Sådan leder du UgeskemaRevolutionen

En håndbog til skoleledere og deres chefer

Bog: Sådan leder du UgeskemaRevolutionen – En håndbog til skoleledere og deres cheferSne­bol­de har ten­dens til at tril­le fra klas­se­lo­ka­let ind på dit kon­tor, hvis noget ikke fun­ge­rer. Og de bli­ver bare stør­re og stør­re, jo læn­ge­re de får lov til at rul­le. Og dyre­re og dyre­re. Det kan du und­gå ved at give lærer­ne de bed­ste betin­gel­ser for at lyk­kes med ker­ne­op­ga­ven.

Ved at inve­ste­re i at klæ­de det pæda­go­gi­ske per­so­na­le godt på er der meget at spa­re – både men­ne­ske­ligt og øko­no­misk. Det hand­ler om at bru­ge res­sour­cer­ne på det, der giver vær­di.

“ Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en lang­tids­hold­bar under­vis­ningsmeto­de uden udløbs­da­to. Det er ikke bare end­nu et pro­jekt.“
Lene Nørkjær Chri­sten­sen, afde­lings­le­der, Hørs­holm Sko­le

Der fin­des en vej til at hånd­te­re sko­lens aller­stør­ste udfor­drin­ger. Og der er brug for det, for vores fol­ke­sko­le er på over­ar­bej­de. Det ene­ste, det kræ­ver, er et opgør med vane­tænk­ning i for­hold til den måde, vi orga­ni­se­rer under­vis­nin­gen på.

Selv­om det er kom­plekst, behø­ver det ikke være kom­pli­ce­ret at ska­be en sko­le med over­skud til alle.

Mål­grup­pe: Skole­le­de­re og deres che­fer