fra vir­ke som lærer og AKT-vej­le­der, og med for­mid­ling­ser­fa­ring som fored­rags­hol­der og gæste­un­der­vi­ser på en pro­fes­sions­højsko­le, og hun har, som noget helt unikt, udvik­let et værk­tøj for lære­re og pæda­go­ger. Hun hjæl­pes end­vi­de­re på vej i sin skrift­li­ge for­mid­ling af en pro­fes­sio­nel kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, og resul­ta­tet er ble­vet en let­læst, instruk­tiv vej­led­nings­bog, der med stor for­nø­jel­se og stort udbyt­te vil kun­ne læses af både lærer­stu­de­ren­de, lære­re og de pæda­go­ger, som arbej­der i sko­len.

Jeg ønsker læse­re god for­nø­jel­se med bogen, der gør noget teo­re­tisk og abstrakt enkelt at bru­ge i dag­lig­da­gen.”

Niels Ege­lund
Pro­fes­sor, Insti­tut for uddan­nel­se og pæda­go­gik, Aar­hus Uni­ver­si­tet

Med bogen Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i hån­den, kan du som lærer, i ro og fred og fuld­stæn­dig uden stress, lære dine ele­ver at bli­ve selv­stæn­di­ge, vide­be­gær­li­ge og dyg­ti­ge. Sam­ti­dig imø­de­kom­mer du sam­fun­dets krav om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion, og du vil ople­ve til­freds­hed hele vej­en rundt hos for­æl­dre, ele­ver og hos dig selv.

Lyder det for godt til at være sandt? Det har vi hørt før. For at over­be­vi­se dig om, at Uge­ske­ma­et ikke er et fata­mor­ga­na, har vi invi­te­ret fle­re for­skel­li­ge men­ne­sker, der har haft berø­ring med Uge­ske­ma­et, ind i vores bog. De har alle bekræf­tet, at Uge­ske­ma­et har vir­ket for dem. Alle næv­ner glæ­den ved at lære som noget helt cen­tralt.

 

Vil du læse lek­tør­ud­ta­lel­sen