Alle kursusevalueringer fra et åbent kursus

Jeg vil gerne give dig mulighed for at se alle evalueringerne fra et kursus:

 

Det var spæn­den­de at høre om, for­di det blev for­mid­let på en god måde – og meget tro mod meto­den. Der er styr på vær­di­er­ne og tan­ken bag.

Man bli­ver klo­ge­re på det, selv­om man har prø­vet at arbej­de med det.
→ Nu ved jeg, hvad jeg skal hjem og ændre!

Fedt at prø­ve at arbej­de med Uge­ske­ma selv.

Tak for en inspi­re­ren­de dag

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det har været giv­tigt at kun­ne spør­ge om lidt for­skel­ligt fra hver­da­gen, som er duk­ket op under­vejs hjem­me på sko­len, efter at jeg har kastet mig ud i det­te nye kon­cept.

Det har også været godt at prø­ve, hvad ele­ver­ne bli­ver ”udsat for”, og plud­se­lig ople­ve at lave nøj­ag­tig sam­me fejl som ele­ver­ne – fx at glem­me at spør­ge en ”mak­ker”.

Jeg blev des­u­den klar over, at enkel­te af mine ele­ver bør have ”må”opgaver – eller grå fel­ter, for også at ople­ve suc­ce­sen ved at nå alle opga­ver, samt at jeg nok har en dreng, som ikke skal ”stå i kø”, men må have lov til at spør­ge ”altid”.

Vig­tig­he­den af og de over­vej­el­ser det kræ­ver at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re, blev også tyde­li­ge i øvel­se 1, hvor vi skul­le ”niveaudele”/differentiere.

Alt i alt nog­le inter­es­san­te og giv­ti­ge øvel­ser dagen igen­nem.

Tekla Bjer­re

***

Jeg har arbej­det med Uge­ske­ma i en peri­o­de med min 2. klas­se. Det har været en spæn­den­de og lære­gig ind­kø­rings­fa­se. Ele­ver­ne er moti­ve­re­de og gla­de. Jeg har haft ele­ver, der før hav­de svært ved at gå i gang med en opga­ve og hol­de fokus – det har været over­ra­sken­de at se dis­se ele­ver klø på og stol­te gå op og sæt­te et kryds. I dag er jeg ble­vet mere rustet til at arbej­de vide­re med især at dif­fe­ren­ti­e­re opga­ver­ne med far­ver, lave indi­vi­du­el­le kas­ser til udvalg­te ele­ver. Jeg har fået lov at tage klas­sens mate­ma­tik­læ­rer og pæda­gog med og vi vil fremad­ret­tet sam­ar­bej­de omkring Uge­ske­ma, så ele­ver­ne får end­nu mere glæ­de af det. Jeg er ble­vet klo­ge­re på, hvor­dan vi kan tack­le ele­ver med sær­li­ge udfor­drin­ger i for­hold til Ugeskema/generel adfærd i klas­sen. Jeg tæn­ker især på en elev, der vil kun­ne have glæ­de af sit eget kon­tor samt støtte/hjælp til sine frik­var­te­rer, hvor han har brug for mere ro.

Jeg sid­der her efter kur­set til­ba­ge med moti­va­tion for at arbej­de vide­re og en nys­ger­rig­hed på, hvad det kan føre med sig. Sam­ti­dig har jeg sta­dig lidt svært ved at dan­ne helt over­blik – nok sær­ligt i for­hold til de indi­vi­du­el­le, per­son­li­ge og soci­a­le mål – som jeg ger­ne vil få sat mere i spil.

På vores sko­le er ram­mer­ne en stor udfor­dring – vi har ingen grup­pe­rum – fæl­les arbejds­a­re­a­ler – der­for Kari­nas for­slag til indret­ning af klas­sen lige­le­des anled­ning til reflek­sion.

