Sådan udfordrer du højt begavede elever

Sådan udfordrer du højt begavede elever

Inklusion Nyheder Undervisningsdifferentiering

Højt bega­ve­de ele­ver skal udfor­dres – som sam­fund har vi sim­pelt­hen ikke råd til at tabe deres talent. Når kli­ma­kri­sen og andre sam­fund­skri­ti­ske udfor­drin­ger skal løses, skal alle evner og res­sour­cer i spil.

Spe­ci­a­lun­der­vis­ning er ikke løs­nin­gen. I min optik er det noget helt andet, der skal til. Sva­ret er under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring! Det er ikke kun i to timer om ugen, at ele­vens behov skal til­go­de­ses. Det skal gen­nem­sy­re alle timer­ne i sko­len. Det kræ­ver en ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på.

Min erfa­ring er, at når det lyk­kes at udfor­dre ele­ver, der er højt bega­ve­de, moti­ve­rer det andre ele­ver til at stå på tæer, og der bli­ver skabt en kul­tur i klas­sen, hvor det er fedt at være dyg­tig og sejt at gøre sig uma­ge. Resul­ta­tet er, at det løf­ter klas­sens sam­le­de fag­li­ge niveau og beva­rer de dyg­tig­stes moti­va­tion og lære­lyst, så ingens talent går til spil­de.

For mere end 20 år siden stod jeg for før­ste gang med en højt bega­vet elev i klas­sen. Det var tyde­ligt – også uden en test. Ingen kun­ne pege på, hvor­dan det i prak­sis kun­ne lade sig gøre at tage hånd om både den højt bega­ve­de elev og alle de øvri­ge ele­vers behov, når spæn­det i klas­sen var så stort. Der­for var det nød­ven­digt at udvik­le og tæn­ke nyt. Det har været mit afsæt for at ska­be Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Det var her min pas­sion for at ska­be frem­ti­dens under­vis­ning blev skabt.

Jeg er opta­get af, at ingen ele­ver sid­der i sko­len og spil­der deres tid. Det gæl­der uan­set, hvor på den fag­li­ge ska­la de befin­der sig.