UgeskemaRevolutionen Piktogrammer

Billedstøttet kommunikation — piktogrammer i massevis

Pik­to­gram­mer i mas­se­vis Jeg faldt lige over en hjem­mesi­de med omkring 30.000 gra­tis pik­to­gram­mer. Tog mod til mig og instal­le­re­de pro­gram­met. Det er ellers ikke noget, jeg ple­jer at gøre. Det gik super nemt, og i løbet af par minut­ter hav­de jeg adgang til bil­led­sym­bo­ler af teg­ne­tre­kan­ter, elek­tri­ci­tet, at tæn­ke, gym­na­stik og en hel mas­se […]

Læs mere ...
Tips og ideer til julehistorier

Decembers daglige knallert

Decem­bers dag­li­ge knal­lert I mine klas­ser har jeg skabt en tra­di­tion omkring. Hver dag i hele decem­ber måned træk­ker vi en ny knal­lert med en af ele­ver­nes jule­hi­sto­ri­er, som jeg læser højt for klas­sen, mens de spi­ser frokost. Jeg ple­jer at væl­ge den før­ste knal­lert, og det barn, der har haft den med, træk­ker i […]

Læs mere ...
Guide til genåbning af skolen

Klar til genåbning af skolen

Gui­de til genåb­ning af sko­len. Få helt kon­kre­te red­ska­ber og inspira­tion til, hvad du og dine kol­le­ga­er kan gøre for, at genåb­ning af sko­len kom­mer til at fun­ge­re i prak­sis. Når sko­len igen og igen bli­ver vendt på hove­d­et, er vi nødt til at tæn­ke kre­a­tivt. Og cor­ona­kri­sen kræ­ver, at vi tæn­ker helt ander­le­des om […]

Læs mere ...
Kammerathjælp via telefon/online-møder

Fjernundervisning — Få tid og ro til dialog

Du kan få tid i din fjer­nun­der­vis­ning til en tæt­te­re dia­log med enkel­te­le­ver og grup­per ved at begræn­se mæng­den af fæl­les onli­­ne-tid. Det ene­ste det kræ­ver, er en anden orga­ni­se­ring af under­vis­nin­gen. Min fag­li­ge intro­duk­tion af nyt stof for klas­sen er redu­ce­ret til ½ time om ugen. Resten af tiden arbej­der ele­ver­ne. Det kan udsko­lings­e­le­ver selv­føl­ge­lig […]

Læs mere ...
Ugeskema med linial

5 tips til at skabe overblik for dine elever

Uge­ske­ma­et ska­ber over­blik for dine ele­ver, og det lærer dem at plan­læg­ge og pri­o­ri­te­re deres tid. Den faste, til­ba­ge­ven­den­de og gen­ken­de­li­ge struk­tur fun­ge­rer som en slags opskrift til at ska­be struk­tur og over­blik over opga­ver­ne. I sko­len er der man­ge opga­ve­ty­per, som går igen og igen. Opga­ver­ne er selv­føl­ge­lig for­skel­li­ge fra uge til uge, men […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen klodser til Undervisningsdifferentiering

4 simple skridt — Kom nemt i gang med Ugeskema

Med 4 simp­le skridt er du nemt i gang med Uge­ske­ma. 1. Du tager det under­vis­nings­ma­te­ri­a­le, du har plan­lagt til næste uge 2. Down­lo­a­der Uge­ske­ma­ska­be­lo­nen 3. Ind­sæt­ter nav­ne og opga­ver 4. Frem­skaf­fer træklod­ser + sand­pa­pir Nu er du klar til uge 1 med Uge­ske­ma 😊 Få suc­ces fra start Den nem­me­ste vej til at kom­me godt i gang […]

Læs mere ...
sød ide til dimissionsfesten

Sød ide til dimissionsfesten

Lærer Hel­le Cas­per­sen over­rak­te alle ele­ver en rød nel­li­ke og deres klods fra ’Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen’, hvor ele­ver­ne via en klods med navn til­ken­de­gi­ver, at de nu har brug for hjælp. Som Hel­le Cas­per­sen sag­de: “Nu har I ikke læn­ge­re brug for hjælp fra mig, så I får klod­sen med hjem.”     Nu har I ikke læn­ge­re brug […]

Læs mere ...