Marie Lou­i­se Ander­sen

***

 • Målet med kur­set var for mig at få nog­le red­ska­ber og ide­er til at bru­ge Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen end­nu mere i min 1. klas­se.
 • Jeg har også været meget nys­ger­rig på, hvor­dan ”inklu­sions­e­le­ver” kan arbej­de og tri­ves i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.
 • Jeg fin­der, at jeg kan tage rig­tig meget med hjem og hæf­te på det, jeg i for­vej­en gør.
 • I for­hold til ”inklu­sions­e­le­ver” har jeg fået man­ge gode ide­er med mig hjem og en for­ny­et tro på, at jeg kan få det til at fun­ge­re i klas­sen.
 • Det har været en rig­tig god dag, hvor jeg er ble­vet beri­get, men hvor der også er mas­ser af nye spørgs­mål, der træn­ger sig på……… Men det er jo kun godt!!!

Karen Sch­midt

***

 • God intro­duk­tion med rele­van­te eksemp­ler.
 • Vir­ker over­kom­me­ligt at gå i gang med i sin egen under­vis­ning.
 • Dif­fe­ren­ti­e­ring vir­ker som en helt natur­lig ting i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Jet­te Uldall Juhl

***

 • Spæn­den­de og inspi­re­ren­de kur­sus
 • Får lyst til at kom­me i gang med det sam­me
 • Vil ger­ne ind­fø­re det på hele sko­len
 • Giver mening og vir­ker over­kom­me­ligt

Rik­ke Bøg

***

Jeg hav­de inden del­ta­gel­se i kur­set læst bogen. Der var der­for ikke så man­ge nye poin­ter. Det var dog rart at få mulig­hed for at star­te arbej­det med dif­fe­ren­ti­e­ring med min kol­le­ga.

Der har helt bestemt været nog­le øjenåb­ne­re i for­hold til, hvor­dan man kom­mer til at tale om bør­ne­nes fag­lig­hed, men også at Uge­ske­ma kræ­ver mod og til­lid fra under­vi­se­rens side.

Tak for en god efter­mid­dag.

Ida Kit­ter

***

Jeg ople­ve­de den før­ste time en smu­le lang, da jeg har læst din bog. Mener dog, at det var en vig­tig intro­duk­tion til arbej­det med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Det er en giv­tig ople­vel­se at arbej­de ”hands on” med Uge­ske­ma­ar­bej­det, det giver en reflek­sion over egne ele­ver og eget arbej­de med under­vis­nin­gens form og ind­hold. Jeg føler mig inspi­re­ret til at gå i gang med at bru­ge, i før­ste omgang 75% af mine dansk­ti­mer på Uge­ske­ma.

Dort­he Ber­lin

***

Jeg hav­de kend­skab til Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen fra kol­le­ga­er, som arbej­der med det og som for­æl­dre til en søn, hvis lærer bru­ger det.

Jeg var nys­ger­rig på, hvor­dan jeg kun­ne benyt­te Uge­ske­ma­et i min under­vis­ning. Jeg har fun­det det inter­es­sant, at man kan sæt­te alle fage­ne på, da både mine kol­le­ga­er og min søns lærer bru­ger sepa­ra­te ske­ma­er.

Jeg har fået en brug­bar viden om, hvor­dan jeg kan hjæl­pe et barn med ADHD (ADD) med at hol­de hjer­ne­ak­ti­vi­te­ten på et jævnt niveau, for at de bed­re kan få et godt lærings­ud­byt­te.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Kur­set i dag har øget min for­stå­el­se for især inklu­sions­de­len og mulig­he­der­ne for det­te i dag­lig­da­gen. Jeg har i et styk­ke tid arbej­det med Uge­ske­ma i min 3. klas­se og mest haft fokus på dif­fe­ren­ti­e­rings­delen.

