Undervisningseffekt

Ny undersøgelse: Øget trivsel, bedre inklusion og højere fagligt udbytte hos eleverne

Ny EU-finan­si­e­ret under­sø­gel­se peger på øget triv­sel, bed­re inklu­sion og høje­re fag­ligt udbyt­te hos ele­ver­ne — også hos ele­ver med sær­li­ge behov.  Resul­ta­ter­ne frem­går af en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens anven­del­se og ople­ve­de effekt i grund­sko­len. UgeskemaRevolutionen undervisningseffekt

Over­ord­net teg­ner spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­sen et klart bil­le­de af, at svar­per­so­ner­ne vur­de­rer, at Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bidra­ger til øget fag­ligt lærings­ud­byt­te, bed­re elev­triv­sel, stør­re inklu­sion, lige­som under­vis­nings­me­to­den også ser ud til at let­te lære­rens for­be­re­del­se af under­vis­nin­gen og ska­be stør­re over­skud. Jo mere kon­se­kvent Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er imple­men­te­ret og jo høje­re andel af under­vis­ning­sti­den, der er til­ret­telagt ud fra Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, desto bed­re vur­de­res effek­ter og for­de­le at være.

“Det er intet min­dre end geni­alt.
Det bed­ste,  jeg har gjort for min under­vis­ning og ele­ver i mine snart 16 år som lærer. I dag bru­ger jeg det også på mine hold i ord­blin­de­un­der­vis­ning.”
Lærer i åben besva­rel­se i spør­ge­ske­ma­et

Signifikante fordele ved undervisningsmetoden

De mest sig­ni­fi­kan­te for­de­le, der anfø­res, knyt­ter sig til:

  • Ele­ver­nes fag­li­ge udbyt­te af under­vis­nin­gen
  • Elev­mo­ti­va­tion og lyst til at lære
  • Mulig­he­der­ne for at inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov og udfor­drin­ger
  • Elev­triv­sel
  • Lærer­over­skud
  • Lære­rens plan­læg­ning og for­be­re­del­se af under­vis­nin­gen.

Om undersøgelsen

Under­sø­gel­sen er gen­nem­ført for at afdæk­ke omfan­get af brug og ople­vet effekt af under­vis­nings­me­to­den i grund­sko­len. Den er kom­met i stand i for­bin­del­se med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nens del­ta­gel­se i et EU-finan­si­e­ret pro­jekt. Under­sø­gel­sen er gen­nem­ført blandt lære­re, der har del­ta­get i et kur­sus­for­løb hos Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen, hvor de har fået en ind­fø­ring i, hvor­dan meto­den kan bru­ges til at til­go­de­se alle ele­ver — også ele­ver med sær­li­ge behov.

Under­sø­gel­sen udkom i janu­ar 2022.

Vil du vide mere

I under­sø­gel­sen har du mulig­hed for at dyk­ke læn­ge­re ned i data­ma­te­ri­a­let for at få ind­blik i, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen under­støt­ter lære­res arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion samt gene­rel imple­men­te­ring af fol­ke­sko­lere­for­men.

Kon­takt os for at høre mere om under­sø­gel­sen, og hvad Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen vil kun­ne gøre for jer.