Job

Aktu­el­le jobop­slag:

Vi har ansat de Offi­ce Run­ne­re, som vi skal bru­ge i øje­blik­ket.

 

Fritidsjob/studiejob – Offi­ce Run­ner i Vær­lø­se

Vil du have et fri­tidsjob, du kan behol­de, når du bli­ver 18 år, så er du på ret­te vej.

Vi har brug for hjælp til:

 • Klar­gø­ring og pak­ning af kur­sus­ma­te­ri­a­le
 • Let­te­re kon­tor­o­p­ga­ver
 • Prak­ti­ske opga­ver
 • Fore­fal­den­de opga­ver

Vi til­by­der
Vores mål er at ska­be en fol­ke­sko­le med over­skud til alle. Det sam­me men­ne­ske­syn præ­ger vores virk­som­hed – der skal være over­skud til alle. Vi til­by­der gode arbejds­vil­kår, hvor alle bli­ver mødt med en aner­ken­den­de til­gang.

I en min­dre virk­som­hed er vi få men­ne­sker om at løf­te alle de opga­ver, det kræ­ver at dri­ve en virk­som­hed. Det giver mulig­hed for at byde ind, hvor du har sær­li­ge kom­pe­ten­cer.

Arbejds­tid
Vi til­by­der flek­si­bel arbejds­tid, 6 timer om ugen. Du kan arbej­de på hver­da­ge, og i de fle­ste wee­ken­der vil der også være mulig­hed for at arbej­de.

Vi for­ven­ter
Vi for­ven­ter, at du:

 • kan arbej­de selv­stæn­digt, mål­ret­tet og tør tage ansvar.
 • har gåpå­mod til at løse både stør­re og min­dre opga­ver, og at du føl­ger opga­ver­ne helt til dørs.
 • er god til at beva­re over­blik­ket.

Vi læg­ger vægt på sta­bi­li­tet, kva­li­tets­be­vidst­hed og ordent­lig­hed.

Send lidt om dig selv
– det kan være en mail eller en lil­le video.

 • Hvor­for vil du ger­ne have job­bet?
 • Hvem er du?
 • Hvad kan du til­by­de?
 • Hvad er du god til?

Send din mail:
job(snabel a)UgeskemaRevolutionen.dk

Vi glæ­der os til at høre fra dig.

Den vide­re vej
Du er vel­kom­men til at sen­de en mail med dit tele­fon­num­mer, hvis du har spørgs­mål, inden du søger.

Vi ind­kal­der løben­de til sam­ta­le, hvor vi for­tæl­ler mere om job­bet og os.