For nyligt prø­ve­de jeg at lave tra­di­tio­nel under­vis­ning i min 3. klas­se, for­di jeg vil­le have bør­ne­ne til at huske for­skel­len og der­ef­ter for­mu­le­re sig eva­lu­e­ren­de om deres erfa­rin­ger med beg­ge for­mer. Listen med posi­ti­ve ting omkring Uge­ske­ma­et blev lang med væg­ten lagt på det selv­stæn­di­ge valg og fri­he­den til selv at vur­de­re, om de vil­le arbej­de ale­ne eller sam­men. Yder­me­re kun­ne de bidra­ge med gode ide­er til Uge­ske­ma­et, som de kun­ne tæn­ke sig. Nog­le vil­le ger­ne have ind­ført et stil­le­om­rå­de, andre en ”pau­se­hi­sto­rie” – en histo­rie de kun­ne dig­te på, når hjer­ne hav­de brug for en pau­se fra opga­ver­ne.

Det vir­ker, når bør­ne­ne har så meget ejer­skab, at deres egne for­slag moti­ve­rer dem yder­li­ge­re i det dag­li­ge arbej­de.

Jet­te Lyk­ke

***

Jeg er ble­vet meget klo­ge­re på måden at under­vi­se og plan­læg­ge. Det er meget inspi­re­ren­de, og jeg vil helt sik­kert bru­ge det til næste år, når jeg star­ter med 1. klas­se.

Jeg er spændt, men glæ­der mig til at prø­ve det!!

Line Nils­son

***

 • God og ind­holds­rig kur­sus­dag
 • Godt med prak­si­s­ek­semp­ler
 • Over­sku­e­ligt mate­ri­a­le
 • Kun­ne ønske tid til at arbej­de med eget Uge­ske­ma (ikke kun som gråt felt J)

Lene Mumm Lant­her

***

 • Man­ge gode prak­si­s­ek­semp­ler
 • God inspira­tion til den dag­li­ge under­vis­ning
 • God tid til ”hands on” med mulig­hed for vej­led­ning
 • Kun­ne godt have haft glæ­de af tid til arbej­de med eget Uge­ske­ma
 • Videns­de­ling – kun­ne have været giv­tigt inden­for det ”trin” man er på / hvad har man gode erfa­rin­ger med?

Kamil­la Skif­ter

***

Det har været et inspi­re­ren­de kur­sus. Jeg er ble­vet opmærk­som på, hvad der kan ska­be ro i klas­sen

Jeg vil helt sik­kert bru­ge ”klod­ser­ne” mere præ­cist og for­kla­re ele­ver­ne vig­tig­he­den i at lyt­te før­ste gang.

Jeg vil bru­ge Uge­ske­ma­et til let­te opga­ver for at intro­du­ce­re dem til meto­den.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det har været et godt og lære­rigt kur­sus. Mit kend­skab til Uge­ske­ma var mini­malt, inden jeg kom – hav­de hørt lidt fra kol­le­ga­er og skim­met bogen.

Jeg har fået man­ge gode ide­er med her­fra og vil prø­ve at få det imple­men­te­ret i min hver­dag i min 1. klas­se. Tror dog kun det vil bli­ve for faget dansk, da jeg ikke ved, om mine kol­le­ga­er er med på idéen, men jeg vil selv­føl­ge­lig for­sø­ge at intro­du­ce­re dem for det.

Super­god idé med kas­sen til de fag­ligt sva­ge eller fag­ligt stær­ke ele­ver, så de får mate­ri­a­le mål­ret­tet til dem.  🙂

Met­te Mor­ten­sen

***

Det har været en spæn­den­de og idérig efter­mid­dag (kur­sus), hvor man har fået inspira­tion til at kom­me i gang med at lave Uge­ske­ma i sin klas­se.

Udfor­drin­gen kan være med de børn, som har det svært eller f.eks. har ADHD, at få dem pla­ce­ret ind i Uge­ske­ma­et, men der synes jeg, man har fået nog­le gode ide­er i dag til at få dem med.

Maj­brit Han­sen

***

Spæn­den­de og inspi­re­ren­de kur­sus.

