Få tid og overskud i skolehverdagen

Få tid, overskud og lettere forberedelse

Drøm­mer du om at få tid og over­skud i din sko­le­hver­dag? Et fata­mor­ga­na, tæn­ker du måske. Og jeg ved, at det kan lyde som en uop­nå­e­lig ønskedrøm som lærer at let­te din for­be­re­del­se og sam­ti­dig få fri­gi­vet tid i under­vis­nin­gen til at kom­me omkring alle dine ele­ver. Men tænk, hvis det fak­tisk kun­ne bli­ve din vir­ke­lig­hed […]

Læs mere ...
UgeskemaRevolutionen - Alt det overskud

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg ved godt, at det lyder rosen­rødt og næsten som en uop­nå­e­lig ønskedrøm, når jeg for­tæl­ler, at det fak­tisk kan lade sig gøre med både under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion, klas­se­le­del­se og over­skud i din hver­dag i fol­ke­sko­len. Kan det nu også pas­se med alt det over­skud, tæn­ker du måske. Kan det nu også pas­se med alt det […]

Læs mere ...

Overskud og trivsel i skolen

Fra “træt med træt på” til over­skud på 3 uger Lou­i­se for­tæl­ler, hvor­dan hun er gået fra ”træt med træt på” til over­skud på kun 3 uger 🙂 ”Tak.… Jeg har ver­dens skøn­ne­ste, lar­men­de, liv­li­ge, for­skel­li­ge og opmærk­som­heds­sø­gen­de ele­ver i 3. klas­se… Tit har jeg tænkt pyh ha… Træt med træt på. Og sta­dig ikke […]

Læs mere ...
ugeskema i frikvarteret

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

Må vi lave Uge­ske­ma i frik­var­te­ret? ”Jeg klap­per vir­ke­lig i mine hæn­der!” skri­ver Mie efter tred­je dag med Uge­ske­ma – det gør jeg også, når jeg læser om hen­des erfa­rin­ger: ”Jeg gik i gang med Uge­ske­ma i min 2.klasse i den­ne uge. Det er bare gået fan­ta­stisk. Mate­ma­tik­læ­re­ren er også hop­pet med 🙂 Vi ople­ve­de […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal over­ve­je, hvor­dan sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne skal afvik­les efter som­mer­fe­ri­en, når det skal fore­gå inden for nor­mal ”åbnings­tid”. Jeg har meget gode erfa­rin­ger med at hol­de løben­de sko­le/hjem-sam­ta­­ler. Jeg for­de­ler sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne over året, så jeg for eksem­pel hol­der 3 sam­ta­ler hver anden uge. I de mod­sat­te uger hol­der jeg elev­sam­ta­ler, hvor vi […]

Læs mere ...