bestem selv dit skema som elev

En stille revolution breder sig i skolen

Erfaringer Forældre - intro Omtale Videoer

TV2 Østjyl­land har lavet den­ne repor­ta­ge på Røn­bæks­ko­len i Hin­nerup, hvor det tra­di­tio­nel­le sko­le­ske­ma er skif­tet ud med Uge­ske­ma.

Skoleelever bestemmer selv over deres skema

“En stil­le revo­lu­tion er lang­somt ved at bre­de sig på de dan­ske fol­ke­sko­ler. Uge­ske­ma-Revo­lu­tio­nen hed­der den, og det er en ny måde at under­vi­se på, hvor ele­ver­ne i høje­re grad får lov til at bestem­me, hvad de har lyst til at lave og hvor­når.”

“Det er jo en helt anden måde at tæn­ke under­vis­ning på. Det er en kæm­pe moti­va­tions­fak­tor,” siger Anet­te Brø­ch­ner, der er lærer på Røn­bæks­ko­len.

Indslag på TV2 Østjyl­land, 2015: Pel­le Bank

Få det hur­ti­ge over­blik over under­vis­nings­me­to­den

alle red­ska­ber­ne i bogen

Er du for­æl­der — se hvad det bety­der for dit barn

 

Læs fle­re omta­ler fra pres­sen