Glæ­der mig til at prø­ve Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen af i min 1. klas­se.

Jeg har fået man­ge ide­er, og mine tan­ker omkring det prak­ti­ske er sat i gang.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det har været spæn­den­de og lære­rigt.

Det har givet mig et over­blik til at gå i gang med at bru­ge Uge­ske­ma­et, ide­er til indret­ning af klas­se­lo­ka­let, en mulig struk­tur til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, at ele­ver­ne tager medansvar for deres egen læring.

En mulig inklu­sion.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Idéer til dif­fe­ren­ti­e­ring af Uge­ske­ma­et.

Jeg har prø­vet at bru­ge Uge­ske­ma i min under­vis­ning alle­re­de, men jeg har fået man­ge fle­re brik­ker til at fal­de på plads i for­hold til de udfor­drin­ger, jeg har mødt i hver­da­gen. Jeg har fået idéer til den prak­ti­ske orga­ni­se­ring.

Tri­ne Buhl Cra­mer

***

Med til at ska­be et over­blik over materialer/opgaver. Stort ansvar og akti­vi­tet blandt ele­ver­ne.

Udfor­drin­gen må være at tæn­ke det i alle fage­ne

Meget over­sku­e­ligt for både lære­re og ele­ver. Stør­re mulig­hed for at arbej­de i min­dre grup­per med lære­ren.

Kan godt fryg­te, at det for nog­le ele­ver kan være meget at skul­le over­skue en hel uge af gan­gen, her må man måske som lærer gui­de på vej ved enkel­te ele­ver (fx hvor­når på dagen arbej­der du med hvad, hvil­ke opga­ver først osv.)

Kur­sus­del­ta­ger

***

 • Inter­es­sant at høre og se nye mulig­he­der, både for­talt og via opga­ver.
 • Har med kol­le­ga tænkt på kon­kre­te mulig­he­der i for­hold til kom­men­de sko­le­år med en lil­le klas­se, funk­tions­klas­se med ADHD og lig­nen­de. Meget kon­kret og brug­bart i den­ne sam­men­hæng.
 • Meget til­ta­len­de.
 • Fine map­per, dem kun­ne vi godt bru­ge i hver­da­gen.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Efter man­ge år som lærer glæ­der jeg mig til at afprø­ve Uge­ske­ma­Revlu­tio­nen i min kom­men­de 1. klas­se. Jeg glæ­der mig til for­hå­bent­ligt at få fri­gjort egne res­sour­cer til at hjæl­pe de sva­ge elever/de ele­ver, der har beho­vet, for­di de stær­ke og hur­ti­ge er i gang og ikke behø­ver mig. Jeg vil­le ønske, jeg før hav­de hørt om Uge­ske­ma, for­di jeg har en dreng i min 5. klas­se med en hjer­neska­de, som vi desvær­re ikke har for­må­et at inklu­de­re godt nok, hver­ken fag­ligt eller soci­alt. Han er nu hen­vist til spe­ci­alsko­le.

Jeg er opta­get af Ikke Vol­de­lig Kom­mu­ni­ka­tion og har fået nog­le kur­ser heri, så det er rart at møde et prak­sis­ret­tet orga­ni­se­rings­værk­tøj, hvis vær­di­grund­lag er for­ank­ret i IVK (gir­af­sprog).

Lone Kirstin Sinkjær

***

Spæn­den­de kur­sus

Godt at prø­ve det af i prak­sis og få dis­ku­te­ret dilem­ma­er med kol­le­ger.

Mit mål var at få et bed­re ind­blik i Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, det fik jeg. Glæ­der mig til at sæt­te det i gang i min 1. klas­se.

Per­nil­le Mad­sen

***

Det lyder som om alt det, der er svært som under­vi­ser, kom­mer til at vir­ke. Jeg sav­ner at høre lidt om det, der ikke vir­ker, for at bli­ve bekræf­tet i at alt ikke er ”rosen­rødt”.

