Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering i Nuuk

Ro, struktur, inklusion og undervisningsdifferentiering

Ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring i Nuuk ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen har gav­net rig­tig godt, for­di det har skabt ro, struk­tur, inklu­sion og under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring,” for­tæl­ler Dort­he Bid­strup, som er sko­le­in­spek­tør på Kan­gil­lin­ngu­it sko­len i Nuuk. ”Under­vis­nings­me­to­den har været brugt gen­nem et halvt år, og lærer­ne er gla­de for resul­ta­ter­ne og anbe­fa­ler meto­den til andre sko­ler,” kon­klu­de­rer Nuuk TV. […]

Læs mere ...
Sådan udfordrer du højt begavede elever

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen og andre sam­fund­skri­ti­ske udfor­drin­ger skal løses, skal alle evner og res­sour­cer i spil. Spe­ci­a­lun­der­vis­ning er ikke løs­nin­gen. I min optik er det noget helt andet, der skal til. Sva­ret er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring! Det er ikke kun […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen sikrer differentiering og inklusion i skolen

Ny undersøgelse: Ugeskema sikrer differentiering og inklusion i skolen

Arti­kel i Poli­ti­ken, Den moder­ne grund­sko­le … Under­sø­gel­se blandt bru­ge­re af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen viser, at under­vis­nings­me­to­den under­støt­ter lærer­nes arbej­de med imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­mens mål og ambi­tio­ner. Iføl­ge spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen sik­rer Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bl.a., at alle ele­ver bli­ver udfor­dret på deres eget niveau. Som det frem­går af artik­len, viser under­sø­gel­sen, at jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af […]

Læs mere ...
Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Nog­le sko­ler væl­ger at plan­læg­ge rul­len­de ind­sko­ling med alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning på stam­hold, ‘far­ve­hold’ og tvær­fag­li­ge hold. Men det kan gøres mere enkelt og over­sku­e­ligt – både for ele­ver og lære­re. Alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning med man­ge skif­ten­de hold kan være et udtryk for, at sko­len ønsker at til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så den til­go­de­ser hver enkelt elev bedst muligt. […]

Læs mere ...
Finn ser forskellen med Ugeskema

Finn ser forskellen med Ugeskema

Dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning er en af de ting, som er ble­vet nem­me­re. Lære­ren Finn gør sta­tus over sit før­ste hal­vår med Uge­ske­ma. For ele­ver­ne er det frie valg mel­lem ræk­ke­føl­gen af opga­ver­ne en moti­va­tions­fak­tor, som Finn læg­ger mær­ke til. For hans egen ved­kom­men­de er en af gevin­ster­ne ved Uge­ske­ma, at det er mere over­sku­e­ligt at lave […]

Læs mere ...
Undervisningsdifferentiering, inklusion og læringsmål i PRAKSIS

Få nøglen til dine elever

Få nøg­len til dine ele­ver, så du kan hjæl­pe dem med at indstil­le kom­pas­set i den rig­ti­ge ret­ning… Gen­nem mine år som lærer er jeg stødt på ele­ver, som har udfor­drin­ger i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger. Nog­le ele­ver har svært ved at kon­cen­tre­re sig, og andre kan have svært ved noget så ele­men­tært som at sid­de […]

Læs mere ...
tillid til eleverne

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

”Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.” Sådan skri­ver EVA om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i sin nye­ste rap­port. Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en for­holds­vis ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt […]

Læs mere ...
helt naturlig inklusion

Undervisningsdifferentiering og inklusion — helt naturligt

Under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og inklu­sion — helt natur­ligt ”Man behø­ver ikke engang tæn­ke over buzz-orde­­ne ’dif­fe­ren­ti­e­ring’ og ’inklu­sion’, for­di det er så inte­gre­ret i hin­an­den, og det er så sam­men­s­mel­tet, at det er noget, der natur­ligt sker i under­vis­nin­gen med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen,” for­tæl­ler Nico­laj. Det kan vist ikke siges smuk­ke­re 🙂 Se video­en med Nico­laj. Her kan du […]

Læs mere ...
positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Jeg bli­ver nog­le gan­ge spurgt, om det er alle ele­ver, der kan fin­de ud af at arbej­de med Uge­ske­ma. Ind imel­lem stø­der jeg på et barn, hvor det er rig­tig svært – uan­set hvor­dan vi til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen. For­skel­len er bare, at når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gjort din tid til at prø­ve af […]

Læs mere ...