Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Rullende indskoling og Ugeskema

Børnehaveklasse Indskoling Undervisningsdifferentiering

Nogle skoler vælger at planlægge rullende indskoling med aldersintegreret undervisning på stamhold, ‘farvehold’ og tværfaglige hold. Men det kan gøres mere enkelt og overskueligt – både for elever og lærere.

Alder­s­in­te­gre­ret under­vis­ning med man­ge skif­ten­de hold kan være et udtryk for, at sko­len ønsker at til­ret­te­læg­ge under­vis­nin­gen, så den til­go­de­ser hver enkelt elev bedst muligt. Anta­gel­sen er, at med mere homo­ge­ne hold er det nem­me­re at ram­me alle ele­ver, selv­om hele hol­det bli­ver under­vist i det sam­me stof på sam­me tids­punkt.

De man­ge skift i løbet af dagen giver til gen­gæld tran­ge kår for for­dy­bel­sen, og de man­ge skift kan være en stor udfor­dring for børn med sær­li­ge behov.

Rullende indskoling – enkelt og overskueligt

Rullende indskoling - aldersintegreret undervisning - HELT enkelt

Når du arbej­der med Uge­ske­ma, er det ikke nød­ven­digt at ind­de­le børn på kryds og tværs efter fag­li­ge eller soci­a­le kri­te­ri­er. Det kan nem­lig lade sig gøre at dif­fe­ren­ti­e­re under­vis­nin­gen ved hjælp af Uge­ske­ma­et. Uden de man­ge fysi­ske skift på faste tids­punk­ter i løbet af dagen/ugen, får ele­ver­ne mere ro til for­dy­bel­se.

Med rul­len­de ind­sko­ling mod­ta­ger sko­len nye ele­ver i løbet af sko­le­å­ret. Alt det nye de skal præ­sen­te­res for, har de andre alle­re­de lært. Har sko­len valgt at opde­le ele­ver­ne på for­skel­li­ge skif­ten­de hold, vil jeg fore­slå, at du bru­ger de niveau­del­te hold til den­ne kor­te ugent­li­ge intro­duk­tion.

Andre opga­ver kan løses af alle ele­ver, og dis­se opga­ver kan intro­du­ce­res på det alder­s­in­te­gre­re­de stam­hold. Resten af tiden vil jeg anbe­fa­le, at ele­ver­ne arbej­der med Uge­ske­ma – uan­set om de befin­der sig på det ene eller det andet hold.

I kan have glæ­de af at hæn­ge Uge­ske­ma­er­ne et cen­tralt sted, for eksem­pel i et fæl­les­rum, så ele­ver­ne frit kan væl­ge opga­ver fra beg­ge Uge­ske­ma­er. Det giver bed­re mulig­hed for for­dy­bel­se og fle­re valg­mu­lig­he­der for ele­ver­ne.

Læs mere om vari­a­tion og fag­lig for­dy­bel­se