Men jeg er beta­get af tan­ke­gan­gen og glæ­der mig til at få det imple­men­te­ret i min under­vis­ning.

Jeg synes, det sam­ler en bred vif­te af gode teo­re­ti­ke­re, Ille­ris, Vygot­sky, Hat­tie osv. og jeg håber, man bli­ver mere bevidst om sin egen under­vis­ning. Sav­ner dif­fe­ren­ti­e­ring i mit dag­li­ge arbej­de.

Kur­sus­del­ta­ger

***

Det­te kur­sus har åbnet min for­stå­el­se for, hvor­dan man kan inklu­de­re fag­ligt sva­ge samt soci­alt udfor­dre­de ele­ver bed­re i under­vis­nin­gen. Jeg har i min 2. klas­se arbej­det med Uge­ske­ma i godt et halvt års tid. Det­te med stor suc­ces. Jeg har dog i dag fået fle­re gode idéer, som jeg skal hjem og sæt­te i værk. Nog­le af de ting, som jeg vil tage med mig i mit Uge­ske­ma, er bl.a. far­ve­dif­fe­ren­ti­e­rin­gen, som jeg ellers ikke har benyt­tet.

Jeg vil også bli­ve bed­re til at være mere kon­se­kvent omkring det at spør­ge om kam­me­rat­hjælp før lærer­hjælp. Des­u­den har jeg end­nu ikke brugt klod­ser til mar­ke­ring af ”brug for hjælp” – det vil jeg også i gang med.

En ting jeg har tænkt på, er at lave en tav­le med arbejds­sta­tio­ner – for at dan­ne over­blik over hvor ele­ver­ne befin­der sig, skal de sæt­te deres skilt, hvor de befin­der sig, hvis de for­la­der klas­sen.

Tak for et godt kur­sus J

Maria Axel­sen

***

Jeg har arbej­det med ”Uge­ske­ma” i min 1. klas­se i 6 uger, så det er ikke helt nyt for mig, men der er ting, jeg vil gå hjem og arbej­de vide­re med.

Jeg skal huske at være nysgerrig/opmærksom på, hvis jeg har en elev, der sid­der ale­ne, så ele­ven ikke bli­ver eks­klu­de­ret fra fæl­les­ska­bet.

”Jeg skal være mere kon­se­kvent i for­hold til kam­me­rat­hjælp.”

Jeg kun­ne godt tæn­ke mig at lave hand­le­pla­ner med bør­ne­ne. Jeg ved desvær­re ikke så meget om emnet, men det skal jeg helt sik­kert have kig­get på.

Jeg synes, det er svært at ska­be et rum, hvor der hvi­skes, men jeg tror, jeg skal star­te med mig selv.

Jeg skal til at arbej­de med grå og sor­te fel­ter, det har jeg ikke gjort i. Jeg har ele­ver, der ikke når alle hvi­de fel­ter, så jeg skal have fle­re grå og sor­te fel­ter. Jeg vil bru­ge din beløn­nings­me­to­de til de dren­ge, der har svært ved at kom­me i gang. De indi­vi­du­el­le kas­ser med mate­ri­a­ler vil jeg helt sik­kert også bru­ge.

Jeg har i mit Uge­ske­ma en kolon­ne med over­skrif­ten ”lege­ven­ner”. Bør­ne­ne skal i det lil­le frik­var­ter 10.10–10.20 lege med deres lege­ven. De har den sam­me lege­ven i en uge. Ugen efter får de en ny lege­ven. De er i Uge­ske­ma­et mar­ke­ret i far­ver f.eks. hvis Emma og Mads er lege­ven­ner, har de den sam­me far­ve. De leger to sam­men.

Anne Bech Chri­sten­sen

 

Du har mulighed for se flere evalueringer:


Læs mere om kur­ser­ne

Ønsker du et kur­sus på skolen/kommunen
Til­mel­ding til åbne kur­ser